Trang Đào tạo đại học
 
Thu học phí học kỳ II năm học 2018-2019 các chương trình đào tạo bậc Đại học

Thông báo số 295/TB-ĐHKT ngày 22/1/2019 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN về việc thu học phí học kỳ II năm học 2018-2019 các chương trình đào tạo bậc Đại học.


Căn cứ Quyết định số 1620/QĐ-ĐHKT ngày 14/06/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học kinh tế - Đại học quốc gia Hà Nội Về việc Quy định mức thu học phí năm học 2018-2019 đối với bậc đào tạo đại học;

Căn cứ thông báo số 589/TB-ĐHKT ngày 30/03/2016 của Trường Đại học kinh tế về việc cách thức thu nộp học phí, lệ phí đối với người học của Trường Đại học kinh tế - ĐHQGHN;

Căn cứ theo kết quả đăng ký môn học học kỳ I năm học 2018-2019 của sinh viên.

Căn cứ theo thông báo số 265/TB-ĐHKT ngày 17/01/2019 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo kế hoạch thu học phí học kỳ II năm học 2018-2019 các chương trình đào tạo bậc Đại học.

Theo kết quả rà soát, phản hồi của sinh viên qua Phòng Đào tạo và Phòng Kế hoạch Tài chính.

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo thu học phí học kỳ II năm học 2018-2019, Cụ thể như sau:

1. Học phí:

1.1. Đối tượng: Sinh viên QH-2015-E; QH-2016-E; QH-2017-E; QH-2018-E đối với các môn học lần 1 trong chương trình đào tạo (trừ sinh viên bằng kép).

1.2. Học phí phải nộp: Danh sách kèm theo

2. Hình thức thu, nộp: thu học phí tự động qua ngân hàng BIDV.

3. Cách nộp: Sinh viên nộp tiền tương ứng với tổng số học phí phải nộp vào tài khoản của sinh viên mở tại BIDV, đã đăng ký nộp học phí tự động. Ngân hàng sẽ tự động thu học phí trong khoảng thời gian thu tại Mục 4. dưới đây.

(Sinh viên lưu ý, số dư tối thiểu duy trì tài khoản là 50.000đ, các chi phí có thể phát sinh như phí duy trì tài khoản, phí truy vấn, tín nhắn … nên số dư tiền trên tài khoản của sinh viên khi ngân hàng thu tối thiểu bằng tiền HỌC PHÍ + 100.000 đ)

4. Thời gian thu:

4.1. Thời gian thu: từ ngày thông báo đến 08h ngày 25/01/2019.

4.2. Thời gian đối chiếu, chốt kết quả thu học phí: từ ngày 28/01/2019 đến ngày 01/02/2019

Sinh viên được ghi nhận là nộp học phí khi Ngân hàng thu được tiền học phí từ tài khoản của sinh viên đã đăng ký chuyển sang tài khoản thu học phí của Trường.

Sinh viên được ghi nhận là nộp học phí đúng hạn khi nộp học phí trước ngày 25/01/2019.

Đến hết 8h ngày 25/01/2019, tất cả sinh viên chưa được thu học phí phải có trách nhiệm kiểm tra, phản hồi những vướng mắc, lý do chính đáng về Phòng Kế hoạch - Tài chính (Mail: khtc_kt@vnu.edu.vn) để được hỗ trợ. Các phản hồi của sinh viên về học phí phải được gửi và giải quyết để hoàn thiện học phí trước ngày 30/10/2018.

4.3. Quyết toán đợt thu: Danh sách những sinh viên chưa thu được học phí (nếu có) tính đến hết ngày 01/02/2019 sẽ được thông báo, và gửi Phòng Đào tạo để xét thực hiện theo quy chế.

5. Chứng từ thu: Sinh viên có nhu cầu nhận biên lai thu học phí, nhận theo lớp thông qua lớp trưởng khi có thông báo của Phòng Kế hoạch Tài chính sau khi kết thúc đợt thu.

6. Thực hiện:

Đề nghị các sinh viên thực hiện nộp học phí đầy đủ, đúng thời hạn quy định trên.

Sinh viên thuộc đối tượng miễn, giảm học phí đã được miễn, giảm học phí trên thông báo.

Kết thúc đợt thu, Phòng Kế hoạch Tài chính sẽ rà soát, thông báo và gửi danh sách những sinh viên chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp học phí (nếu có) tới Phòng Đào tạo để xét thực hiện theo quy chế. Sinh viên tự chịu trách nhiệm về thời gian nộp học phí.

Mọi thắc mắc về học phí, đề nghị sinh viên liên hệ với Phòng Kế hoạch – Tài chính bằng cách gửi mail: khtc_kt@vnu.edu.vn


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN