Trang Nghiên cứu
 
Nhóm nghiên cứu về quản trị công ty trong ngân hàng

1. Tên nhóm nghiên cứu:

- Nhóm: Nghiên cứu về quản trị công ty trong ngân hàng

- Họ tên trưởng nhóm: PGS. TS. Trần Thị Thanh Tú - Chủ nhiệm Khoa Tài chính Ngân hàng, Trường ĐH Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội

- Email: tuttt@vnu.edu.vn; SĐT: 0904385858
 
2.Trưởng nhóm và các thành viên:

PGS.TS. Trần Thị Thanh Tú: Trưởng nhóm, Chủ nhiệm Khoa Tài chính - Ngân hàng  - Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

PGS.TS. Nguyễn Hồng Sơn: Thành viên, Hiệu trưởng, Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

 TS. Đinh Xuân Cường: Thành viên, PCNK Khoa Tài chính Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

TS. Nhâm Phong Tuân: Thành viên, Giảng viên Khoa Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

ThS. Trần Thị Hoàng Yến: Thành viên, NCS Khoa Quản trị Kinh doanh - Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

ThS. Phạm Bảo Khánh: Thành viên, Phó Tổng giám đốc, Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam

TS. Nguyễn Thị Minh Huệ: Thành viên, Giảng viên Khoa Viện Đại học Kinh tế quốc dân

TS. Đào Thanh Bình: Thành viên, Phó CNK Khoa Quản trị Kinh doanh, Đại học Hà Nội

ThS. Lê Hải: Thành viên - Phó Tổng giám đốc, NHTMCP Quân đội.

Giáo sư John Sheild, Trưởng Khoa Quản trị Kinh doanh, Đại học Sydney.

TS. Richard Seymour, Khoa Quản trị Kinh doanh, Đại học Sydney.

 
3. Giới thiệu các hướng nghiên cứu chính

Xây dựng bộ chỉ số đánh giá Quản trị công ty của các NHTM Việt nam

Vai trò của Quản trị công ty trong ngân hàng trong bối cảnh tái cấu trúc ở VN và khủng hoảng tài chính toàn cầu

Tác động của Quản trị công ty đến hiệu quả hoạt động của các NHTM

Kinh nghiệm xây dựng bộ chỉ số quản trị công ty trong NH trên thế giới

Tái cấu trúc ngân hàng, quản trị rủi ro trong ngân hàng
Chỉ số đánh giá lành mạnh tài chính của hệ thống NH
 

4. Giới thiệu các kết quả và sản phẩm khoa học tiêu biểu:

STT

Tên bài báo/Báo cáo

Số và tên Tạp chí, số trang; thời gian xuất bản

Tác giả/Đồng tác giả

Ghi chú

1

Sách ”Quản trị công ty trong Ngân hàng - thông lệ quốc tế và thực tiễn Việt Nam”

NXB Đại học Quốc gia, 2015
Chủ biên - PGS.TS. Trần Thị Thanh Tú

2

Sách ”Phát triển bền vững hệ thống ngân hàng Việt Nam”

NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2015
Chủ biên - PGS. TS. Nguyễn Hồng Sơn, PGS.TS. Trần Thị Thanh Tú,
PGS.TS. Trịnh Thị Hoa Mai

3

Đề tài nhóm A cấp VNU ”Xây dựng bộ chỉ số đánh giá năng lực quản trị công ty của các NHTMVN”

Đại học Quốc gia, 2012-2014

TS. Trần Thị Thanh Tú, Chủ nhiệm đề tài


4

Dự án quốc tế “Nâng cao năng lực quản trị công ty cho các NHTM VN”

Ngân hàng Thế giới & Quỹ AusAid

PGS.TS. Trần Thị Thanh Tú, Trưởng nhóm tư vấn

5

Testing the relationship between corporate governance and bank performance - an empirical test in Vietnam

Asia Social Science, Vol.10, No. 11, June 2014, Scopus ranking

PGS.TS. Nguyễn Hồng Sơn, TS. TS. Trần Thị Thanh Tú , ThS. Phạm Bảo Khánh

Scopus
6

Developing the Corporate governance index for Vietnam commercial bannks

International Journal of Finance and Economics Issues, Vol 5, No. 2, 2014

TS. TS. Trần Thị Thanh Tú , ThS. Phạm Bảo Khánh

EconLit
7

Bank restructuring - international pespectives and Vietnam practices

Accounting & Finance Research Journal

Vol.5, No.2, 2014

PGS.TS. Nguyễn Hồng Sơn, TS. Trần Thị Thanh Tú, ThS. Trần Thị Hoàng Yến

EconLit
8

 Comparative study on corporate governance between state-owned bank and joint stock bank in Vietnam

SIU Journal of Management, the Vol.4, No.1, 2014

TS. Trần Thị Thanh Tú , ThS. Phạm Bảo Khánh


9

Phát triển bộ chỉ số CGI - quản trị công ty - ứng dụng cho 1 NHTM Việt Nam

Tạp chí Kinh tế phát triển, Số tháng 3 năm 2013

TS. Trần Thị Thanh Tú, ThS. Phạm Bảo Khánh


 
 

5. Sản phẩm khoa học dự kiến trong 5 năm tới:

 
TT
Sản phẩm

Mục tiêu nghiên cứu và chế tạo

Nội dung triển khai

(dự kiến)

Các hoạt động thực hiện để tạo sản phẩm

Thời gian thực hiện

(dự kiến)
1

Báo cáo khoa học thường niên”Chỉ số CGI -quản trị công ty của các NHTM Việt nam”

- Đánh giá năng lực quản trị công ty của các NHTMVN theo chuẩn mực quốc tế

- Công bố báo cáo đánh giá CGI hàng năm của các NHTM

- Tính toán chỉ số CGI của từng NHTM trong hệ thống NHTMVN

- Đánh giá năng lực quản trị công ty của từng nhóm NH theo chuẩn mực quốc tế

- Tổ chức Hội thảo công bố báo cáo thường niên CGI của các NHTM

- Gửi và thu thập bảng hỏi đến từng NHTM để cho điểm CGI của từng NH

- Thực hiện phỏng vấn sâu với lãnh đạo các NHTM và chuyên gia để đánh giá năng lực quản trị công ty của từng NH

- Viết báo cáo đánh giá CGI của các NHTM VN theo chuẩn mực quốc tế

Hàng năm, Công bố vào cuối mỗi năm

2

Hội thảo quốc tế về Quán trị công ty trong NH hàng năm

Tạo ra diễn đàn khoa học giữa các học giả trong nước và quốc tế nghiên cứu về quản trị công ty trong ngân hàng

- Phối kết hợp với các đối tác chiến lược trong nước và quốc tế của nhóm tổ chức Hội thảo

- Giai đoạn 2015-2016: tìm kiếm tài trợ từ trong và ngoài nước

- Giai đoạn 2017-2020: thu phí của người tham dự

- Gửi thư mời tham dự và bài viết: tháng 4-5 hàng năm

- Tổ chức HT: tháng 7-8 hàng năm

Hàng năm

3

Tư vấn tái cấu trúc NH và quản trị công ty trong NH

Cung cấp dịch vụ tư vấn cho các NHTM

- Tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn cho lãnh đạo NH

- Cung cấp dịch vụTư vấn cho các NH về tái cấu trúc NH, quản trị công ty trong NH, quản trị rủi ro

- Giai đoạn: 2015-2016: phối kết hợp với các đối tác chiến lược tìm kiếm khách hàng, nguồn tài trợ để cung cấp dịch vụ miễn phí hoặc giảm phí

- Giai đoạn 2017-2020: cung cấp dịch vụ trên cơ sở thu phí đủ bù đắp chi phí

Theo nhu cầu của các NHTM

 

Trường ĐHKT - ĐHQGHN