Trang Nghiên cứu
 
Nhóm nghiên cứu về quản trị hài hòa Đông TâyI. Giới thiệu nhóm nghiên cứu

- Tên nhóm: Nhóm nghiên cứu về quản trị hài hòa Đông Tây

- Trực thuộc đơn vị: Khoa Quản trị Kinh doanh

- Trưởng nhóm: PGS.TS. Hoàng Văn Hải (Chủ nhiệm Khoa - Khoa Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN)

- Danh sách thành viên:

TT
Học hàm, học vị
Họ và tên
Chức vụ, đơn vị
Chức danh
1
PGS.TS
Hoàng Văn Hải
Chủ nhiệm Khoa QTKD, Trường ĐHKT
Trưởng nhóm
2
TS
Phan Chí Anh

Phó Chủ nhiệm Khoa QTKD, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Quản trị Kinh doanh, Trường ĐHKT

Thành viên
3
TS
Phạm Thị Liên

Phó Chủ nhiệm Khoa QTKD, Trường ĐHKT

Thành viên
4
PGS.TS
Đỗ Minh Cương
Bộ môn Văn hóa Doanh nghiệp, Khoa QTKD, Trường ĐHKT
Thành viên
5
TS
Nhâm Phong Tuân

Phó Chủ nhiệm Bộ môn Quản trị Chiến lược, Khoa QTKD, Trường ĐHKT

Thành viên
6
TS
Đỗ Xuân Trường

Chủ nhiệm Bộ môn Quản trị nguồn nhân lực, Khoa QTKD, Trường ĐHKT

Thành viên
7
TS
Đỗ Tiến Long

Phó Chủ nhiệm Bộ môn Văn hóa Doanh nghiệp, Khoa QTKD, Trường ĐHKT

Thành viên
8
NCS.ThS
Nguyễn Phương Mai
Giảng viên Khoa QTKD, Trường ĐHKT
Thành viên
9
NCS
Trần Minh Hoàng
Học viện Chính trị Quốc gia Khu vực I
Thành viên
 

II. Các hoạt động khoa học công nghệ trong 5 năm gần đây

1. Các đề tài/ dự án cấp nhà nước, bộ, ngành, địa phương và quốc tế đãvà đang triển khai:

TT
Tên công trình
Thời gian thực hiện
Đơn vị chuyển giao sản phẩm
1
Quản trị công ty đại chúng ở Việt Nam
2011 - 2013
Trường ĐHQGHN
2

Xây dựng mô hình đánh giá chất lượng dịch vụ trong các doanh nghiệp Việt Nam

2012 - 2013
Trường ĐHQGHN
3
Hợp đồng tiêu thụ nông sản tại Việt Nam
2012
Oxfam Hongkong
4

Mô hình cơ cấu tổ chức quản lý đối với đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực thượng nguồn của Tập đoàn dầu Khí Việt Nam

5/2012 - 10/2012
Trung tâm nghiên cứu quản lý kinh tế - Viện Dầu Khí
5

Khoa học lãnh đạo, quản lý và sự vận dụng vào Việt Nam giai đoạn hiện nay

2013 - 2014
Quỹ Phát triển KH&CN (NAFOSTED)
6

Những vấn đề về hệ thống chính trị và vai trò lãnh đạo của Đảng phục vụ việc bổ sung và phát triển Cương lĩnh xây dựng đất nướctrong thời kỳ quá độ lên CNXH

2007 - 2010
 
7

Cơ sở lý luận, thực tiễn của Chiến lược quốc gia về nhân tài trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

2010 - 2013
 
8

Cơ sở lý luận và thực tiễn của chương trình quốc gia về đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị

2010 - 2013
 
9

Chủ thuyết phát triển của Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh và vận dụng chủ thuyết đó trong những thập kỷ đầu thế kỷ 21 (hướng tầm nhìn tới năm 2020 và 2045)

2009 - 2013
 
10

Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác dân vận của Đảng trong thời kỳ mới

2010 - 2013
 
11

Vận dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000 vào công tác của Ban Tổ chức Trung ương

2011
 
12

Nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy đảng trong việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp thuộc Đảng bộ khối doanh nghiệp trung ương

2010
 
13

Cơ sở lý luận và phương pháp luận của việc nghiên cứu văn hóa và con người Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế

2010
 
14

Đổi mới văn hóa lãnh đạo và quản lý ở Việt Nam hiện nay

2007 - 2010
 
15

Nhân cách doanh nhân và văn hóa kinh doanh ở Việt Nam trong tiến trình đổi mới và hội nhập quốc tế

2007 - 2010
 
16

Xây dựng Từ điển năng lực cho Cơ quan Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

2010 - 2011

Tập đoàn Dầu khí Quốc gia VN

17

Đào tạo và Phát triển Nguồn nhân lực cho Chương trình Nước và Vệ sinh cho các Thị trấn ở Việt Nam

2009 - 2010

Placenter, Phần Lan

18

Đổi mới chính sách đãi ngộ nhân sự của các doanh nghiệp Việt Nam sau khi gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO)

2008 - 2010
ĐHQGHN

2. Các công trình nghiên cứu đã công bố:

 
TT
Tên bài báo/sách chuyên khảo
Tên tạp chí/Nhà xuất bản

Tác giả/

Đồng tác giả

Ghi chú
1

Supply Chain Quality Management Practices and Performance: An Empirical Study

Operations Management Research, Vol. 6, No. ½, pp. 19-31, 2013

Jing Zeng, Phan Chi Anh, Yoshiki Matsui

ISI
2

Shop-floor Communication and Process Management for Quality Performance: An Empirical Analysis of Quality Management

Management Research Review (Scopus journal list),Vol. 36, No. 5, pp.454-477, 2013

Jing Zeng, Phan Chi Anh, Yoshiki Matsui

Scopus
3

Contribution of Total Productive Maintenance Practices to Quality Performance: Empirical Evidence from Japanese Manufacturing Plants

The Journal of Japanese Operations Management and Strategy, Vol. 3, No. 1, pp. 38-54. 2012

Phan Chi Anh, Matsui Yoshiki

 
4

Current issues of environmental management in Vietnam: The case of VEDAN Vietnam

Journal of Japan Society for Information and Management. 2012

Hoàng Văn Hải, Nguyễn Đăng Minh

 
5

Contribution of Total Productive Maintenance to the Environmental Conservation

Journal of Japan Society for Information and Management. 2012

Nguyễn Đăng Minh

 
6

A Firm Analysis Level of Supporting Industries in Hanoi City- Vietnam: Application of Resource-based View and Industrial Organization

International Journal of Business Management, 7(5), 2012.

 
Nhâm Phong Tuân and Nguyễn Thị Tuyết Mai
 
7

Gender, innovation and the growth of small medium enterprises: An empirical analysis of Vietnam’s manufacturing firms

VNU Journal of Science, Serial of Economics and Business, 28(2), 87-102, 2012

Nhâm Phong Tuân
 
8

Competition in Vietnamese E-Marketplace: A case study of Alibaba in Vietnam

International Journal of Business and Social Science, 3(10), special issue, 60-67, 2012.

Nguyễn Thị Tuyết Mai và Nhâm Phong Tuân
 
9

An empirical study of firm environmental and financial performance: evidence from Vietnam's small and medium manufacturing firms

VNU Journal of Science, Serial of Economics and Business, No.5 (English), 2012

Nhâm Phong Tuân
 
10

Contract farming and its impact on income and livelihoods for small-scale farmers: case study in Viet Nam

Journal of agribusiness and rural development, 4 (26), trang 147-166, 2012.

Nhâm Phong Tuân
 
11

Gender as a Moderator for Firm Resources, Networks and Operation Factors on Firm Performance in Lao MSMES, Laos

Journal of women’s entrepreneurship and education, Tập 1-2, 3/2013.

Nhâm Phong Tuân (Tác giả thứ 3)

 
12

Nghiên cứu các mô hình đánh giá chất lượng dịch vụ

Tạp chí Khoa học - Kinh tế và kinh doanh, Tập 29, Số 1, pp. 11-22. 2013

Phan Chí Anh, Nguyễn Thu Hà, Nguyễn Huệ Minh

 
13

Đánh giá chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng dựa trên mô hình SERVPERF

Tạp chí Khoa học Thương mại, Số 55, pp. 48-53. 2013

Phạm Thị Liên, Nguyễn Huệ Minh

 
14

Ứng dụng 5S trong hệ thống các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam: Thực trạng và Giải pháp

VNU Journal of Science, Serial of Economics and Business, Tập 1. 2013

Nguyễn Đăng Minh, Đỗ Thị Cúc

 
15

Quản trị công ty: Vấn đề đại diện của các công ty đại chúng Việt Nam

Journal of Science - VNU (Chuyên san kinh tế và kinh doanh), Số 1, tháng 3/2013.

Nhâm Phong Tuân và Nguyễn Anh Tuấn

 
16

Chất lượng quản trị công ty theo bộ tiêu chuẩn Gov - Score: Nghiên cứu điển hình các doanh nghiệp niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Chuyên san Kinh tế và Kinh doanh, Tạp chí Khoa học, ĐHQGHN, số 1, 2012.

Hoàng Văn Hải
 
17

Các xu hướng hiện đại trong quản trị dịch vụ ở thuộc khu vực công trên thế giới

Tạp chí Quản lý Kinh tế, số 32, 5/2010
Hoàng Văn Hải
 
18

Các phương pháp đánh giá chất lượng quản trị doanh nghiệp trên thế giới và khả năng áp dụng cho các doanh nghiệp Việt Nam

Tạp chí Quản lý Kinh tế, số 33, 7/2010
Hoàng Văn Hải
 
19

Chuỗi giá trị dịch vụ khu vực công: Kinh nghiệm từ Canada và New Zealand

Tạp chí Khoa học, chuyên san Kinh tế và Kinh doanh, số 4, 2010
Hoàng Văn Hải
 
20

Vận dụng tư tưởng quản trị nhân sự phương Đông vào thực tiễn hoạt động của các doanh nghiệp Việt Nam

Tạp chí Cộng sản, số 54, 2011
Hoàng Văn Hải
 
21

Mô hình ủy ban giám sát và quản lý tài sản nhà nước Trung Quốc

Tạp chí Khoa học, chuyên san Kinh tế và Kinh doanh, số 1, 2011

Hoàng Văn Hải
 
22

Các mô hình tổ chức quản lý phần vốn ngân sách trong doanh nghiệp nhà nước trên thế giới

Tạp chí Quản lý Kinh tế, số 38, 2/2011
Hoàng Văn Hải
 
23

Đổi mới chính sách đãi ngộ của các doanh nghiệp Việt Nam thời kỳ hậu gia nhập WTO

Tạp chí Khoa học, chuyên san Kinh tế và Kinh doanh, số 3, 2011
Hoàng Văn Hải
 
24

Rào cản đối với thực thi chiến lược thành công tại các doanh nghiệp Việt Nam - Nghiên cứu khảo sát tại các doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội

Tạp chí Khoa học, chuyên san Kinh tế và Kinh doanh, số 4, 2011
Hoàng Văn Hải
 
25

Impacts of quality management practices on competitive performance in manufacturing companies

Vietnam National University publisher, Hanoi, 2014

Phan Chi Anh
 
26

Ra quyết định quản trị

Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2013

Hoàng Văn Hải (chủ biên), Nguyễn Viết Lộc, Nguyễn Ngọc Thắng

 
27

Nghiên cứu năng suất chất lượng - Quản lý chất lượng tại các doanh nghiệp Việt Nam

Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2013

Nguyễn Hồng Sơn, Phan Chí Anh (đồng chủ biên)

 
28

Tinh thần doanh nghiệp Việt Nam trong hội nhập

Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia Hà Nội. 2012

Hoàng Văn Hải (chủ biên), Nguyễn Đăng Minh, Nhâm Phong Tuân

 

III. Định hướng nghiên cứuchính trong 5 năm tới

- Quản trị chiến lược (xây dựng, hoạch định chiến lược các cấp)

- Quản trị công ty (tác động của quản trị công ty đến kết quả hoạt động kinh doanh; Chỉ số quản trị công ty)

- Doanh nghiệp hóa (doanh nhân hóa nông dân và doanh nghiệp hóa phát triển nông nghiệp nông thôn tại Việt Nam)

- Đổi mới sáng tạo (tác động của đổi mới sáng tạo đến phát triển doanh nghiệp sản xuất, các yếu tố quyết định của đổi mới sáng tạo, các chỉ số đo lường đổi mới sáng tạo, đổi mới sáng tạo trong các loại tổ chức khác nhau)

- Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (quản trị môi trường, mua xanh, tiêu dùng xanh, tăng trưởng xanh, phát triển bền vững)

- Lãnh đạo và văn hóa doanh nghiệp
- Quản trị nhân sự
- Năng suất, chất lượng
- Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng

IV. Sản phẩm khoa học dự kiến trong 5 năm tới

- 5 Cuốn sách chuyên khảo về các chủ đề nghiên cứu

- 5 Bài báo nghiên cứu khoa học trên các tạp chí quốc tế

- Đào tạo thêm các sinh viên và học viên tham gia vào nhóm nghiên cứu.


Trường ĐHKT - ĐHQGHN