Trang Nghiên cứu
 
Danh sách các học liệu tiếng Việt năm 2009

Danh sách các học liệu tiếng Việt năm 2009 tại Phòng Tư liệu, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN. Tính đến tháng 12/2010.
STT MÃ TÀI LIỆU TÊN HỌC LIÊU TÁC GiẢ NĂM  SỐ LƯỢNG
1 HL2009 - 01 Tiêu thụ nông sản ở Việt Nam PGS.TS Phan Huy Đường 2006 1
2 HL2009 - 02 Giáo trình lý thuyết thống kê PGS.TS Trần Ngọc Phác
TS. Trần thị kim Thu
  1
3 HL2009 - 03 Tư duy lại tương lai Rowan Gibson 2002 1
4 HL2009 - 04 Tư duy mới trong kinh doanh Thế nghĩa 1998 1
5 HL2009 - 05 Giao tiếp trong kinh doanh và cuộc sống  PGS.TS Đoàn thị hồng Vân 2006 1
6 HL2009 - 06 Thuật lãnh đạo dẫn dắt nhóm đến thành công   2003 1
7 HL2009 - 07 Phỏng vẫn khồng hề đáng sợ Marky Stein 2006 1
8 HL2009 - 08 Kỹ năng giao tiếp và thương lượng trong kinh
doanh
TS.Thái trí Dũng 2007 1
9 HL2009 - 09 Giao tiếp trong quản lý để tránh những lỗi giao
tiếp hàng ngày
  2004 1
10 HL2009 - 10 Cục diện kinh tế thế giới hai thập niên đầu thế
kỷ XXI
  2005 1
11 HL2009 - 11 Tài liệu bồi dưỡng kiến thức cơ bản về hội
nhập kinh tế quốc tế
  2004 1
12 HL2009 - 12 Tư duy phát triển hiện đại   2003 1
13 HL2009 - 13 Công bằng và phát triển   2005 1
14 HL2009 - 14 Không chỉ là tăng trưởng kinh tế Tatyana P.Soubbotina 2005 1
15 HL2009 - 15 Made in Japan chế tạo tại Nhật Bản   2006 1
16 HL2009 - 16 Hồ Chí Minh tuyển tập 2 (1945 - 1954)   2002 1
17 HL2009 - 17 Built to last Collins, Poras 2002 1
18 HL2009 - 18 Hàn Phi Tử   2001 1
19 HL2009 - 19 Tứ Thư   2003 1
20 HL2009 - 20 Lý luận về cơ chế thị trường và sự vận dụng
ở Việt Nam
PTS.Phan Huy Đường 1996 1
21 HL2009 - 21 Tái lập công ty Hammer, Champy 1999 1
22 HL2009 - 22 Định hướng chiến lược phát triển bền vững ở
Viêt Nam
  2004 1
23 HL2009 - 23 Essentials of strategic management J. David Hunger   1
24 HL2009 - 24 Basic Economẻtics Damodar N.Guiarati   1
25 HL2009 - 25 Giáo trình hệ thống thông tin quản lý PGS.TS Hàn Viết Thuận 2004 1
26 HL2009 - 26  Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin quản
Nguyễn Văn Vỵ 2007 1
27 HL2009 - 27 Giáo trình hệ thống thông tin quản lý TS.Trương VĂn Tú
TS. Trần thị song Minh
2000 1
28 HL2009 - 28 Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin Nguyễn Văn BA 2004 1
29 HL2009 - 29 Chiến lược doanh nghiệp Raymond Alain Thiestart 1999 1
30 HL2009 - 30 Quản trị chiến lược nâng cao ( đề cương môn
học)
  2008 1
31 HL2009 - 31 Chiến lược đại dương xanh Kim, Renee Mauborgne 2007 1
32 HL2009 - 32 Họach định chiến lược theo quá trình Griinig, Kiihn 2005 1
33 HL2009 - 33 Chiến lược và chính sách kinh doanh Nguyễn Tấn Phước 1996 1
34 HL2009 - 34 Chiến lược kinh doanh của các nhà doanh
nghiệp nổi tiếng Việt Nam và thế giới
  1999 1
35 HL2009 - 35 Chiến lược quản lý và kinh doanh Lasserre, Putti 1995 1
36 HL2009 - 36 Tính chất của vốn, tích lũy và sử dụng vốn
(quyển II)
     
37 HL2009 - 37+38 Mức độ giàu tăng trưởng khác nhau ở các dân
tộc ( quyển III)
    2
38 HL2009 - 39+40 Các hệ thống kinh tế học chính trị ( quyển IV)     2
39 HL2009 - 41 Quản lý nhà nước về kinh tế PGS.TS Phan Huy Đường 2004 1
40 HL2009 - 42 Giáo trình quản lý nhà nước về kinh tế GS.TS Đỗ Hoàng Toàn
PGS.TS Mai Văn Bưu
2005 1
41 HL2009 - 43 Giáo trình quản lý kinh tế   2007 1
42 HL2009 - 44+45 Chuyển đổi mô hình kinh tế ở Việt Nam thực
trạng và kinh nghiệm
PGS.TS Phạm thi Quý 2002 2
43 HL2009 - 46 Kinh tế học cho thế giới thứ ba Michael Todaro 1998 1
44 HL2009 - 47 Kinh tế học của các nước đang phát triển E.wayne Nafziger 1998 1
45 HL2009 - 48 Kinh tế học ( tập II) Samuelson, Nordhalls 2002 1
46 HL2009 - 49 Kinh tế học (Phần IV) kinh tế vi mô Samuelson, Nordhalls 2002 1
47 HL2009 - 50 Kinh tế học vi mô David Begg 1995 1
48 HL2009 - 51+52 Kinh tế học vĩ mô David Begg 1995 1
49 HL2009 - 53+56 Bài tập kinh tế học vĩ mô David Begg 1995 2
50 HL2009 - 54+55 Bài tập kinh tế học vi mô David Begg 1995 2
51 HL2009 - 57 Hướng dẫn thực hành kinh tế vĩ mô   2002 1
52 HL2009 - 58 Hướng dẫn giải bài tập kinh tế vĩ mô Nguyễn Văn Ngọc 2001 1
53 HL2009 - 59 Bài tập kinh tế vi mô chọn lọc TS. Vũ Kim Dũng
TS. Phạm Văn Minh
2003 1
54 HL2009 - 60 Bài tập kinh tế vi mô  TS.Tạ Đức Khánh 2008 1
55 HL2009 - 61 Nghệ thuật đàm phán trong kinh doanh Phi Baguiley   1
56 HL2009 - 62 Giáo trình giao dịch và đàm phán trong kinh
doanh
GS.TS Hoàng Đức Thân 2006 1
57 HL2009 - 63 Đàm phán trong kinh doanh quốc tế PGS.TS Đoàn thị hồng Vân 2004 1
58 HL2009 - 64 Đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp TS. Nguyễn Mạnh Quân   1
59 HL2009 - 65 Đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp Phạm Quốc Toản 2007 1
60 HL2009 - 66 Xây dựng và thay đổi văn hóa doanh nghiệp   2006 1
61 HL2009 - 67 Đạo đức kinh doanh cấm nang quản lý doanh
nghiệp kinh doanh có trách nhiệm trong các
nền kinh tế thị trường mới nổi
    1
62 HL2009 - 68 Tìm hiểu và bản sắc văn hóa Việt Nam Trần Ngọc Thêm 1997 1
63 HL2009 - 69 Xây dựng văn hóa mạnh trong Gami Gami Group 2005 1
64 HL2009 - 70 Giáo trình đạo đức kinh doanh TS.Nguyễn Mạnh Quân 2005 1
65 HL2009 - 71 Nghệ thuật hướng dẫn du lịch Nguyễn Cường Hiền 1994 1
66 HL2009 - 72 Tìm hiểu luật du lịch   2006 1
67 HL2009 - 73 International travel and tourism Lundberg, Carolyn   1
68 HL2009 - 74 Thị trường du lịch  PTS. Nguyễn Văn Lưu  1998 1
69 HL2009 - 75 Nhập môn khoa học du lịch Trần Đức Thanh 2003 1
70 HL2009 - 76 Giáo trình kinh tế du lịch GS.TS Nguyễn Văn Đính
TS. Trần thị minh hòa
2004 1
71 HL2009 - 77 We trip the light Fantastic     1
72 HL2009 - 78+81 Những vấn đề cốt yếu trong quản lý KOONTZ, Weihrich 1992 4
73 HL2009 - 82 Luật đấu thầu    2008 1
74 HL2009 - 83 Evaluation guide for prequalification and biđing
under jbic ODA loans
  2007 1
75 HL2009 - 84 Handbook for procurement under    2005 1
76 HL2009 - 85 Sổ tay hướng dẫn đấu thấu mua sắm bằng vốn
vay ODA cảu JBIC
  2005 1
77 HL2009 - 86 Guide for Evaluation Procedure forprocuremen
of cónultant for JBIC ODA Loan Project
  2006 1
78 HL2009 - 87 Sample documents for selection of cónultants
under JBIC ODA loans
  2000 1
79 HL2009 - 88 Sample bidding documents Under JBIC ODA   2006 1
80 HL2009 - 89 Xây dựng văn hóa ngấn hàng nông nghiệp
và phát triển nông thôn Việt Nam dể phát triển
bền vững và hội nhập quốc tế.
Kiều Trọng Tuyến 2006 1
81 HL2009 - 90 Các công ty xuyên quốc gia  Nguyễn thiết Sơn 2003 1
82 HL2009 - 91 Giáo trình kinh doanh quốc tế PTS. Đỗ Đức bình 1997 1
83 HL2009 - 92 Các công ty xuyên quốc gia hiện đại PTS. Nguyễn Khắc Thân 1994 1
84 HL2009 - 93 Quản trị kinh doanh quốc tế TS. Bùi Lê Hà
TS. Nguyễn Đông Phong
2001 1
85 HL2009 - 94 Quản trị học Nguyễn Hải Sản 2005 1
86 HL2009 - 95 Good To Jim Collins   1
87 HL2009 - 96 Phân tích toàn cảnh các thiết chế quản trị toàn
cầu.
Thomas Boisson 2003 1
88 HL2009 - 97 International Business W.L.Hill 2005 1
89 HL2009 - 98 Tâm lý quản trị Trương Quan Niem
Hoang Van Thanh
2005 1
90 HL2009 - 99 Tâm lý họch quản trị kinh doanh Nguyễn Đình Xuân 1998 1
91 HL2009 - 100 Tâm lý trong quản trị kinh doanh PGS.TS Đỗ Văn Phức 2004 1
92 HL2009 - 101 Giáo trình tâm lý học quản lý Nguyễn Đình Xuân 1994 1
93 HL2009 - 102 Tâm lý học xã hội với quản lý doanh nghiệp PGS.Đỗ Long
PTS. Vũ Dũng
1995 1
94 HL2009 - 103 Tâm lý học quản lý dành cho người lãnh đạo PGS.TS Nguyễn Bá Dương 1999 1
95 HL2009 - 104 Tâm lý học kinh tế Paul Albou 1997 1
96 HL2009 - 105 Tâm lý học xã hội  Phương Kỳ Sơn 2001 1
97 HL2009 - 106 Giáo trình tâm lý học kinh doanh thương mại Trần thị thu Hà 2002 1
98 HL2009 - 107 Giáo trình kế toán tài chính doanh nghiệp PGS.TS Đặng thị Loan 2006 1
99 HL2009 - 108 Hệ thống tài khoản kế toán nxb Taì Chính 2006 1
100 HL2009 - 109 Báo cáo tài chính chứng từ và sổ kế toán sơ
 đồ kế toán
nxb Taì Chính 2006 1
101 HL2009 - 110 Hướng dẫn thự hiện chế độ chứng từ, sổ kế
toán và các hình thức kế toán
TS. Nguyễn phương Liên 2006 1
102 HL2009 - 111 Hội nhập với các nguyên tắc kế toán và kiểm
toán quốc tế
  2005 1
103 HL2009 - 112 Giáo trình nguyên lý kế toán TS. Nguyễn thị minh Tâm 2003  
104 HL2009 - 113 Giáo trình lý thuyết hạch toán kế toán PGS.TS Nguyễn thị Đông 2007 1
105 HL2009 - 114 Nguyên lý kế toán ( lý thuyết và bài tập) TS. Phan Đức Dũng 2006 1
106 HL2009 - 115+117 Kế toán quản trị   2000 1
107 HL2009 - 116 Giáo trình kế toán quản trị PGS.TS Nguyễn Minh Phương 2004 1
108 HL2009 - 118 Giáo trình phân tích hoạt động kinh doanh PGS.TS Phạm Thị Gái 2004 1
109 HL2009 - 119 Phân tich hoạt động kinh doanh   2004 1
110 HL2009 - 120 Phân tiích kinh tế doanh nghiệp lý thuyết và
thực hành
TS. Nguyễn Năng Phúc 2003 1
111 HL2009 - 121 Phân tiích hoạt động kinh doanh Phạm Văn Dược
Đặng Kim Cương
1997 1
112 HL2009 - 122 Lý thuyết kiểm toán GS.TS Nguyễn Quang Quỳnh 2001 1
113 HL2009 - 123 Giáo trình kiểm toán tài chính GS.TS Nguyễn Quang Quỳnh
TS. Ngô Trí Tuệ
2006 1
114 HL2009 - 124 Kiểm toán lý thuyết và thực hành ThS. Phan Trung Kiên 2006 1
115 HL2009 - 125 Giáo trình lý thuyết kiểm toán ThS.Đậu Ngọc Châu
TS. Nguyễn Viết Lợi
2006 1
116 HL2009 - 126 Kế toán taì chính căn bản ( tập III) Robet N. Anthony 2002 1
117 HL2009 - 127 Kế toán taì chính căn bản ( tập I) Robet N. Anthony 2002 1
118 HL2009 - 128 Kế toán taì chính căn bản ( tập II) Robet N. Anthony 2002 1
119 HL2009 - 129 Nguyên lý kế toán ( tập I)   2004 1
120 HL2009 - 130 Nguyên lý kế toán ( tập II)   2004 1
121 HL2009 - 131 Giáo trình thanh toán quốc tế trong thương mại PGS. Đinh Xuân Trình 1998 1
122 HL2009 - 132 Giáo trình kế toán quốc tế TS. Nguyễn thị minh Tâm 2004 1
123 HL2009 - 133 Giáo trình tài chính quốc tế PTS. Hồ Diệu 1999 1
124 HL2009 - 134 Kiến thức cơ bản về hội nhập kinh tế quốc tế   2004 1
125 HL2009 - 135 Các liên kết kinh tế thương mại quốc tế Nguyễn Vũ hoàng 2003 1
126 HL2009 - 136 Tài chính doanh nghiệp ( lý thuyết và bài tập) TS. Nguyễn Minh Kiều 2007 1
127 HL2009 - 137 Quản trị tài chính doanh nghiệp PGS.TS Lưu thị Hương
PGS.TS Vũ Duy Hào
2006 1
128 HL2009 - 138 Tài chính quốc tế hiện đại TS. Nguyễn Văn Tiến 2000 1
129 HL2009 - 139 Internationnal Finance Keith Pilbeam   1
130 HL2009 - 140 International Economics Robet J. Carbaugh   1
131 HL2009 - 141 International Money $ Finance Michael Melvin   1
132 HL2009 - 142 Tài chính công trong các nền kinh tế mở (1of 3)   2004 1
133 HL2009 - 143 Phân tich tài chính (1of 2)   2004 1
134 HL2009 - 144 Tài chính phát triển (1of 2)   2004 1
135 HL2009 - 145 Tài chính phát triển (4 of 4)   2004 1
136 HL2009 - 146 Tài chính công trong các nền kinh tế mở(3 of 3)   2004 1
137 HL2009 - 147 Tài chính công trong các nền kinh tế mở(2 of 3)   2004 1
138 HL2009 - 148 Tài chính phát triển (2 of 4)     1
139 HL2009 - 149 Tài chính phát triển (3 of 4)     1
140 HL2009 - 150 Tài chính phát triển (2of 2)     1
141 HL2009 - 151 Tài chính công trong các nền kinh tế mở (1of 3)     1
142 HL2009 - 152 Tài chính công trong các nền kinh tế mở (2of 3)     1
143 HL2009 - 153 Tài chính công trong các nền kinh tế mở (3of 3)     1
144 HL2009 - 154 Tái chính công ( 2 of 2)     1
145 HL2009 - 155 Phân tich tài chính (2of 2)     1
146 HL2009 - 156 Qủan Lý nhân sự  Đình Phúc, Khánh Linh   1
147 HL2009 - 157 Quản trị doanh nghiệp Nguyễn Hải Sản 2007 1
148 HL2009 - 158 MBA trong tầm tay tổng quan Bruner, Eaker, Venkataraman 2008 1
149 HL2009 - 159 Quản trị kinh doanh GS.TS Nguyễn Thành Độ
PGSTS. Nguyễn Ngọc Huyền
2007 1
150 HL2009 - 160 MBA trong tầm tay tổng quan Nguyễn Hữu Thân 2001 1
151 HL2009 - 161 Giáo trình quản trị nhân lực ThS. Vũ Thùy Dương
TS. Hoàng Văn Hải
2005 1
152 HL2009 - 162+165  quản trị nguồn nhân lực Georget.Milkovich
Johnw.Boudreau
2007 1
153 HL2009 - 163  quản trị nguồn nhân lực Trần Kim Dung   1
154 HL2009 - 164 Giáo trình quản trị nhân lực TS. Nguyễn Văn Điểm
PGS.TS Nguyễn Ngọc Quân
  1
156 HL2009 - 166 Tìm hiểu tổ chức thương mại thế giới WTO   2004 1
157 HL2009 - 167 Hỏi đáp về WTO   2006 1
158 HL2009 - 168 Kinh tế học công cộng Joseph E.Stiglitz 1995 1
159 HL2009 - 169 Giáo trình kinh tế học công cộng PGS.TS Phạm Văn Vận
ThS. Vũ Cương
2006 1
160 HL2009 - 170 Nghiên cứu tình huống cho chính sách công
( 1 of 1)
  2004 1
161 HL2009 - 171+173
+174
Tài chính công ( 2 of 2)   2002 1
162 HL2009 - 172 Phát triển kinh tế ( 1 of 2)   2002 1
163 HL2009 - 175 Phát triển kinh tế ( 2 of 2)   2002 1
164 HL2009 - 176 Thẩm định các chi phí phát triển (1 of 2)   2004 1
165 HL2009 - 177 Công nghệ và phát triển   2004 1
166 HL2009 - 178 Kinh tế đối ngoại Việt Nam PGS.TS Phan Huy Đường
PGS.TS Lê Danh Tốn
2004 1
167 HL2009 - 179+180
+181
Kinh tế học quốc tế lý thuyêt và chính sách Pau R.rugman - Maurice  1996 3
168 HL2009 - 182+183 Các công cụ quản lý môi trường Đặng Mộng Lân 2001 1
169 HL2009 - 184 Giáo trình lịch Sử các học thuyết kinh tế PGS.TS Trần Bình Trọng 2003 1
170 HL2009 - 185 Lịch sử tư tưởng kinh tế ( tập II) GS.Ageledan 1996 1
171 HL2009 - 186 Lịch sử tư tưởng kinh tế ( tập I) Maurice Basle, Benhamon,
Geledan, Leobal, Lipoietz
1996 1
172 HL2009 - 187 Lịch sử tư tưởng kinh tế  Phạm Văn Chiến 2003 1
173 HL2009 - 188 Lịch sử tư tưởng kinh tế  TS. Mai Quế Anh
ThS.Phạm Văn Chiến
TS. Phạm Quốc Trung
2007 1
174 HL2009 - 189 Kinh tê vĩ mô N.Gregory Mankiw 1996 1
175 HL2009 - 190+198 Giáo trình kinh tế vĩ mô Phạm Quang Vinh 2002 8
176 HL2009 - 199 Kinh tê học vĩ mô NXB Giáo dục 1997 1
177 HL2009 - 200 Giáo trình kinh tế vi mô PGS.TS Phí Mạnh Hồng 2007 1
178 HL2009 - 201+202
+203
Kinh tế học vi mô PGS.TS Phí Mạnh Hồng 2005 3
179 HL2009 - 204+205 Kinh tế học vi mô NXB Giáo dục 1997 2
180 HL2009 - 206+209 Thúc đẩy quan hệ thương mại đàu tư giữa liên
hiệp Châu Âu và Việt Nam trong những năm
đầu thế kỷ XXI
Bùi Huy Khoát 2001 4
181 HL2009 - 210+213 Thị trường du lịch  PTS. Nguyễn Văn Lưu  1998 4
182 HL2009 - 214+217 Marketing duy lịch ThS. Trần Ngọc Nam
Trần Huy Khang
2001 4
183 HL2009 - 218+221 Nhập môn khoa học du lịch Trần Đức Thanh 2003 4
184 HL2009 - 222+225 Các tác phẩm của Lênin về kinh tế chính trị   2004 4
185 HL2009 - 226+229 Luật kinh tế Việt Nam Lê Minh Toàn 2002 4
186 HL2009 - 230 Quản trị học TS. Trần Anh Tài 2002 1
187 HL2009 - 231+233 Giáo trình đấu thầu   1999 3
188 HL2009 - 234+236 Tự do hóa thương mại TS. Nguyễn thị hồng Nhung 2003 3
189 HL2009 - 237+239 Thương mại điện tử BỘ THƯƠNG MẠI 1999 3
190 HL2009 - 240+241 Đánh giá viện trợ khi nào có tác dụng khi nào
không và tại sao.
NXB Chính trị quốc gia 1999 2
191 HL2009 - 242+243 Chiến lược kinh tế mới của Trung Quốc   2004 1
192 HL2009 - 244 Kinh tế học của những vấn đề xã hội Phạm Quỳnh Anh 2001 1
193 HL2009 - 245 Quyển IV Các hệ thống kinh tế học chính trị     1
194 HL2009 - 246+247 Tư duy chính sách mới cho giai đoạn phát triên
mới
Viện Kinh Tế Học 2002 2
195 HL2009 - 248 Quyển II Tính chất của vốn tích lũy và sử
dụng vốn
    1
196 HL2009 - 249 Quyển III Mức độ giàu tăng trưởng khác nhau
ở các dân tộc
    1
197 HL2009 - 250 Lịch sử kinh tế Việt Nam Phạm Văn Chiến 2003 1
198 HL2009 - 251 Giáo trình lịch sử kinh tế GS.TS Nguyễn Trí Dũng
PGS.TS Phạm Thị Quý
2003 1
199 HL2009 - 252 Một số vấn đề về lịch sử kinh tế Việt Nam Lê Quốc Sử 1998 1
200 HL2009 - 253+256 Chiến lược và quan hệ Kinh tế Mỹ - EU - Nhật
Bản thế kỷ XXI
PGS.TS Lên Văn Sang
TS. Trần Quang Lâm
TS. Đào Lê Vinh
2002 4
201 HL2009 - 257+258 Giáo trình kinh doanh quốc tế   2002 2
202 HL2009 - 259+262 Đàm phán và ký kết hợp đồng kinh doanh
 quốc tế
GS.PTS Tô Xuân Dân 1998 4
203 HL2009 - 263 Quản trị sản xuất và tác nghiệp PTS. Đặng Mih Trang 1999 1
204 HL2009 - 264 Quản lý sản xuất TS. Nguyễn Văn Nghiến 2002 1
205 HL2009 - 265 Tài chính công GS.TS Nguyễn Thị Cành   1
206 HL2009 - 266+267
+268
Những nguyên lý của kinh tế học chính trị và
thuế khóa
David Ricardo 2002 3
207 HL2009 - 269 Chuyển đổi cơ cấu nông thôn (2 of 3)   2004 1
208 HL2009 - 270 Chuyển đổi cơ cấu nông thôn (1 of 3)   2004 1
209 HL2009 - 271 Chuyển đổi cơ cấu nông thôn (3 of 3)   2004 1
210 HL2009 - 272 Phát triển nông thôn ( 2 of 3)   2002 1
211 HL2009 - 273 Phát triển nông thôn ( 3 of 3)   2002 1
212 HL2009 - 274+278 Các phương pháp phân tích   2004 5
213 HL2009 - 279+281 Kinh tế học phát triển ở Đông và Đông Nam Á
II: Các mô hình sau khủng hoảng
  2004 3
214 HL2009 - 282+283 Chương trình đào tạo ngắn hạn 
về quản lý kinh tế
  2002 2
215 HL2009 - 284+287 Public Finance open economies Jenkins, Shukla 1994 4
216 HL2009 - 288+289 Marketing địa phương   2004 2
217 HL2009 - 290+292 Một công trình nghiên cứu bản chất và nguyên
nhân phát sinh của cải của các dân tộc
Adam Smith   3
218 HL2009 - 293+295 Của cải của các dân tộc Adam Smith 1997 3
219 HL2009 - 296 Giới thiệu quyển I bộ "Tư bản" của CácMac Đ.I.Rô-Den_Be 1969 1
220 HL2009 - 297 Giới thiệu quyển II bộ "Tư bản" của CácMac Đ.I.Rô-Den_Be 1971 1
221 HL2009 - 298+299 Giới thiệu quyển III bộ "Tư bản" của CácMac Đ.I.Rô-Den_Be 1976 2
222 HL2009 - 300+302 Tư bản phê phán khoa kinh tế chính trị ( tập II
quyển II)
NXB Sự thật 1985 3
223 HL2009 - 303+305 Tư bản phê phán khoa kinh tế chính trị ( tập III
quyển III) phần I
NXB Sự thật 1987 3
224 HL2009 - 306+308 Tư bản phê phán khoa kinh tế chính trị ( tập III
quyển III) phần II
NXB Sự thật 1987 3
225 HL2009 - 309+311 Tư bản phê phán khoa kinh tế chính trị ( tập I
quyển I) phần I
NXB Sự thật 1987 3
226 HL2009 - 312+315 Bài giảng quản trị kinh doanh công nghiệp ThS. Bùi Thị Thêm 2001 4
227 HL2009 - 316+317 Bài giảng quản trị kinh doanh ThS.Nguyễn thị anh Đào
Nguyễn thị Phi Nga
2002 2
228 HL2009 - 318 Tập bài giảng thanh toán quốc tế TS. Hà Văn Hội   1
229 HL2009 - 319 Tập bài giảng phân tích chính sách kinh tế xã
hội
PGS.TS Phạm Văn Dũng 2004 1
230 HL2009 - 320+323 Đề cương bài giảng kinh tế chính trị về các nền
kinh tế chuyển đổi và đổi mới kinh tế Việt Nam
TS. Vũ Đức Thanh 2004 4
231 HL2009 - 324+327 Tập baì giảng các liên kết kinh tế quốc tế PGS.TS Tạ Kim Ngọc 2004 4
232 HL2009 - 328+329 Tập bài giảng tài chính quốc tế những vấn đề lý
luận và chính sách
TS. Nguyễn Hồng Sơn 2000 2
233 HL2009 - 330 Tập bài giảng lập và quản lý dự án đầu tư Đoàn Nghiệp
Hoàng Thị Thanh Vân
2003 1
234 HL2009 - 331+335 tập bài giảng đầu tư nước ngoài ở trung quốc TS. Phạm Quốc Thái 2004 5
235 HL2009 - 336 Chiến lược kinh tế mới của Trung Quốc     1
236 HL2009 - 337+345 Tập bài giảng Kinh tế Nhà Nước TS. Mai thị thanh Xuân 2005 9
237 HL2009 - 346+352 Tập bài giảng Vận tải và bảo hiểm ThS. Hà Văn Hội 2002 8
238 HL2009 - 353 Management Information Systems Kenneth C. Laudon
Jane P.Laudon
  1
239 HL2009 - 354 Strategic Management Concepts and cases Arthur A.thompson
A.J.Strickland III
1997 1
240 HL2009 - 355+356
+357
Kinh tế phát triển ở Đông và Đông Nam Á I:
các mô hình thị trường cũ 1967 - 1997 (1 of 3)
  2004 3
241 HL2009 - 358+359
+360
Kinh tế phát triển ở Đông và Đông Nam Á I:
các mô hình thị trường cũ 1967 - 1997 (2 of 3)
  2004 3
242 HL2009 - 361+362
+363
Kinh tế phát triển ở Đông và Đông Nam Á I:
các mô hình thị trường cũ 1967 - 1997 (3 of 3)
  2004 3
243 HL2009-364+365 Giới thiệu các tác phẩm về kinh tế chính trị của
Mac-Lênin
ThS. Vũ Thị Dậu 2002 2
244 HL2009-366+367 Kinh tế chính trị 2 ( tài liệu tham khảo). PGS.TS Phạm Văn Dũng 2007 2
245 HL2009-368+369 Kinh tế chính trị 1 ( tài liệu tham khảo). PGS.TS Phạm Văn Dũng 2007 2
246 HL2009-370+371 Kinh tế chính trị Mác - LêNin ( tập I) Phạm Văn Dũng 2002 1
247 HL2009-372 Giáo trình kinh tế chính trị Mác-Lênin ( Tập II) Phạm Văn Dũng 2002 2
248 HL2009-373 Tập bài giảng kinh tế tư nhân PGS.TS Trịnh Thị Hoa Mai 2004 1
249 HL2009-374 Kinh tế chính trị về thời kỳ quá độ lên
chủ nghĩaxã hội ở Việt Nam
  2009 1
250 HL2009-375 Chính sách kinh tế đối ngoại Việt Nam từ năm
1986 đến nay
PGS.TS Phan Huy Đường 2004 1
251 HL2009-376+377 Giáo trình kinh tế quốc tế khoa Kinh tế ĐHQGHN 2004 2
252 HL2009-378 Giáo trình Nghiên cứu Marketing PGS.TS Nguyễn Viết Lâm 2007 1
253 HL2009-379 Hướng dẫn nghiên cứu Marketing Edwards Hester 1996 1
254 HL2009-380 Nghiên cứu Marketing David J.Luck/Ronald D.Rubin 1993 1
255 HL2009-381 . Kỹ năng thương lượng Ban biên dịch G.B.S 2006 1
256 HL2009-382 Kỹ thuật đàm phán thương mại QT Nguyễn Xuân Thơm, Nguyễn Văn Hồng  2001 1
257 HL2009-383  Đàm phán theo phong cách Trump George H.Ross 2007 1
258 HL2009-384  Xây dựng nhóm làm việc hiệu quả Trần Bích Nga, Phạm Ngọc Sáu, Nguyễn Thị Thu Hà (biên dịch)   1
259 HL2009-385 Cẩm nang quản lý hiệu quả Robert Heller   1
260 HL2009-386 17 Nguyên tắc vang trong làm việc nhóm John C.Maxwell   1
261 HL2009-387  Nghề tổng giám đốc (Tập 1) Lưu Trường Vũ,
Trương Đồng Toàn
Lý Thắng Quân,Thạch Tân
  1
262 HL2009-388 Nghề tổng giám đốc (Tập 2) Lưu Trường Vũ,
Trương Đồng Toàn
Lý Thắng Quân,Thạch Tân
  1
263 HL2009-389  Giám đốc: Người làm ra lợi nhuận     1
264 HL2009-390  Nhà lãnh đạo tương lai     1
265 HL2009-391  Leadership     1
266 HL2009-392  Lãnh đạo và Quản lý-một nghệ thuật     1
267 HL2009-393  Kinh tế đối ngoại VN TS. Nguyễn Trần Quế   1
268 HL2009-394  Giáo trình Kinh tế đối ngoại     1
269 HL2009-395 The World Bank: Global Economic Prospects and the Developing Countries, 2001. PGS. Nguyễn Pháp (Chủ biên)   1
270 HL2009-396  Quản trị chất lượng TS. Nguyễn Kim Định   1
271 HL2009-397 Giáo trình quản lý chất lượng trong các tổ chức GS.TS Nguyễn Đình Phan   1
272 HL2009-398 Electronic Commerce, 2004     1
273 HL2009-399  Quản lý dự án Georges Hirsch, Đặng Hữu Đạo, Nguyễn Tiến Dũng   1
274 HL2009-400 Project Cycle Management Guidelines     1
275 HL2009-401 International Project managemnet     1
276 HL2009-402+404 Rủi ro tài chính - Thực tiễn và phương pháp đánh giá Nguyễn Thị Quy, 2008   2
277 HL2009-403 Quản trị rủi ro trong doanh nghiệp Nguyễn Văn Nam, Nguyễn Xuân Quyến, 2002   1
279 HL2009-405 Quản trị HĐ doanh nghiệp kiểu mới     1
280 HL2009-406 Quản trị DN hiện đại     1
281 HL2009-407 Tổ chức và quản trị công ty     1
282 HL2009-408  Niên giám doanh nghiệp niêm yết 2007     1
283 HL2009-409  Boards at work     1
284 HL2009-410+411 Luật doanh nghiệp     1
285 HL2009-412 Essentials of Financial Risk Management     1
286 HL2009-413  Khởi sự và phát triển doanh nghiệp     1
287 HL2009-414  Hướng dẫn lập kế hoạch kinh doanh     1
288 HL2009-415  7 nguyên tắc bất biến để phát triển doanh nghiệp nhỏ     1
289 HL2009-416 Giám đốc: Người làm ra lợi nhuận.     1
290 HL2009-417+418 Khởi sự doanh nghiệp     2
291 HL2009-419 Tài chính doanh nghiệp hiện đại TS. Trần Ngọc Thơ   1
292 HL2009-420 Giáo trình quản lý tài chính Vũ Việt Hùng 2002 1
293 HL2009-421 Taì chính doanh nghiệp (lý thuyết, bài tập và
bài giải ) lý thuyết và thực hành quản lý ứng
dụng cho các công ty Việt Nam
TS. Nguyễn Minh Kiều 2007 1
294 HL2009-422 Kỹ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề John Adair 2008 1
295 HL2009-423 Phát triển con người trong thời đại toàn cầu hóa
hiện nay
Báo cáo UNDP   1
296 HL2009-424 Tài liệu môn học nguồn lực quốc tế hệ đào tạo
SĐH
    1
297 HL2009-425 Nhà quản trị hiệu quả Peter F.Drucker, Ph.D 2004 1
298 HL2009-426 Taị sao không Làm thế nào để giải quyết các
vấn đề lớn nhỏ bằng cách sử dụng sáng kiến
trong cuộc sống hàng ngày.
Barry Nalebuff và Lan Ayes 2008 1
299 HL2009-427 Kinh tế học của Kinh doanh quốc tế Wiliam A.Kerr và
Nicholas perdikis
  1
300 HL2009-428 Các khối kinh tế và mậu dịch trên thế giới TS. Võ Đại Lược
PTS. Kim Ngọc
1996 1
301 HL2009-429 Tuyển tập bài viết về tài trợ phát triển Diễn đàn kinh tế tài chính 2005 1
302 HL2009-430 Năm 2000 xóa nợ cho các nước nghèo Nguyễn Văn Thanh 1999 1
303 HL2009-431 Các Văn bản hướng dẫn quản lý nguồn vốn
hỗ trợ phát triển chính thức ODA
Vụ tài chính - Bộ Tài chính 2004 1
304 HL2009-432 Sổ tay quản lý nợ nước ngoài của chính phủ   2005 1
305 HL2009-433 Nợ nứớc ngoài những vấn đề lý luận và thực
tiễn quản lý ở Việt Nam
TS. Lê Quốc Lý
TS. Lê Huy Trọng
2003 1
306 HL2009-434 Thông tư số 04/2007/TT-BKH
Hướng dẫn thực hiện quy chế quản lý và sử
dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức
Bộ Kế hoạch và đầu tư 2007 1
307 HL2009-435 Kinh tế Hàn Quốc đang trỗi dậy Ban nghiên cứu Hàn Quốc học 2002 1
308 HL2009-436 Một số vấn đề công nghiệp hóa, hiện đại hóa
ở Việt Nam.
GS.TS Đỗ Hoài Nam 2003 1
309 HL2009-437 Tài chính quốc tế hiện đại trong nền kinh tế
mở
TS. Nguyễn Văn Tiến 2000 1
310 HL2009-438 Kinh tế đối ngoại Việt Nam PGS.TS Nguyễn Văn Trình 2007 1
311 HL2009-439 Giáo trình Kinh tế dối ngoại Việt Nam Đại học kinh tế Quốc Dân 1993 1
312 HL2009-440 Giáo trình Kinh tế dối ngoại Việt Nam TS. Nguyễn Anh Tuấn  2005 1
313 HL2009-441 Kinh tế học phát triển về công nghiệp hóa và
cải cách nền kinh tế
PGS.TS Đỗ Đức Định 2004 1
314 HL2009-442 Tài liệu bồi dưỡng kiến thức cơ bản về hội
nhập kinh tế quốc tế
Bộ Thương Mại 2004 1
315 HL2009-443 Các công ty xuyên quốc gia khái niệm đặc
trưng và những biểu hiện mới
Nguyễn thiết Sơn 2003 1
316 HL2009-444 Nghề tổng giám đốc (Tập 2)   2001 1
317 HL2009-445 Kinh doanh quốc tế Đoỗ Đức Bình
Bùi Anh Tuấn
2001 1
318 HL2009-446 Marking management work A Practical Ẩpporach Keneth Stott và Allaker   1
319 HL2009-447 Fundamentals of Human resource management David A.Decenzo   1
320 HL2009-448 Managerial Economics Christopher R.Trhomas
S.charles Maurice
2008 1
321 HL2009-449 Made in Japan chế tạo tại Nhật Bản Akio Morita 2006 1
322 HL2009-450 Corporate Finance Stephen Ross, Westerfield,
Jaffe
1996 1
323 HL2009-451 International economics trade theory and policy Appleyard, J.field,JR 1995 1
324 HL2009-452 International Finance Keith Pilbeam 2006 1
325 HL2009-453 Monetary theory and policy, 2nd Edition Carl.E.Walsh 2005 1
326 HL2009-454 International Business Daniels, Radebaugh 2001 1
327 HL2009-455 The Primacy of Politics Sheri Berman 2006 1
328 HL2009-456 The three worilds of welfare capitalism Polity Press 1990 1
329 HL2009-457 The globalization of world politics John Baylis, Steve Smith,
Patricia Owens
2008 1
330 HL2009-458 Mười bước tiến tới hệ thống giám sát và đánh
giá dựa trên kết quả
Jody Zall Kusek, Ray C.Rist 2005 1
331 HL2009-459 Xây dựng hệ thống giám sát và đánh giá thế
thế nào để hoàn thiện công tác quản lý của
Nhà nước
Keith Mackay 2008 1
332 HL2009-460 Strategic Management-Concepts and Cases: Competitiveness and Globalization Michael A.Hitt            R. Duane Ireland Robert E.Hoskisson 2009 1
333 HL2009-461 Strategic Management-Concepts and Cases: Competitiveness and Globalization-Instructor's Case Notes Michael A.Hitt            R. Duane Ireland Robert E.Hoskisson 2009 1
334 HL2009-462 The Management of Business Logistics - A Supply Chain Perspective John J.Coyle       Edward J. Bardi           C. John Langley Jr. 2003 1
335 HL2009-463 Operations Management Jay Heizer              Barry Render                       2008 1
336 HL2009-464 Bank Management & Financial Services Peter S. Rose         Sylvia C.Hudgins 2008 1
337 HL2009-465 Managerial Accounting Ray H.Garrison, Eric W.Norre
Peter C.Brewer
2008 1
338 HL2009-466 Managerial Economics Mark Hirschey 2006 1
339 HL2009-467 Human resource Management Fisher, Schoenfeldt, Shaw 2006 1
340 HL2009-468 Managerial Economics Hirschey 2009 1
341 HL2009-469 Business Research Methods Donald R. Cooper, Pamela S. Schindler 2008 1
342 HL2009-470 Organizational Behavior Kinicki, Kreitner 2009 1
343 HL2009-471 Finacial Institution Management Anthony Saunders,
Marcia Millon Cornett
2008 1
344 HL2009-472 International Business competing in the global
marketplaca
Charles W.L.Hill 1996 1
345 HL2009-473 Business Ethics Laura P.Hartman, Joe Desjardi 2008 1
346 HL2009-474 Managerial Accounting
Crosson Needles
Susan V.Crosson, Belverd
needles.
2008 1
347 HL2009-475 Global Marketing Foreign Entry,
Local Mareting$ Global Management
Johny K.Johansson 2006 1
348 HL2009-476 The Evolution of Management Thought Daniel A.Wren, Arthuirg
G.bedeian
2009 1
349 HL2009-477 Modern Business Statistics with Microsoft
 Excel (Chapter 1-10)
David R.Anderson Dennis J. Sweeney Thomas A.Williams 2006
350 HL2009-478 Intermediate Algebra R.David Gustason Peter D. Frisk 1999
351 HL2009-479 Music An Appreciation Roger Kamien 1998
352 HL2009-480 Financial Reporting, Financial Statement Analysis, and Valuation-A Strategic Perspective Clyde P. Stickney    Paul R. Brown       James M. Wahlen

353 HL2009-481 Understanding and Managing -Organization Behavior Jenifer M. George Gareth R.Jones 2008
354 HL2009-482 Modern Business Statistics with Microsoft Excel
(Chapter 11-20)
David R.Anderson Dennis J. Sweeney Thomas A.Williams 2006
355 HL2009-483 Advertising and Promotion-An Integrated Marketing Communications Perspective George E. Belch
Michael A. Belch
2007
356 HL2009-484 Human Resource Management-Nature of HR, Developing HR, Compensation, Managing Employee Relation Robert L. Mathis, John H. Jackson 2008
357 HL2009-485 The Bedford guide for College Writers Kennedy, Muth, Holladay 2005
358 HL2009-486 Principles of Economics N. Gregory Mankiw 2008
359 HL2009-487 Public Speaking-Strategies for Success David Zarefsky 2007
360 HL2009-488 Accounting Information Systems Ulric J. Gelinas, Jr and Richard B. Dull 2008
361 HL2009-489 International Economics Robert J Carbaugh 2007
362 HL2009-490 Strategic Management-Competitiveness and Globalization: Concepts Michael A. Hitt, R.Duane Ireland
Robert E. Hoskisson
2007
363 HL2009-491 Fundamentals of Financial Management Eugene F.Brigham     Joel F.Houston 2007
364 HL2009-492 Advertising and Promotion-An Integrated Marketing Communications Perspective George E. Belch
Michael A. Belch
2007
365 HL2009-493 Service Marketing: Intergrating Customer Focus Across the Firm Valarie A. Zeithaml, Mary Jo Bitner
Dwayne D. Gemler
2006
366 HL2009-494 International Marketing Michael R. Cxinkota and Iikka A. Ronkainen 2007
367 HL2009-495 Strategic Management- In Action Mary Coulter 2005
368 HL2009-496 Comparative Economic Systems Steven Rosefielde 2002
369 HL2009-497 Essentials of Managerial Finance Scott Besley         Eugene F. Brigham 2008
370 HL2009-498 Quản Trị Học Nguyễn Hải Sản 2005
371 HL2009-499 Case Studies in Finance Robert E.Bruner, Eades,
Michael J.Schill
2010
372 HL2009-500 Hợp đồng thương mại quốc tế Nguyễn Trọng Đàm   1
373 HL2009-501 Pháp luật trong đàm phán ký kết thực hiện hợp
đồng kinh tế
Nguyễn Văn Thông   1
374 HL2009-502 Các điều kiện thương mại quốc tế
( Incoterms 2000)
GS.TS Hoàng Văn Châu
Ths. Tô Bình Minh
  1
375 HL2009-503 The Economics of Electronic Commerce     1
376 HL2009-504 Cẩm nang thị trường ngoại hối và các giao dịch
kinh doanh ngoại hối
PGS.TS Nguyễn Văn Tiến   1
377 HL2009-505 International Financial Management Eun / Resnick   1
378 HL2009-506 Tài chính quốc tế PGS.TS Trần Ngọc Thơ   1
379 HL2009-507 Quản trị Marketing  Philip Koler   1
380 HL2009-508 Giáo trình Marketing quốc tế GS.TS Trần Minh Đạo
PGS.TS Vũ Trí Dũng
  1
381 HL2009-509 Marketing Quốc tế TS Vũ Phương Thảo   1
382 HL2009-510 Thương hiệu với nhà quản lý Nguyễn Quốc Thịnh   1
383 HL2009-511 Định vị thương hiệu TS Dương Ngọc Dũng   1
384 HL2009-512 Tạo dựng và quản trị thương hiệu : Danh tiếng
và lợi nhuận.
    1
385 HL2009-513 Marketing du lịch ThS. Trần Ngọc Nam
Trần Huy Khang
  1
386 HL2009-514 Marketing trong hoạt động khai thác bảo hiểm Tổng công ty Bảo hiểm VietNam   1
387 HL2009-515 Quản trị Marketing du lịch PTS. Lưu Văn Nghiêm   1
388 HL2009-516 Tổ chức và quản lý Tiếp thị - Bán hàng Viện NC và đào tạo về quản lý   1
389 HL2009-517 Tiếp cận khách hàng: lợi ích cuả khách hàng
cũng là của bạn.
Vương Linh   1
390 HL2009-518 Một số vấn đề về lịch sử kinh tế Việt Nam Lê Quốc Sử   1
391 HL2009-519 International Business Charles W.L.Hill
  1
392 HL2009-520 Giáo trình quản trị Marketing trong doanh nghiệp PGS.TS Trương Đình Chiến   1
393 HL2009-521 Quản trị ngân hàng TS Nguyễn Duệ 2001 1
394 HL2009-522 Bank Management & Financial Services Peter S. Rose      
 Sylvia C.Hudgins
2008 1
395 HL2009-523 Ứng dụng Marketing điện tử trong kinh doanh TS. Phạm Thu Hương
TS. Nguyễn Văn Thoan
2009 1
396 HL2009-524 Marketing trong thời đại NET Thái Hùng Tâm 2007 1
397 HL2009-525 Giao dịch thương mại điện tử TS. Nguyễn Văn Minh
Trần Hoài Nam
2002 1
398 HL2009-526+529 Principles of Marketing ( I +IV) Philip Koler   4
399 HL2009-530 Nghiệp vụ giao nhận vận tải và baỏ hiểm trong
ngoại thương.
Phạm Mạnh Hiền 2005 1
400 HL2009-531 Giao tiếp trong kinh doanh và cuộc sống  PGS.TS Đoàn thị hồng Vân 2006 1
401 HL2009-532 Nghệ thuật giao tiếp để thành công Leil Lowndes 2009 1
402 HL2009-533 Những câu trả lời hay nhất cho 201 câu hỏi
phỏng vấn
Matthew J Deluca
Nanette F.Deluca
2006 1
403 HL2009-534 Hoàn thiện cơ chế truyền tải chính sách tiền tệ của ngân hàngnhà nước VN trong điều kiện hội nhập Quốc tế Charles W.L.Hill
Gareth R.Jones
1998 1
404 HL2009-535 International Finacial Management Jeff Madura 2006 1
405 HL2009-536+537 Tiền tệ, ngân hàng và thị trường tài chính Miskin    
406 HL2010- 538
 Giáo trình Thanh toán quốc tế
Nguyễn Văn Tiến 2007 1
407 HL2010- 539 Giáo trình quản trị sản xuất và tác nghiệp TS. Trương Đoàn Thể 2004 1
408 HL2010- 540 Bài tập quản trị sản xuất và tác nghiệp Ths Nguyễn Đình Trung 2009 1
409 HL2010- 541 Khu vực kinh tế phi chính thức thực
trạng và những ván đề đặt ra với công tác quản lý
PGS.TS Phạm Văn Dũng 2004 1
410 HL2010- 542 Điều tiết sự di chuyển của dòng vốn tư nhân gián tiếp nước ngoài ở một số nước đang phát triển Nguyễn Hồng Sơn 2005 1
411 HL2010- 543 Lãnh đạo Warren Bennis
Burt Nanus
2009 1
412 HL2010- 544 Học làm lãnh đạo Joan Goldsmith; Warren Bennis  2009 1
413 HL2010- 545 Thu hút đầu tư trực tiếp của TNCs và VN PGS.TS Hoàng Thị Bích Loan 2008 1
414 HL2010- 546 Tăng cường hiệu quả phối hợp giua
chính sách tiền tệ và CS tài khóa
Kỷ yếu hội thảo khoa học 2006 1
415 HL2010- 547 Quản trị ngân hàng thương mại GS.TS nguyễn văn nam
PGS.TS Vương Trọng Nghĩa
2004 1
416 HL2010- 548 Bối cảnh quốc tế và những xu hướng điều chỉnh chính sách phat triển kinh tế ở một số nước lớn TSKH.Võ Đại Lược 2003 1
417 HL2010- 549 Cục diện kinh tế thế gioi hai thập niên đầuthế kỷ XXI PGS.TS Lê Văn Sang 2005 1
418 HL2010- 550 Đổi mới doanh nghiệp nhà nước ở
 Việt Nam
Viện sỹ: Võ Đại Lược 1997 1
419 HL2010- 551 Mô hình CNH, HĐH theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam GS.TS Đỗ Hoài Nam
PGS.TS Trần Đình Thiên
2009 1
420 HL2010- 552 Tài liệu môn học khu vực kinh tế nhà
nước ở Việt Nam
PGS.TS Nguyễn Đình Kháng 2010 1
421 HL2010- 553 Kinh tế nhà nước và quá trình đổi mới doanh nghiệp nhà nước PGS.TS Ngô Quang Minh 2001 1
422 HL2010- 554 Tài chính công GS.TS Nguyễn Thị Cành 2006 1
423 HL2010- 555 Public Sector Econimics for Developing Countries Michael Howard 2001 1
424 HL2010- 556 Hoàn thiện cơ chế truyền tải chính sách tiền tệ của ngân hàngnhà nước VN trong điều kiện hội nhập Quốc tế LATS: Nguyễn Thi Kim Thanh 2009 1
425 HL2010- 557 Luật kinh doanh bất động sản ( Taid liệu môn học) 2009 1
426 HL2010- 558 Định giá bất động sản Taid liệu chương trình  2009 1
427 HL2010- 559 Fundamentals of Real Estate Investment Austin J .Jaffe &C.F Sirmans 2009 1
428 HL2010- 560 Chính trị học Tập bài giảng 2004 1
429 HL2010- 561 Hành chính công và quản lý hiệu quả chính phủ Nguyễn Cảnh Chắt
(biên dịch)
2005 1
430 HL2010- 562 Kinh tế Nics Đông A kinh nghiệm đối với Việt Nam Lê Văn Toàn, Trần Hoàng Kim,
Phạm Huy Tú
1992 1
431 HL2010- 563 Một số vấn đề về chiến lược công nghiệp
hóa và lý thuyết phát triển
PTS. Đỗ Đức ĐỊnh 1999 1
432 HL2010- 564 Quản lý SX và TN Nguyễn Văn Nghiến 2008 1
433 HL2010- 565 Phát triển kinh tế tri thức gắn với quá trình CNH, HĐH ở Việt Nam Đặng Hữu,
Đinh Quang Ty
Hồ Ngọc Luật
2009 1
434 HL2010- 566 Hội thảo Những vấn đề lý luận về sỡ hữu nhà nước và doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam PGS.TS Nguyễn Cúc 2003 1
435 HL2010- 567 Financial Institutions Management Anthony Saunders   1
436 HL2010- 568 Khoa học chính sách công . HV báo chí và tuyên truyền   1
437 HL2010- 569 Chính sách công của Hoa Kỳ . Lê Vinh Danh   1
438 HL2010- 570  Leadership .Robert N Lusier and Christopher F. Achua 2004 1
439 HL2010- 571 Quản trị tài sản thương hiệu . Dương Hữu Mạnh   1
440 HL2010- 572 Giáo trình Marketing quốc tế Trần Minh Đạo
 Vũ Trí Dũng
2007 1
441 HL2010- 573 Quản lý quan hệ khách hàng ThS. Nguyễn Văn Dũng 2008 1
442 HL2010- 574 Công nghiệp hoá Việt Nam trong thời đại
Châu Á - Thái Bình Dương
GS. TS Trần Văn Thọ 1998 1
443 HL2010- 575 Lợi thế cạnh tranh  MiChael Porter 2008 1
444 HL2010- 576 Made in Japan chế tạo tại Nhật Bản Akio Morita   1
445 HL2010- 577 Chiến lược đại dương xanh  W. Chan kim, Renee Mauborgne 2007 1
446 HL2010- 578  Cạnh tranh cho tương lai  Thái Quang Sa 1999 1
447 HL2010- 579 Chiến lược cạnh tranh  MiChael Porte 2009 1
448 HL2010- 580 Xây dựng để trường tồn Nguyễn Dương Hiếu ( biên dịch) 1997 1
449 HL2010- 581 Sở hữu tư nhân và kinh tế tư nhân trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở VN  Nguyễn Thanh Tuyên, Nguyễn Quốc Tế, Lương Minh Cừ 2003 1
450 HL2010- 582  Báo cáo tổng kết: Một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 20 năm đổi mới ( 1986 - 2006)  Đảng cộng sản VN, BCH TƯ, BCĐ tổng kết lý luận 2005 1
451 HL2010- 583 Sở hữu Nhà nước và doanh nghiệp
Nhà nước trong nên kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam
PGS.TS Nguyễn Cúc
PGS.TS Kim Văn Chính
2006 1
452 HL2010- 584 Môi trường kinh doanh năm 2006 Tài liệu chuyên khảo   1
453 HL2010- 585 Tạp chí QLKT  Viện NCQLKTTW   1
454 HL2010- 586  Quản lý nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở VN  Lương Xuân Kỳ    
455 HL2010- 587 Thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở VN Hà Huy Thành 2006 1
456 HL2010- 588 Tư duy lại tương lai  Rowan Gibson 2006 1
457 HL2010- 589  Finacial Modeling Simon Benniga 2002 1
458 HL2010- 590  Spreadsheet Modeling in corporate Finance  Craig W Holden   1
459 HL2010- 591 Toán tài chính ứng dụng Nguyễn Tấn Bình 2007 1
460 HL2010- 592 Nhận dạng các đặc điểm của khu vực phi chính qui ( trường hợp khảo sát tại Hà Nội ) Viện nghiên cứu quản lý KT TW 1998 1
461 HL2010- 593 Khu vực kinh tế phi chính qui một số nh nghiệm quốc tếvà thực tiễn Việt Nam trong quá trình chuyển đổi kinh tế PTS. Lê Đăng Doanh
PTS. Nguyễn Minh Tú
1997 1
462 HL2010- 594 Hệ thống an sinh xã hội của EU và
 bài hoc kinh nghiệm cho Việt Nam
PGS.TS Đinh Công Tuấn 2008 1
463 HL2010- 595 Kinh tế 2008 - 2009 Việt Nam và thế giới  Thời báo kinh tế VN 2008 1
464 HL2010- 596 Đảm bảo xã hội trong nền kinh tế thị trường Nhật Bản hiện nay TS. Trần Thị Nhung 2008 1
465 HL2010- 597  Bon Markets, Analyssis and Strategies Frank J. Fabozzi, CFA   1
466 HL2010- 598 Fixed in come analysis Frank J. Fabozzi, CFA, CPA   1
Trường ĐHKT - ĐHQGHN