Trang Đào tạo đại học
 
Đăng ký các môn giáo dục thể chất tự nguyện và lớp học dành cho nhóm sinh viên có sức khỏe đặc biệt học vào kỳ hè (Học kỳ II) năm học 2016-2017

Thông báo số 1781/TB-ĐHKT ngày 27/6/2017 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Căn cứ Công văn số 141/GDTC&TT-ĐT ngày 16/6/2017 của Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao – ĐHQGHN (GDTC&TT) về việc mở lớp giáo dục thể chất (GDTC) tự nguyện và lớp học dành cho nhóm sinh viên có sức khỏe đặc biệt học vào kỳ hè (thuộc Học kỳ II) năm học 2016-2017 cho sinh viên có nhu cầu, Trường Đại học Kinh tế thông báo kế hoạch đăng ký như sau:

1. Đối tượng đăng ký: Sinh viên tự nguyện đăng ký học hè và sinh viên có sức khỏe đặc biệt (SKY).

2. Phân bổ số lượng lớp: Theo phụ lục đính kèm.

3. Địa điểm học tập: Trung tâm Đào tạo thực hành thể chất Đại học Quốc gia Hà Nội, số 01 Phạm Văn Đồng, Hà Nội.

4. Thời gian học: Thứ 2,4,6 hàng tuần, từ ngày 24/07/2017 đến ngày 18/8/2017 (3 buổi/tuần)

- Buổi sáng: Từ 7h30 – 10h30

- Buổi chiều: Từ 14h00 đến 17h00

5. Học phí: Mức thu học phí/01 tín chỉ GDTC = Mức thu học phí theo định mức học phí/tín chỉ (theo quy định hiện hành của đơn vị đào tạo).

6. Thời gian và hình thức đăng ký: từ 09h00 ngày 07/7/2017 đến 09h00 ngày 10/7/2017 trên Hệ thống cổng thông tin ĐHQGHN (không nhận đơn đăng ký ngoài Hệ thống).

Đề nghị các khoa/viện thông báo cho sinh viên biết để thực hiện.

>> Xem và download thông báo tại đây

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN