Trang Đào tạo đại học
 
Chương trình đào tạo chất lượng cao trình độ đại học ngành Kinh tế (Thông tư 23)

Chương trình đào tạo chất lượng cao trình độ đại học ngành Kinh tế (đáp ứng Thông tư 23/2014/TT-BGDĐT ngày 18/7/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo), ban hành theo Quyết định số 687/QĐ-ĐHQGHN ngày 12 tháng 03 năm 2019 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội


1. Một số thông tin về chương trình đào tạo: 

- Tên ngành đào tạo:

          + Tiếng Việt: Kinh tế

          + Tiếng Anh: Economics

- Mã số ngành đào tạo: 7310101

- Danh hiệu tốt nghiệp: Cử nhân

- Thời gian đào tạo: 4 năm

- Tên văn bằng sau tốt nghiệp:

          + Tiếng Việt: Cử nhân ngành Kinh tế (Chương trình đào tạo chất lượng cao)

          + Tiếng Anh: The Degree of Bachelor in Economics (Honors Program)

- Đơn vị được giao nhiệm vụ đào tạo: Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN.

 
2. Chuẩn đầu ra và khung chương trình: Xem chi tiết tại đây>>> 

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN