Trang Đào tạo đại học
 
Kết quả đợt thu học phí Học kỳ II năm học 2018-2019 chương trình CLC bậc Đại học đáp ứng Thông tư 23

Công văn số 431/ĐHKT-KHTC ngày 21/2/2019 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN về kết quả đợt thu học phí Học kỳ II năm học 2018-2019 chương trình đào tạo CLC bậc Đại học (đáp ứng Thông tư 23/2014/TT-BGD ĐT)


Kính gửi:

-       Phòng Đào tạo,

-       Phòng Công tác CT&HSSV

-       Khoa KT&KDQT, Viện QTKD

-       Sinh viên Trường Đại học Kinh tế

Căn cứ kết quả đợt thu học phí học kỳ II năm học 2018-2019 tính đến hết ngày 20/02/2019.

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo kết quả đợt thu học phí học kỳ II năm học 2018-2019 các chương trình đào tạo Chất lượng cao bậc đại học (đáp ứng Thông tư 23/2014/TT-BGD ĐT), cụ thể như sau:

1. Danh sách sinh viên đã thu học phí kỳ II năm học 2018-2019 (DS kèm theo – PL01)

2. Danh sách sinh viên chưa thu được học phí II năm học 2018-2019 (DS kèm theo- PL02)

Những sinh viên đã nộp học phí, sau khi đối chiếu, rà soát, điều chỉnh có số tiền học phí nộp thừa sẽ được Nhà trường chuyển trả lại vào tài khoản của sinh viên mở tại BIDV Tây Hà Nội sau ngày 27/02/2019.


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN