Trang Đào tạo đại học
 
Bổ sung lịch thi kỳ thi phụ Học kỳ II năm học 2017-2018

Công văn số 1616 / ĐHKT-ĐTĐH ngày 13/6/2018 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Căn cứ Lịch thi học kỳ II năm học 2017-2018 và đơn xin hoãn thi của sinh viên, trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo lịch thi kỳ phụ (bổ sung) cho sinh viên hoãn thi (có danh sách kèm theo).

Thời gian, địa điểm: cụ thể theo lịch thi đính kèm.

Đề nghị các Khoa/Viện thông báo cho sinh viên được biết và thực hiện.

Thông tin chi tiết xem trên Website: http://www.ueb.edu.vn


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN