Trang Nghiên cứu
 
Nhóm nghiên cứu Quản trị tinh gọn tại các doanh nghiệp, tổ chức ở Việt NamI. Giới thiệu nhóm nghiên cứu

- Tên nhóm: Quản trị tinh gọn tại các doanh nghiệp / tổ chức ở Việt Nam

- Trực thuộc đơn vị: Khoa Quản trị kinh doanh

- Trưởng nhóm: TS. Nguyễn Đăng Minh (Trưởng phòng Nghiên cứu Khóa học và Hợp tác phát triển, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội)

- Danh sách thành viên:

TT
Học hàm, học vị
Họ và tên

Đơn vị

Chức danh

1
TS
Nguyễn Đăng Minh

Trưởng Phòng NCKH và HTPT, Trường ĐHKT

Trưởng nhóm
2
TS
Nguyễn Danh Nguyên

Viện trưởng viện Kinh tế và Quản lý, ĐHBK Hà Nội

Thành viên
3

PGS. TS

Nguyễn Hồng Sơn

Hiệu trưởng Trường ĐHKT - ĐHQGHN

Tư vấn
4
PGS.TS
Hoàng Văn Hải

Chủ nhiệm Khoa QTKD, Trường ĐHKT

Tư vấn
5
TS
Dương Đình Giám

Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Chính sách Công nghiệp, Bộ Công thương

Tư vấn
6
GS
Ivica Veza

Đại học Split, Croatia

Tư vấn
7
GS
Soemon Takakuwa

Đại học tổng hợp Nagoya, Nhật Bản

Tư vấn
 

II. Hướng nghiên cứu chính:

 Nghiên cứu lý thuyết và thực tiễn triển khai áp dụng quản trị tinh gọn có hiệu quả tại

các doanh nghiệp/tổ chức ở Việt Nam.
III. Các hoạt động khoa học công nghệ trong 5 năm gần đây

1. Các đề tài/ dự án đã công bố:

TT
Tên công trình

Thời gian thực hiện

1

Xây dựng mô hình quản trị tinh gọn nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp Việt Nam

2013 - 2015
2

Thực trạng áp dụng 5S tại các doanh nghiệp sản xuất nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Hà Nội

2012 - 2013


2. Các bài báo đã công bố:

TT

Tên bài báo/sách chuyên khảo

Tên tạp chí/NXB

Tác giả/Đồng tác giả

1
Quản trị sản xuất và môi trường

NXB Chính trị Quốc gia, ISBN 978-604-57-0000-6 (Sách chuyên khảo)

Soemon Takakuwa, PGS.TS. Nguyễn Hồng Sơn, TS.Nguyễn Đăng Minh

2
Tinh thần doanh nghiệp Việt Nam trong hội nhập

NXB Đại học Quốc gia Hà Nội (ISBN 978-604-62-0643)

PGS.TS. Hoàng Văn Hải, TS.Nguyễn Đăng Minh, TS.Nhâm Phong Tuân

3

Thiết kế dây chuyền sản xuất dựa vào thực chức tại các nhà máy sản xuất ô tô Nhật Bản

Tạp chí Mô hình mô phỏng quốc tế (Tập 8, Số 2; 06/2009) (http://www.ijsimm.com) (ISI index journal)

TS.Nguyễn Đăng Minh

4

Đề xuất phương pháp mô phỏng trong thiết kế dây chuyền sản xuất tại các nhà máy sản xuất ô tô Nhật Bản

Kỷ yếu Hội thảo mô phỏng kỳ mùa đông năm 2008. (Miami, USA 12/2008); Piscataway, New Jersey: IEEE, Inc. (12/2008). (http://www.wintersim.org/prog08wsc.htm#MA)

TS. Nguyễn Đăng Minh and GS. Takakuwa

5

Mô hình thực chứng quá trình đưa quyết định “make or buy” trong ngành công nghiệp ô tô Nhật Bản

Kỷ yếu hội thảo Mô phỏng kỳ mùa đông năm 2011 (Arizona, USA 2011, Dec) Piscataway, New Jersey: IEEE

TS. Nguyễn Đăng Minh,
6

Vai trò của Duy trì năng suất tổng thể đối với bảo tồn môi trường

Tạp chí Thông tin và Quản lý, Tập 33, Số 1, tr. 186-198

TS. Nguyễn Đăng Minh

7

Áp dụng thực tiễn phương pháp Duy trì năng suất tổng thể (TPM) trong các nhà máy sản xuất công nghiệp Nhật Bản

Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, chuyên mục Kinh tế và Kinh doanh Tập 27, Số 5E, 2011

TS. Nguyễn Đăng Minh

8

Áp dụng 5S tại các doanh nghiệp sản xuất nhỏ và vừa ở Việt Nam - Thực trạng và khuyến nghị

Tạp chí Khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội, số 1 năm 2013, tr.24-32

TS. Nguyễn Đăng Minh và nhóm tác giả

9

Tư duy Tinh gọn: Hướng đi mới cho các bệnh viện Việt Nam

Kỷ yếu hội thảo quốc tế Cùng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, vượt qua khủng hoảng, tháng 9/2013

TS. Nguyễn Danh Nguyên, ThS. Nguyễn Đạt Minh

2. Các thành tích nổi bật của nhóm nghiên cứu

- Xuất bản kỷ yếu hội thảo Quốc gia về Quản trị tinh gọn tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ (ISBN 978-604-939-807-0).

IV. Định hướng nghiên cứu trong 5 năm tới

- Hệ thống hóa các công cụ cơ bản để áp dụng trong bước đầu triển khai quản trị tinh gọn (QTTG) tại Việt Nam;

- Đánh giá thực trạng các doanh nghiệp/ tổ chức nhận diện các loại lãng phí (vô hình và hữu hình), tìm ra các khâu bất hợp lý trong hệ thống

- Đề xuất các phương pháp và mô hình triển khai áp dụng quản trị tinh gọn vào các doanh nghiệp Việt Nam, trong đó đặc biệt lưu ý tới các doanh nghiệp nhỏ và vừa;

- Hướng dẫn triển khai từng công cụ trong điều kiện thực tiễn ở các khía cạnh như quy trình triển khai, cơ cấu tổ chức và các tiêu chí đánh giá tính hiệu quả;

- Xây dựng cơ sở lý luận nhằm chuyển giao kinh nghiệm áp dụng QTTG từ lĩnh vực sản xuất sang lĩnh vực dịch vụ, cụ thể là dịch vụ y tế, viễn thông, dịch vụ tài chính, giáo dục, quản lý hành chính công;

- Nghiên cứu kết kỹ thuật mô phỏng (simulation) vào việc kiểm định hiệu quả hoạt động của QTTG.

- Thực hiện các nghiên cứu đa ngành như nghiên cứu mối quan hệ giữa QTTG với chuỗi cung ứng xanh, trách nhiệm xã hội, tiết kiệm năng lượng…

V. Sản phẩm khoa học dự kiến trong 5 năm tới

- Định kỳ thường niên công bố kết quả nghiên cứu của nhóm về “Báo cáo thường niên Quản trị tinh gọn (QTTG) tại doanh nghiệp/tổ chức Việt Nam”.

- Định kỳ thường niên tổ chức hội thảo về những chủ đề có liên quan tới tình hình áp dụng QTTG tại các tổ chức ở Việt Nam với mục đích giới thiệu kết quả nghiên cứu của nhóm cũng như tạo diễn đàn trao đổi giữa giới học thuật trong và ngoài nước.

- Xây dựng chuỗi cẩm nang áp dụng QTTG (về hệ thống các qui trình áp dụng 5S, Kaizen, Mieruka, bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả áp dụng quản trị tinh gọn) để hướng dẫn doanh nghiệp/tổ chức chủ động triển khai QTTG tại đơn vị mình.

- Công bố các kết quả nghiên cứu trên các tạp chí khoa học quốc tế và trong nước.


Trường ĐHKT - ĐHQGHN