Trang Đào tạo đại học
 
Thông báo kế hoạch thu học phí theo tín chỉ đăng ký học kỳ hè năm học 2016-2017

Công văn số 2458/TB-ĐHKT ngày 13/9/2017 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN triển khai kế hoạch thu học phí học kỳ hè năm học 2016-2017 các chương trình đào tạo bậc đại học: chương trình đạt chuẩn quốc tế, chất lượng cao, hệ chuẩn và bằng kép. Cụ thể như sau:

  1. Đối tượng nộp: Sinh viên trường Đại học kinh tế đang theo học các chương trình đạt chuẩn quốc tế, chất lượng cao, hệ chuẩn và bằng kép đăng ký học học kỳ hè năm học 2016-2017
  2. Học phí: chi tiết theo Phụ lục Dự toán chi tiết thu học phí học kỳ hè năm học 2016-2017 kèm theo.
  3. Thời gian đối chiếu và chuẩn bị học phí: Từ ngày thông báo đến hết ngày 15/09/2017.
Sinh viên đối chiếu:
(1) số môn học đăng ký,
(2) số tiền học phí phải nộp theo môn học đã đăng ký,
(3) mã sinh viên -họ tên -ngày sinh,
(4) lớp học gốc,
(5) Các thông tin khác: Bằng kép, ngoài ngành, học lại, học cải thiện, Miễn, Giảm…

Nếu có thông tin nào chưa đúng, đề nghị liên hệ với Phòng Đào tạo và Phòng Kế hoạch Tài chính (email: khtc_kt@vnu.edu.vn với TIÊU ĐỀ bắt đầu là: 2016-2017 HOC PHI KY HE) để hoàn thiện trong thời gian trên.

Chuẩn bị học phí: Nộp tiền vào tài khoản của sinh viên mở tại BIDV, đã đăng ký nộp học phí tự động. Để việc thu - nộp học phí của sinh viên không bị gián đoạn vì không đủ số dư khi ngân hàng thu, sinh viên để số dư tài khoản khi ngân hàng thu tối thiểu bằng tiền HỌC PHÍ + 100.000 đ. Ngân hàng chỉ thu đúng số tiền học phí, số tiền còn lại vẫn trong tài khoản của sinh viên tại Ngân hàng.

Quá thời hạn trên, nếu Trường không nhận được phản hồi từ sinh viên, coi như số thu và các thông tin khác của sinh viên không phải điều chỉnh.

4. Thời gian thu
  • Hình thức: thu học phí tự động qua ngân hàng BIDV.
  • Cách nộp: Sinh viên nộp tiền tương ứng với tổng số học phí phải nộpvào tài khoản của sinh viên mở tại BIDV, đã đăng ký nộp học phí tự động. Ngân hàng sẽ tự động thu học phí trong khoảng thời gian thu tại Mục 4.3. dưới đây.

(Sinh viên lưu ý, số dư tối thiểu duy trì tài khoản là 50.000đ, các chi phí có thể phát sinh như phí duy trì tài khoản, phí truy vấn, tín nhắn … nên số dư tiền trên tài khoản của sinh viên khi ngân hàng thu tối thiểu bằng tiền HỌC PHÍ + 100.000 đ)

  • Thời gian thu: dự kiến thu từ ngày 18/09/2017 đến hết ngày 20/09/2017.
  • Thời gian đối chiếu, chốt kết quả thu học phí: dự kiến từ ngày 21/09/2017 đến ngày 25/09/2017.

Sinh viên được ghi nhận là nộp học phí khi Ngân hàng thu được tiền học phí từ tài khoản của sinh viên đăng ký chuyển sang tài khoản thu học phí của Trường.

Sinh viên được ghi nhận là nộp học phí đúng hạn khi nộp học phí trước ngày 21/09/2017

Đến hết ngày 20/09/2017, tất cả sinh viên chưa được thu học phí phải có trách nhiệm tự kiểm tra, phản hồi những vướng mắc, lý do chính đáng về Phòng kế hoạch tài chính (Mail: khtc_kt@vnu.edu.vn) để được hỗ trợ. Các phản hồi của sinh viên về học phí phải được gửi và giải quyết để hoàn thiện học phí trước ngày 25/09/2017.

  • Quyết toán đợt thu: Danh sách những sinh viên chưa thu được học phí (nếu có) tính đến hết ngày 25/09/2017 sẽ được thông báo, và gửi Phòng Đào tạo để xét thực hiện theo quy chế.

5. Chứng từ thu: Sinh viên nhận biên lai thu học phí theo lớp thông qua lớp trưởng khi có thông báo của Phòng Kế hoạch Tài chính sau khi kết thúc đợt thu.

 

Trường ĐHKT - ĐHQGHN


Các tin khác