Trang Đào tạo đại học
 
Thời gian mở cổng đăng ký học lần 2 đợt 2 học kỳ II, năm học 2020-2021

Thông báo số 03/TB-ĐHKT ngày 04/01/2021 về việc thời gian mở cổng đăng ký học lần 2 đợt 2 học kỳ II, năm học 2020-2021


Căn cứ Thông báo số 3673/TB-ĐHKT ngày 02/12/2020 về việc đăng ký học phần của các lớp hệ đại học chính quy học kỳ II năm học 2020-2021,

Căn cứ vào tình hình sinh viên đăng ký học đợt 2 học kỳ II, năm học 2020-2021,

Trường Đại học Kinh tế thông báo thời gian mở cổng đăng ký học lần 2 đợt 2 từ 8h00 ngày 05/01/2021 đến 22h00 ngày 07/01/2021.

Kính đề nghị các Khoa/Viện thông báo cho sinh viên biết để thực hiện./.

 
Download Thông báo tại đây>>> 

Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN


Các tin khác