Trang Đào tạo đại học
 
Kết quả thu học phí bổ sung học kỳ I năm học 2018-2019

Công văn số 3172/ĐHKT-KHTC về kết quả thu học phí bổ sung học kỳ I năm học 2018-2019 sau rà soát theo CV3058/ĐHKT-ĐTĐH.


Căn cứ công văn số 3058/ĐHKT-ĐTĐH ngày 15/11/2018 về việc rà soát học phí HKI năm học 2018-2019 của Phòng Đào tạo;

Căn cứ đơn xin nộp học phí bổ sung của sinh viên;

Căn cứ tình hình thu học phí học kỳ I năm học 2018-2019 tính đến hết ngày 28/11/2018.

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo kết quả đợt thu học phí bổ sung sau rà soát theo công văn số 3058/ĐHKT-ĐTĐH học kỳ I năm học 2018-2019 các chương trình đào tạo bậc đại học, cụ thể như sau:

  1. Danh sách sinh viên đã thu học phí bổ sung học kỳ I năm học 2018-2019 sau rà soát theo CV 3058/ĐHKT-ĐTĐH hệ Đại học chính quy (DS kèm theo - PL01)
  2. Danh sách sinh viên đã thu học phí bổ sung học kỳ I năm học 2018-2019 sau rà soát theo CV 3058/ĐHKT-ĐTĐH chương trình đào tạo CLC đáp ứng TT23/2014/TT-BGDDT (DS kèm theo - PL02)
  3. Danh sách sinh viên chưa thu học phí bổ sung học kỳ I năm học 2018-2019 sau rà soát theo CV 3058/ĐHKT-ĐTĐH hệ Đại học chính quy (DS kèm theo - PL03)
  4. Danh sách sinh viên chưa thu học phí bổ sung học kỳ I năm học 2018-2019 sau rà soát theo CV 3058/ĐHKT-ĐTĐH chương trình đào tạo CLC đáp ứng TT23/2014/TT-BGDDT (DS kèm theo - PL04)

Những sinh viên đã nộp học phí, sau khi đối chiếu, rà soát, điều chỉnh có số tiền học phí nộp thừa sẽ được nhà Trường chuyển trả lại vào tài khoản của sinh viên mở tại BIDV CN Mỹ Đình sau ngảy 30/11/2018.


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN