Trang Đào tạo đại học
 
Kế hoạch thu học phí theo tín chỉ đăng ký học kỳ I năm học 2016-2017 các chương trình đào tạo bậc Đại học

Thông báo số 3490/TB-ĐHKT ngày 18/11/2016 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Căn cứ Quyết định số 1841/QĐ-ĐHKT ngày 29/06/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Đại học quốc gia Hà Nội Về việc Quy định mức thu học phí năm học 2016-2017 đối với bậc đào tạo đại học;

Căn cứ thông báo số 589/TB-ĐHKT ngày 30/03/2016 của Trường Đại học Kinh tế về việc cách thức thu nộp học phí, lệ phí đối với người học của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN;

Căn cứ theo kết quả đăng ký môn học học kỳ I năm học 2016-2017 của sinh viên.

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN triển khai kế hoạch thu học phí học kỳ I năm học 2016-2017 các chương trình đào tạo bậc đại học: chương trình đạt chuẩn quốc tế, chất lượng cao, hệ chuẩn và bằng kép. Cụ thể như sau:

1. Đối tượng nộp: Sinh viên trường Đại học kinh tế đang theo học các chương trình đạt chuẩn quốc tế, chất lượng cao, hệ chuẩn và bằng kép đăng ký học học kỳ I năm học 2016-2017 (Không gồm sinh viên các chương trình đào tạo chất lượng cao tuyển sinh năm 2016 đáp ứng Thông tư 23/2014/TT-BGDĐT) nộp học phí theo tín chỉ, gồm:

 • Sinh viên trúng tuyển trước năm 2015.

 • Sinh viên bằng kép các khóa;

 • Sinh viên các khóa đăng ký học phần là học lại, học cải thiện điểm, học ngoài ngành, học ngành 2, học ghép, học ngoài thời gian đào tạo chuẩn.

2. Học phí:

3. Thời gian đối chiếu và chuẩn bị học phí: Từ ngày thông báo đến hết ngày 22/11/2016.

Sinh viên đối chiếu: (1) số môn học đăng ký, (2) số tiền học phí phải nộp theo môn học đã đăng ký, (3) mã sinh viên - họ tên - ngày sinh, (4) lớp học gốc, (5) Các thông tin khác: Bằng kép, ngoài ngành, học lại, học cải thiện, Miễn, Giảm…

Nếu có thông tin nào chưa đúng, đề nghị liên hệ với phòng đào tạo và phòng Kế hoạch tài chính (Mail: khtc_kt@vnu.edu.vn với TIÊU ĐỀ bắt đầu là: 2015-2016 HOC PHI KY II) để hoàn thiện trong thời gian trên.

Chuẩn bị học phí: Nộp tiền vào tài khoản của sinh viên mở tại BIDV, đã đăng ký nộp học phí tự động. Để việc thu – nộp học phí của sinh viên không bị gián đoạn vì không đủ số dư khi ngân hàng thu, sinh viên để số dư tài khoản khi ngân hàng thu tối thiểu bằng tiền HỌC PHÍ + 100.000đ. Ngân hàng chỉ thu đúng số tiền học phí, số tiền còn lại vẫn trong tài khoản của sinh viên tại Ngân hàng.

Quá thời hạn trên, nếu Trường không nhận được phản hồi từ sinh viên, coi như số thu và các thông tin khác của sinh viên không phải điều chỉnh.

4. Mức học phí thu nộp:

4.1. Đối với sinh viên trong nước:

o Chương trình đào tạo đạt chuẩn quốc tế:

 • Học phí các môn thuộc khối kiến thức chung: 170.000đ/tín chỉ.

 • Học phí các môn ngoài các môn thuộc khối kiến thức chung: 285.000đ/tín chỉ

 • Học phí môn học ngoài ngành, học lại, học cải thiện điểm: 310.000đ/tín chỉ

(áp dụng cả với sinh viên trường khác thuộc chương trình NVCL trong ĐHQHN)

o Chương trình đào tạo ngành 1, cử nhân chất lượng cao và hệ chuẩn:

 • Học phí các môn thuộc khối kiến thức chung: 170.000đ/tín chỉ.

 • Học phí các môn ngoài các môn thuộc khối kiến thức chung: 205.000đ/tín chỉ.

 • Học phí môn học ngoài ngành, học lại, học cải thiện điểm: 310.000đ/tín chỉ.

o Chương trình đào tạo ngành 2, bằng kép, sinh viên khác thuộc hệ chuẩn trong ĐHQGHN:

 • Học phí bằng kép: 310.000đ/tín chỉ.

 • Học phí chính khóa, học lại, học cải thiện điểm: 310.000đ/tín chỉ.

4.2. Đối với sinh viên người nước ngoài:

o Chương trình đào tạo chuẩn:

 • Học phí các môn thuộc khối kiến thức chung: 170.000đ/tín chỉ.

 • Học phí các môn ngoài các môn thuộc khối kiến thức chung: 845.000đ/tín chỉ.

o Chương trình đạt chuẩn quốc tế :

 • Học phí các môn thuộc khối kiến thức chung: 170.000đ/tín chỉ.

 • Học phí các môn ngoài các môn thuộc khối kiến thức chung: 850.000đ/tín chỉ.

5. Nộp học phí:

5.1. Hình thức: thu học phí tự động qua ngân hàng BIDV.

5.2. Cách nộp: Sinh viên nộp tiền tương ứng với tổng số học phí phải nộp vào tài khoản của sinh viên mở tại BIDV, đã đăng ký nộp học phí tự động. Ngân hàng sẽ tự động thu học phí trong khoảng thời gian thu tại Mục 5.3. dưới đây.

(Sinh viên lưu ý, số dư tối thiểu duy trì tài khoản là 50.000đ, các chi phí có thể phát sinh như phí duy trì tài khoản, phí truy vấn, tín nhắn … nên số dư tiền trên tài khoản của sinh viên khi ngân hàng thu tối thiểu bằng tiền HỌC PHÍ + 100.000 đ)

5.3. Thời gian thu: dự kiến thu từ ngày 23/11/2016 đến hết ngày 28/11/2016.

5.4. Thời gian đối chiếu, chốt kết quả thu học phí: dự kiến từ ngày 29/11/2016 đến ngày 04/12/2016.

Sinh viên được ghi nhận là nộp học phí khi Ngân hàng thu được tiền học phí từ tài khoản của sinh viên đăng ký chuyển sang tài khoản thu học phí của Trường.

Sinh viên được ghi nhận là nộp học phí đúng hạn khi nộp học phí trước ngày 29/11/2016

Đến hết ngày 28/11/2016, tất cả sinh viên chưa được thu học phí phải có trách nhiệm tự kiểm tra, phản hồi những vướng mắc, lý do chính đáng về Phòng kế hoạch tài chính (Mail: khtc_kt@vnu.edu.vn) để được hỗ trợ. Các phản hồi của sinh viên về học phí phải được gửi và giải quyết để hoàn thiện học phí trước ngày 04/12/2016.

5.5. Quyết toán đợt thu: Danh sách những sinh viên chưa thu được học phí (nếu có) tính đến hết ngày 04/12/2016 sẽ được thông báo, và gửi Phòng Đào tạo để xét thực hiện theo quy chế.

6. Chứng từ thu: Sinh viên nhận biên lai thu học phí theo lớp thông qua lớp trưởng khi có thông báo của Phòng Kế hoạch Tài chính sau khi kết thúc đợt thu.

>> Download thông báo tại đây.

Trường ĐHKT - ĐHQGHN


Các tin khác