Trang Đào tạo đại học
 
Kết quả Quyết toán đợt thu học phí - Học kỳ II năm học 2018-2019 Chương trình đào tạo CLC bậc Đại học (đáp ứng Thông tư 23)

Công văn số 920 /ĐHKT-KHTC ngày 11/4/2019 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.


Kính gửi:

-   Phòng Đào tạo, Phòng Công tác CT&HSSV

-   Khoa KT&KDQT, Viện QTKD, khoa TCNH

-   Sinh viên Trường Đại học Kinh tế

Căn cứ kết quả đợt thu học phí học kỳ II năm học 2018-2019.

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo kết quả QUYẾT TOÁN đợt thu học phí học kỳ II năm học 2018-2019 các chương trình đào tạo Chất lượng cao bậc đại học (đáp ứng thông tư 23/2014/TT-BGD ĐT). Cụ thể như sau:

1.  Tình hình nộp học phí:

- Danh sách sinh viên đã thu học phí theo tín chỉ (DS kèm theo- PL01)

- Danh sách sinh viên chưa thu được học phí theo tín chỉ (DS kèm theo- PL02)

- Danh sách sinh viên nộp bổ sung – chưa nộp học phí theo niên chế (DS kèm theo-PL03)

2.  Những sinh viên chưa nộp học phí (sinh viên có tên trong PL02, sinh viên còn nợ học phí trong PL03 kèm theo) sẽ bị loại tên khỏi danh sách lớp môn học của học kỳ II năm học 2018-2019 đã đăng ký .

3.  Những sinh viên đã nộp học phí, sau khi đổi chiếu, rà soát, điều chỉnh mà có số tiền học phí nộp thừa thì sẽ được nhà Trường chuyển trả lại học phí thừa vào tài khoản của sinh viên mở tại BIDV Tây Hà Nội. Thời điểm chuyển trả lại học phí thừa cho sinh viên dự kiến thực hiện trong tháng 04/2019.


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN