Trang Nghiên cứu
 
Nhóm nghiên cứu về tái cấu trúc ngân hàngI. Giới thiệu nhóm nghiên cứu

- Tên nhóm: Nhóm nghiên cứu về Tái cấu trúc ngân hàng

- Trực thuộc đơn vị: Khoa Tài chính - Ngân hàng
- Trưởng nhóm: PGS.TS. Nguyễn Hồng Sơn
- Danh sách thành viên:
TT

Học hàm,

học vị

Họ và tên

Đơn vị

Trách nhiệm

1
PGS.TS
Nguyễn Hồng Sơn
Trường ĐHKT - ĐHQGHN
Trưởng nhóm
2
TS
Quách Mạnh Hào
Trường ĐHKT - ĐHQGHN
Thành viên
3
TS

Trần Thị Thanh Tú

Trường ĐHKT - ĐHQGHN
Thành viên
4
TS
Đinh Xuân Cường
Trường ĐHKT - ĐHQGHN
Thành viên
5
TS
Đinh Thị Thanh Vân
Trường ĐHKT - ĐHQGHN
Thành viên
6
TS
Lê Trung Thành
Trường ĐHKT - ĐHQGHN
Thành viên
 

II. Các hoạt động khoa học công nghệ trong 5 năm gần đây

1. Các đề tài/ d án đã công bố:

TT

Tên công trình

Thời gian thực hiện

1
Tái cấu trúc NH ABC
2012-2013
2

Phát triển bền vững hệ thống Ngân hàng Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

2011-2013
3
Dự án Tư vấn tái cấu trúc NH XYZ
11/2012-nay

2. Các bài báo đã công bố:

TT

Tên bài báo/ sách chuyên khảo

Nguồn công bố

Tên tác giả

1

Bank restructuring - International perspectives and Vietnam practices

Accounting & Finance Research Journal online Volum 3, No2, 2014, Econlit Ranking

PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn, TS Trần Thị Thanh Tú, Ths Trần Thị Hoàng Yến

2

Phát triển bền vững hệ thống NH Việt nam trước xu thế tái cấu trúc

NXB Chính trị Quốc gia, sẽ xuất bản tháng 5/2014

PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn, PGS.TS Trịnh Thị Hoa Mai, TS Trần Thị Thanh Tú

3

Tái cấu trúc Ngân hàng - kinh nghiệm quốc tế và hàm cho Việt nam

NXB Chính trị Quốc gia, sẽ xuất bản tháng 5/2014
PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn
4

Kinh tế Việt nam 2012 - đối diện thách thức tái cơ cấu

NXB Đại học Quốc gia, 5/2012
PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn trưởng nhóm
5

Giám sát khu vực tài chính Việt nam - sự cần thiết và điều kiện thực hiện

NXB Giao thông vận tải, 2012
TS. Trần Thị Thanh Tú, TS. Nguyễn Thị Minh Huệ
6
Những vấn đề tài chính ở Việt nam sau khủng hoảng
NXB Giao thông vận tải, 2011
TS. Trần Thị Thanh Tú, TS. Nguyễn Thị Minh Huệ

III. Định hướng nghiên cứu chính trong 5 năm tới

Tái cấu trúc Ngân hàng, các lý thuyết và kinh nghiệm về tái cấu trúc NH trên thế giới, đánh giá tái cấu trúc NHTM Việt Nam, ngân hàng - tài chính xanh, đánh giá an toàn và lành mạnh của hệ thống NH theo chuẩn mực quốc tế.


Trường ĐHKT - ĐHQGHN