Trang Đào tạo đại học
 
Thời khóa biểu hệ đại học chính quy học kỳ II, năm học 2016-2017; Danh sách lớp học phần hủy

Thông báo số 3654/TB-ĐHKT ngày 9/12/2016 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Căn cứ Thông báo số 3128/TB-ĐHKT ngày 28/10/2016 về việc đăng ký học phần của các lớp hệ đại học chính quy học kỳ II năm học 2016-2017, căn cứ dữ liệu sinh viên đăng ký vào các lớp học phần trong đợt đăng ký lần 1 và lần 2 trên Hệ thống cổng thông tin, Nhà trường thông báo Thời khóa biểu Hệ Đại học chính quy (ĐHCQ); danh sách các lớp học phần hủy trong Học kỳ I, năm học 2016-2017; điều chỉnh giảng viên một số lớp học phần; điều chỉnh kế hoạch mở cửa Hệ thống đăng ký học lần 3, cụ thể như sau:
1. Phụ lục 1 : Thời khóa biểu Hệ ĐHCQ (toàn Trường).
2. Phụ lục 2 : Thời khóa biểu Hệ ĐHCQ Khóa QH-2016-E.
3. Phụ lục 3 : Danh sách các lớp học phần hủy.
4. Điều chỉnh giảng viên một số lớp học phần (Ghi chú tại Phụ lục 1).
5. Điều chỉnh kế hoạch mở cửa Hệ thống đăng ký học lần 3:
Thời gian: từ 20h00 ngày 13/01/2017 đến 14h00 ngày 16/01/2017
Lưu ý:
- Phòng Đào tạo sẽ không nhận đơn đăng ký hoặc hủy đăng ký ngoài hệ thống. Sau thời gian trên, Hệ thống sẽ đóng cửa và sinh viên phải học theo Thời khóa biểu đã đăng ký.
- Đối với các lớp học phần cho sinh viên đăng ký lần 3, Nhà trường vẫn có thể quyết định tiếp tục hủy nếu không đủ sĩ số quy định.
Đề nghị các khoa thông báo cho giảng viên và sinh viên biết để thực hiện.
>> Xem thông báo chi tiết tại đây 

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN