Trang Đào tạo đại học
 
Thời khóa biểu Tin học cơ sở 2 phần thực hành, Học kỳ I năm học 2016-2017

Thông báo số: 3016/TB-ĐHKT ngày 14/10/2016 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHNCăn cứ Thời khóa biểu Học kỳ I, năm học 2016-2017 của các lớp hệ đại học chính quy Khóa QH-2016-E, căn cứ phân công giảng viên và xếp lịch học Tin học cơ sở 2 phần thực hành của Trường  Đại học Công nghệ,
 Trường Đại học Kinh tế thông báo Thời khóa biểu và danh sách chia lớp học Tin học cơ sở phần thực hành, chi tiết như sau (Xem chi tiết tại đây)

Danh sách chi tiết các nhóm kèm theo.

Nhóm 1Nhóm 2Nhóm 3Nhóm 4Nhóm 5Nhóm 6Nhóm 7Nhóm 8Nhóm 9Nhóm 10; Nhóm 11; Nhóm 12; Nhóm 13; Nhóm 14; Nhóm 15; Nhóm 16; Nhóm 17; Nhóm 18; Nhóm 19

Thời gian  thực hiện: bắt đầu từ ngày 17/10/2016 ÷ 09/12/2016./.


Riêng Nhóm 10 giảng viên sẽ bố trí dạy bù để đảm bảo số giờ tín chỉ theo quy định.

Đề nghị các khoa/viện trực thuộc Trường Đại học Kinh tế thông báo cho sinh viên biết và thực hiện.


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN