Trang Đào tạo đại học
 
Quy định mức thu học phí năm học 2018-2019 đối với bậc đào tạo đại học

Quyết định số 1620/QĐ-ĐHKT ngày 14/6/2018 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.


Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN quyết định:

Điều 1. Quy định mức thu học phí năm học 2018-2019 đối với bậc đào tạo đại học của Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội, cụ thể:

STT

Loại hình/chương trình đào tạo

Đơn vị

Mức thu

Hệ số MC

A

Các khóa tuyển sinh trước năm 2015

I

Học phí đối với sinh viên trong nước

     

1.1

Đào tạo chuẩn/ Chất lượng cao

đ/tháng

810.000

 
 

Các môn chung theo quy định của ĐHQGHN

đ/tín chỉ

205.000

0,82

 

Các môn học ngoài các môn chung

đ/tín chỉ

250.000

1,00

1.2

Đào tạo đạt chuẩn quốc tế (CN Quản trị kinh doanh)

đ/tháng

1.050.000

 
 

Các môn chung theo quy định của ĐHQGHN

đ/tín chỉ

205.000

0,82

 

Các môn học ngoài các môn chung

đ/tín chỉ

285.000

1,14

1.3

Đào tạo bằng kép/văn bằng thứ hai

đ/tín chỉ

375.000

1,50

1.4

Các môn học ngoài ngành, các môn học học lại, học cải thiện điểm được học ghép cùng các lớp môn học; các môn học ngoài thời gian đào tạo chuẩn.

     
 

Đào tạo: chuẩn/ chất lượng cao/ đạt chuẩn quốc tế/ bằng kép/ văn bằng thứ hai

đ/tín chỉ

375.000

1,50

II

Học phí trong thời gian đào tạo chuẩn đối với sinh viên người nước ngoài

2.1

Đào tạo hệ chuẩn

 

Các môn chung theo quy định của ĐHQGHN

đ/tín chỉ

205.000

 
 

Các môn học ngoài các môn chung/ học lại, học cải thiện điểm

đ/tín chỉ

890.000

3,56

2.2

Chương trình đạt chuẩn quốc tế

     
 

Các môn chung theo quy định của ĐHQGHN

đ/tín chỉ

205.000

 
 

Các môn học ngoài các môn chung/ học lại, học cải thiện điểm

đ/tín chỉ

890.000

3,56

B

Khóa tuyển sinh từ năm 2015

I

Học phí đối với sinh viên trong nước

     

1.1

Đào tạo chuẩn/ Chất lượng cao

đ/tháng

810.000

 

1.2

Đào tạo đạt chuẩn quốc tế (CN Quản trị kinh doanh)

đ/tháng

1.050.000

 

1.3

Các môn học ngoài ngành, các môn học học lại, học cải thiện điểm, môn học ngoài thời gian đào tạo chuẩn được học ghép cùng các lớp môn học; các môn học ngoài thời gian đào tạo chuẩn.

     
 

Đào tạo: chuẩn/ chất lượng cao/ đạt chuẩn quốc tế/ bằng kép/ văn bằng thứ hai

đ/tín chỉ

375.000

1,50

II

Học phí trong thời gian đào tạo chuẩn đối với sinh viên người nước ngoài

     

2.1

Đào tạo chuẩn/ Chất lượng cao

đ/tháng

2.535.000

 

2.2

Đào tạo đạt chuẩn quốc tế (CN Quản trị kinh doanh)

đ/tháng

2.775.000

 

2.3

Các môn học lại, học cải thiện điểm

đ/tín chỉ

890.000

3,56

Điều 2.Phương thức thu:

- Các khóa tuyển sinh trước năm 2015 thu học phí theo đăng ký môn học.

- Khóa tuyển sinh từ năm 2015 thu học phí theo học kỳ.

Điều 3. Phòng Kế hoạch – Tài chính thông báo và phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức thu học phí năm học 2018-2019 phù hợp với lịch trình đào tạo.

Điều 4.Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và không áp dụng cho các chương trình đào tạo cử nhân chất lượng cao đáp ứng Thông tư 23/2014/TT-BGDĐT. Trưởng các phòng: Kế hoạch – Tài chính, Đào tạo và các phòng ban chức năng liên quan,chủ nhiệm các khoa và sinh viên của Trường Đại học Kinh tế chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 
>>> Xem hoặc tải quyết định tại đây.

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN