Trang Đào tạo đại học
 
Danh sách sinh viên hệ ĐHCQ đăng ký học phần học kỳ I năm học 2019-2020 chưa đúng quy chế đào tạo ĐH và quy định về đăng ký học phần

Thông báo số 2656/TB-ĐHKT ngày 18/9/2019 về việc sinh viên hệ đại học chính quy đăng ký học phần học kỳ I năm học 2019-2020 chưa đúng quy chế đào tạo đại học và quy định về đăng ký học phần


Căn cứ Quy chế đào tạo đại học ban hành theo Quyết định số 5115/QĐ-ĐHQGHN ngày 25/12/2014 của Giám đốc ĐHQGHN;

Căn cứ Quy định về đăng ký môn học đối với bậc đào tạo đại học ban hành theo Quyết định số 1968/QĐ-ĐHKT ngày 29/8/2012 và Quyết định số 3092/QĐ-ĐHKT ngày 7/11/2013 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy định đăng ký môn học đối với bậc đào tạo đại học ban hành kèm Quyết định số 1968/QĐ-ĐHKT ngày 19/8/2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN;

Căn cứ Thông báo số 2051/TB-ĐHKT ngày 19/07/2019 của Trường Đại học Kinh tế về đăng ký học phần của các lớp hệ đại học chính quy học kỳ I năm học 2019-2020;

Căn cứ dữ liệu sinh viên đăng ký học phần sau 3 đợt đăng ký học trên Hệ thống Cổng thông tin ĐHQGHN,

Nhà trường thông báo danh sách sinh viên đăng ký học phần học kỳ I năm học 2019-2020 chưa đúng quy chế đào tạo đại học của ĐHQGHN và quy định về đăng ký học của Trường Đại học Kinh tế sau 3 đợt đăng ký, cụ thể như sau:

1. Danh sách sinh viên bị xóa đăng ký học do chưa đạt học phần tiên quyết của học phần đăng ký: (Phụ lục 1 kèm theo).

2. Danh sách sinh viên đăng ký học cải thiện điểm không đúng quy định: (Phụ lục 2 kèm theo).

Chi tiết liên hệ: Phòng Đào tạo, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Địa chỉ: Phòng 504 Nhà E4, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 024.3754.7506 (máy lẻ 554 - Ms. Đoàn Trang).

Kính đề nghị các Khoa/Viện thông báo cho sinh viên biết và thực hiện./.
 
Download Thông báo tại đây>>> 

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN