Trang Đào tạo đại học
 
Danh sách sinh viên đăng ký học cần lưu ý sau đăng ký học lần 2 trên hệ thống cổng thông tin học kỳ II, năm học 2020-2021

Thông báo số 192/TB-ĐHKT ngày 19/01/2021 về việc Danh sách sinh viên đăng ký học cần lưu ý sau đăng ký học lần 2 trên hệ thống cổng thông tin học kỳ II, năm học 2020-2021


Căn cứ Thông báo số 3673/TB-ĐHKT ngày 02/12/2020 về việc đăng ký học phần của các lớp hệ đại học chính quy học kỳ II năm học 2020-2021, căn cứ sĩ số sinh viên đăng ký vào các lớp học phần sau đăng ký học lần 2 trên Hệ thống cổng thông tin, Nhà trường thông báo:

1. Danh sách sinh viên đăng ký học phần ngoài chương trình đào tạo (Phụ lục 1): Sinh viên hủy đăng ký các học phần ngoài chương trình đào tạo trong thời gian mở cổng đăng ký học lần 3 nếu sinh viên không có nguyện vọng học các học phần này. Sinh viên đăng ký học các học phần ngoài chương trình đào tạo sẽ phải nộp bổ sung học phí theo quy định của Phòng Kế hoạch – Tài chính.

2. Danh sách sinh viên đăng ký không đủ tín chỉ tối thiểu trong một học kỳ (Phụ lục 2): Sinh viên chủ động đăng ký thêm học phần trong thời gian mở cổng đăng ký học lần 3 để đảm bảo tiến độ học tập và tốt nghiệp trong 8 học kỳ. Sinh viên không cần làm đơn học ít hơn số tín chỉ tối thiểu trong một học kỳ.

3. Danh sách sinh viên chưa qua học phần tiên quyết của học phần đã đăng ký (Phụ lục 3)

3.1. Sinh viên chủ động hủy đăng ký học các học phần do chưa qua học phần tiên quyết, đăng ký bổ sung thêm học phần (đảm bảo đã qua học phần tiên quyết) để đảm bảo tiến độ học tập. Sau khi đóng cổng đăng ký học lần 3, nếu sinh viên chưa hủy đăng ký Nhà Trường sẽ xóa đăng ký học của những sinh viên không đủ điều kiện học do chưa qua học phần tiên quyết của học phần đã đăng ký.

3.2. Đối với sinh viên tham gia học hè tại các đơn vị trong ĐHQGHN, sinh viên làm đơn cam kết (Phụ lục 4) sẽ chuyển điểm về Trường Đại học Kinh tế trước 14h00 ngày 26/01/2021. Sau khi hoàn thành chuyển điểm tương đương, Nhà Trường sẽ khôi phục đăng ký học đã bị xóa do chưa qua học phần tiên quyết của sinh viên.

4. Danh sách sinh viên bị xóa đăng ký học do đăng ký học cải thiện không đúng quy định (Phụ lục 5).

5. Danh sách sinh viên đăng ký trùng lịch học (Phụ lục 6): Do lỗi hệ thống nên phần mềm ghi nhận một số sinh viên đăng ký trùng lịch học, sinh viên hủy các lớp trùng lịch học. Sau khi đóng cổng đăng ký học lần 3, nếu sinh viên không hủy các lớp trùng lịch học, Nhà trường sẽ xóa đăng ký học của tất cả các học phần sinh viên đăng ký trùng lịch.

6. Thời hạn nhận đăng ký học ngoài hệ thống của sinh viên: từ 8h00 ngày 25/01/2021 đến 16h00 ngày 27/01/2021. Thời gian trả kết quả giải quyết đăng ký học ngoài hệ thống của sinh viên: 14h00 ngày 28/01/2021.

Kính đề nghị các Khoa/Viện thông báo cho sinh viên biết để thực hiện./.

 
Download Thông báo tại đây>>> 

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Các tin khác