Trang Đào tạo đại học
 
Danh sách sinh viên thuộc diện cảnh báo học vụ học kỳ II năm học 2015 - 2016

Công văn số 445/ĐHKT-ĐTĐH ngày 21/3/2016 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


 Căn cứ Quyết định số 685/QĐ-ĐHQGHN về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế đào tạo đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 3079/QĐ-ĐHQGHN ngày 26/10/2010 của Giám đốc Đại học Quốc Gia Hà Nội; Quyết định số 5115/QĐ-ĐHQGHN ngày 25/12/2014 của Giám đốc Đại học Quốc Gia Hà Nội về Quy chế đào tạo đại học; Quyết định số 5267/QĐ-ĐHQGHN ngày 17/12/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN về việc Ban hành Quy định một số nội dung về đào tạo đại học tại trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

Căn cứ kết quả học tập học kỳ I năm học 2015-2016 và Biên bản họp Hội đồng xét thôi học, dừng học, cảnh báo học vụ học kỳ II năm học 2015-2016 ngày 11/3/2016 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

Nhà trường thông báo danh sách sinh viên hệ chính quy, hệ chính quy - chương trình đào tạo bằng kép thuộc diện cảnh báo học vụ học kỳ II năm học 2015-2016 (danh sách kèm theo).

Đề nghị các Khoa thông báo cho sinh viên được biết để cải thiện kết quả học tập trong học kỳ II năm học 2015-2016 và những học kỳ tiếp theo. Nếu kết quả học tập học kỳ II năm học 2015-2016 vẫn thuộc diện cảnh báo học vụ, sinh viên sẽ bị buộc thôi học theo quy định./.

>> Xem và download công văn tại đây


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN