Trang Đào tạo đại học
 
Hủy và mở bổ sung lớp học phần Hệ đại học chính quy Học kỳ II, năm học 2017-2018

Căn cứ Thông báo số 3225/TB-ĐHKT Trường ĐH Kinh tế thông báo việc hủy và mở bổ sung lớp học phần Hệ đại học chính quy Học kỳ II, năm học 2017-2018


Căn cứ Thông báo số 3193/TB-ĐHKT về việc đăng ký học phần của các lớp hệ đại học chính quy Học kỳ II năm học 2017-2018; căn cứ kế hoạch giảng dạy các học phần ngoại ngữ của và nhu cầu của sinh viên Trường Đại học Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế thông báo về việc hủy và mở bổ sung lớp học phần cho sinh viên đăng ký trên Hệ thống như sau:

1. Hủy lớp học phần

TT

Học phần

Mã lớp HP

Số TC

Buổi

Thứ

Tiết

Giảng đường

Giảng viên

1

Tiếng Anh cơ sở 2

FLF2102 1

4

Sáng

3,5

1-4

201CSSNN

ThS. Khương Hà Linh

2

Tiếng Anh cơ sở 2

FLF2102 2

4

Chiều

3,5

7-10

201CSSNN

ThS. Khương Hà Linh

3

Tiếng Anh cơ sở 2

FLF2102 3

4

Chiều

4,6

7-10

202CSSNN

ThS. Nguyễn Kiều Oanh

2. Mở bổ sung lớp học phần

TT

Học phần

Mã lớp HP

Số TC

Buổi

Thứ

Tiết

Giảng đường

Giảng viên

1

Tiếng Anh cơ sở 1

FLF2101 2

4

Sáng

3,5

3-5

702 VU

Đặng Thị Quỳnh Giang

2

Tiếng Anh cơ sở 1

FLF2101 2

4

Chiều

3,4

7-9

705 VU

Ngô Phương Thanh

3

Tiếng Anh cơ sở 3

FLF2103 9

4

Sáng

3,5

1-4

201CSSNN

ThS. Khương Hà Linh

4

Tiếng Anh cơ sở 3

FLF2103 10

4

Chiều

3,5

7-10

201CSSNN

ThS. Khương Hà Linh

5

Tiếng Anh cơ sở 3

FLF2103 11

4

Chiều

4,6

7-10

202CSSNN

ThS. Nguyễn Kiều Oanh

6

Kinh tế lượng

INE1052-E

3

Sáng

5

4-6

705 VU

TS. Hoàng Khắc Lịch

Đề nghị các khoa/Viện Quản trị Kinh doanh thông báo cho sinh viên biết để thực hiện đăng ký trên Hệ thống Cổng thông tin ĐHQGHN theo Thông báo số 3193/TB-ĐHKT.

>> Download thông báo tại đây

Trường ĐHKT - ĐHQGHN