Trang Đào tạo đại học
 
Lịch thi kỳ thi phụ Học kỳ I năm học 2018-2019

Công văn số:3638/ ĐHKT-ĐTĐH ngày 27/12/2018 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Căn cứ Lịch thi học kỳ I năm học 2018-2019 và đơn xin hoãn thi của sinh viên, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo lịch thi kỳ phụ cho sinh viên hoãn thi(có danh sách kèm theo).
Thời gian, địa điểm: cụ thể theo lịch thi đính kèm.
Đề nghị các Khoa/Viện thông báo cho sinh viên được biết và thực hiện.
Thông tin chi tiết xem trên Website: http://ueb.edu.vn
>> Download Công văn tại đây>>>

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN