Trang Đào tạo đại học
 
Công nhận và cấp bằng tốt nghiệp ĐH chương trình đào tạo chuẩn và chất lượng cao, đợt tháng 1/2021

Quyết định số 117/QĐ-ĐHKT ngày 12/01/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

Căn cứ Quyết định số 290/QĐ-TTg ngày 06/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Kinh tế thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 3568/QĐ-ĐHQGHN ngày 08/10/2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc ban hành Quy định về Tổ chức và hoạt động của các đơn vị thành viên và đơn vị trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 1224/QĐ-ĐHKT ngày 15/4/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 3079/QĐ-ĐHQGHN ngày 26/10/2010 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội và Quyết định sửa đổi, bổ sung số 685/QĐ-ĐHQGHN ngày 08/3/2013 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 5115/QĐ-ĐHQGHN ngày 25/12/2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Biên bản họp ngày 11/01/2021 của Hội đồng xét tốt nghiệp đại học chính quy - chương trình đào tạo chuẩn, chất lượng cao và chuẩn quốc tế;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận và cấp bằng tốt nghiệp cử nhân chương trình đào tạo chuẩn và chương trình đào tạo chất lượng cao, hình thức đào tạo chính quy cho 09 sinh viên thuộc các ngành và các khoá đào tạo sau (có danh sách kèm theo):

STT

Khóa

Ngành

QH-2013-E

QH-2016-E

Tổng

1

Kinh tế quốc tế (chương trình chuẩn)

1

 

1

2

Kinh tế quốc tế (chương trình chất lượng cao theo Thông tư 23/2014/TT-BGDĐT)

 

3

3

3

Quản trị kinh doanh (chương trình chất lượng cao theo Thông tư 23/2014/TT-BGDĐT)

 

5

5


Tổng

1

8

9

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các sinh viên có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN