Trang Đào tạo đại học
 
Quy định mức thu học phí các chương trình đào tạo chất lượng cao trình độ đại học tuyển sinh năm 2018

Quyết định số 1621/QĐ-ĐHKT ngày 14/6/2018 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.


Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN quyết định:

Điều 1. Quy định mức thu học phí các chương trình đào tạo chất lượng cao trình độ đại học tuyển sinh năm 2018 (Đáp ứng Thông tư 23/2014/TT-BGDĐT) chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Phòng Kế hoạch – Tài chính thông báo và phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức thu học phí phù hợp với lịch trình đào tạo.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng các phòng: Kế hoạch – Tài chính, Đào tạo, các phòng ban chức năng, đơn vị liên quan, chủ nhiệm các khoa và người học của Trường Đại học Kinh tế chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 
>>> Xem hoặc tải quyết định và phụ lục tại đây.

Trường ĐHKT - ĐHQGHN