Trang Đào tạo đại học
 
Danh sách các lớp học phần hệ đại học chính quy Học kỳ II, năm học 2017-2018 hủy và dự kiến mở, mở bổ sung sau đợt đăng ký học phần lần 1 trên Hệ thống cổng thông tin

Trường ĐHKT gửi Thông báo số 3408/TB-ĐHKT về Danh sách các lớp học phần hệ ĐHCQ Học kỳ II, năm học 2017-2018 hủy và dự kiến mở sau đợt đăng ký học phần lần 1 trên Hệ thống.


Căn cứ Thông báo số 3193/TB-ĐHKT ngày 17/11/2017 về việc đăng ký học phần (ĐKHP) của các lớp hệ đại học chính quy học kỳ II năm học 2017-2018, căn cứ sĩ số sinh viên đăng ký vào các lớp học phần (LHP) trong đợt đăng ký lần 1 trên Hệ thống cổng thông tin, Nhà trường thông báo danh sách các LHP hủy và dự kiến mở; mở bổ sung LHP (danh sách kèm theo).
Sinh viên cần lưu ý một số vấn đề như sau:
- Vào đợt mở cửa Hệ thống đăng ký lần 2, sinh viên cần kiểm tra lại kế hoạch toàn khóa và có kế hoạch đăng ký đúng CTĐT, đúng quy chế và đủ số tín chỉ theo quy định. Lưu ý sinh viên CTĐT chuẩn, CTĐT thứ hai không được đăng ký vào các lớp học phần ở giảng đường E4 và các lớp học phần có ký hiệu *; **; *** và học phần có mã "-E" (là các học phần bổ sung, nâng cao và dành riêng cho Chương trình chất lượng cao, chuẩn quốc tế). Nếu sinh viên vẫn cố tình đăng ký vào các lớp học phần này hoặc không tự hủy thì Nhà trường sẽ hủy đăng ký của sinh viên.
- Đối với các lớp học phần đã dự kiến mở, nếu sinh viên hủy dẫn đến sĩ số ít hơn số lượng tối thiểu thì Nhà trường có thể tiếp tục hủy theo quy định sau khi đăng ký trên Hệ thống vào đợt 2 và đợt 3.
- Đối với các lớp học phần cho sinh viên đăng ký vào đợt 2, Nhà trường có thể cân nhắc hủy nếu không đủ sĩ số quy định.
- Một số lớp học phần dành riêng cho sinh viên Chương trình Chất lượng cao và Chuẩn quốc tế, sinh viên cần lưu ý đăng ký đầy đủ theo đúng kế hoạch, tránh trường hợp sau này không còn lớp học phần để đăng ký do điều chỉnh CTĐT.
- Toàn bộ lớp học phần học tại Giảng đường 508E4 sẽ chuyển sang Giảng đường 513E4.
Sau khi sinh viên đăng ký học phần đợt 2 trên Hệ thống cổng thông tin, Nhà trường sẽ thông báo Thời khóa biểu và danh sách lớp học phần tạm thời của Học kỳ II, năm học 2017-2018. Sinh viên cần kiểm tra và in kết quả đăng ký của mình trên Hệ thống để có căn cứ đối chiếu với dữ liệu thu học phí của Nhà trường.
Đề nghị các khoa/viện thông báo cho giảng viên và sinh viên biết để thực hiện.
Phụ lục 1: Danh sách LHP dự kiến mở (210 lớp học phần)
Phụ lục 2: Danh sách LHP hủy (36 lớp học phần)

Trường ĐHKT - ĐHQGHN