Trang Đào tạo đại học
 
Danh sách sinh viên khóa QH-2020 nộp tiền học phí đến ngày 22/10/2020

Thông báo số 3208/ĐHKT-KHTC ngày 23/10/2020 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Kính gửi: Các khoa, viện Quản trị Kinh doanh
Căn cứ tình hình thu các khoản tiền nhập học đến hết ngày 22/10/2020, Phòng Kế hoạch tài chính gửi danh sách sinh viên khóa QH-2020 nộp tiền học phí kỳ I năm học 2020-2021, tiền khám sức khỏe, tiền BHYT và BHTT (có danh sách kèm theo).

Kính đề nghị các Khoa/Viện thông báo đến sinh viên kiểm tra nội dung các khoản tiền nộp và phản hồi xác nhận cho phòng Kế hoạch-Tài chính để chốt danh sách sinh viên nộp tiền.

Thời gian phản hồi xác nhận: trước ngày 27/10/2020

Trân trọng cảm ơn./. 

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Các tin khác