Trang Đào tạo đại học
 
Thời khóa biểu và danh sách các lớp học phần Tiếng Anh cơ sở 1 - Hệ đại học chính quy Học kỳ II, năm học 2016-2017

Thông báo số 637/TB-ĐHKT ngày 05/04/2017 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Căn cứ Thông báo số 333/TB-ĐHNN ngày 23/3/2017 của Trường Đại học Ngoại ngữ về việc tổ chức giảng dạy đối với các sinh viên đã có kết quả kỳ thi sát hạch trình độ tiếng Anh bậc 2 ngày 19/3/2017, Trường Đại học Kinh tế thông báo thời khóa biểu và danh sách các lớp học phần Tiếng Anh cơ sở 1 cho sinh viên các lớp Khóa QH-2016 hệ đại học chính quy của Trường (Thời khóa biểu và danh sách lớp kèm theo).

Thời gian bắt đầu: từ ngày 10/4/2017 đến 02/6/2017 (7,5 tuần).

Sinh viên học theo đúng danh sách lớp đã được Nhà trường sắp xếp.

Đề nghị các khoa/Viện Quản trị Kinh doanh thông báo cho sinh viên biết để thực hiện.


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN