Trang Đào tạo đại học
 
Kết quả sau rà soát đợt thu học phí Học kỳ I năm học 2018-2019

Công văn số 2947/ĐHKT-KHTC ngày 2/11/2018 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN về kết quả sau rà soát đợt thu học phí Học kỳ I năm học 2018-2019.


Căn cứ kết quả sau rà soát đợt thu học phí học kỳ I năm học 2018-2019 tính đến hết ngày 02/11/2018.

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo kết quả đợt thu học phí học kỳ I năm học 2018-2019 các chương trình đào tạo bậc đại học, cụ thể như sau:

  1. Danh sách sinh viên đã thu học phí kỳ I năm học 2018-2019 
  2. Danh sách sinh viên chưa thu được học phí I năm học 2018-2019

 

Những sinh viên đã nộp học phí, sau khi đối chiếu, rà soát, điều chỉnh có số tiền học phí nộp thừa sẽ được nhà Trường chuyển trả lại vào tài khoản của sinh viên mở tại BIDV Tây Hà Nội sau ngảy 09/11/2018.


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN