Trang Đào tạo đại học
 
Danh sách sinh viên đăng ký chưa đủ số tín chỉ tối thiểu Học kỳ II năm học 2016-2017

Thông báo số 3489/TB-ĐHKT ngày 18/11/2016 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Căn cứ Thông báo số 3128/TB-ĐHKT ngày 28/10/2016 về việc đăng ký học phần của các lớp hệ đại học chính quy học kỳ II năm học 2016-2017, căn cứ dữ liệu sinh viên đăng ký vào các lớp học phần sau khi mở Cổng hệ thống thông tin Đại học Quốc gia Hà Nội (lần thứ nhất), Nhà trường thông báo Danh sách sinh viên đăng ký học chưa đủ số tín chỉ tối thiểu (danh sách kèm theo).
Đề nghị sinh viên đăng ký học bổ sung vào đợt mở Cổng hệ thống đăng ký học lần 2 vào 21h30 ngày 30/11/2016 đến hết 08h00 ngày 02/12/2016.
Đề nghị các khoa thông báo cho sinh viên biết để thực hiện.
 
>> Xem và download thông báo tại đây 

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN