Trang Đào tạo đại học
 
Kết quả đợt thu học phí Học kỳ I năm học 2017-2018

Thông báo số 3189/ĐHKT-KHTC ngày 16/11/2017 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN về kết quả đợt thu học phí Học kỳ I năm học 2017-2018, cụ thể như sau:


Kính gửi:  - Phòng Đào tạo,

                - Phòng Công tác CT&HSSV

                - Các Khoa trực thuộc, Viện QTKD

                - Sinh viên Trường Đại học kinh tế

Căn cứ kết quả đợt thu học phí học kỳ I năm học 2017-2018 tính đến hết ngày 14/11/2017.

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo kết quả đợt thu học phí học kỳ I năm học 2017-2018 các chương trình đào tạo bậc đại học, cụ thể như sau:

1. Danh sách sinh viên đã thu học phí kỳ I năm học 2017-2018(DS kèm theo – PL01)

2. Danh sách sinh viên chưa thu được học phí I năm học 2017-2018(DS kèm theo- PL02)

Những sinh viên đã nộp học phí, sau khi đối chiếu, rà soát, điều chỉnh có số tiền học phí nộp thừa sẽ được nhà Trường chuyển trả lại vào tài khoản của sinh viên mở tại BIDV Tây Hà Nội sau ngảy 30/11/2017.

>> Download thông báo tại đây.

Trường ĐHKT - ĐHQGHN