Trang Đào tạo đại học
 
Kết quả Quyết toán đợt thu học phí - Học kỳ I năm học 2020-2021

Thông báo số 3554/ĐHKT-KHTC ngày25/11/2020 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN về Kết quả Quyết toán đợt thu học phí - Học kỳ I năm học 2020-2021


Kính gửi: - Phòng Đào tạo, Phòng Chính trị & CTSV

                - Các Khoa trực thuộc, Viện QTKD

                - Sinh viên Trường Đại học kinh tế

Căn cứ kết quả đợt thu học phí học kỳ I năm học 2020-2021.

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo kết quả QUYẾT TOÁN đợt thu học phí học kỳ I năm học 2020-2021 các chương trình đào tạo bậc đại học. Cụ thể như sau:

1. Tình hình nộp học phí:

- Danh sách sinh viên đã thu học phí theo kỳ học kỳ I năm học 2020-2021 (DS kèm theo-PL01)

- Danh sách sinh viên CHƯA thu được học phí theo kỳ học kỳ I năm học 2020-2021 (DS kèm theo- PL02)

- Danh sách sinh viên đã thu được học phí theo tín chỉ kỳ I năm học 2020-2021 (DS kèm theo- PL03)

- Danh sách sinh viên CHƯA thu được học phí theo tín chỉ kỳ I năm học 2020-2021 (DS kèm theo- PL04)

2. Những sinh viên chưa nộp học phí (sinh viên có tên trong PL02, PL04 kèm theo) sẽ bị loại tên khỏi danh sách lớp môn học của học kỳ I năm học 2020-2021 đã đăng ký .

3. Những sinh viên đã nộp học phí, sau khi đối chiếu, rà soát, điều chỉnh mà có số tiền học phí nộp thừa thì sẽ được nhà Trường chuyển trả lại học phí thừa vào tài khoản của sinh viên mở tại BIDV Mỹ Đình. Thời điểm chuyển trả lại học phí thừa cho sinh viên dự kiến thực hiện trong tháng 12/2020.


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN