Trang Nghiên cứu
 
Danh mục sách tiếng Việt năm 2009

Hiện nay thư viện Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã thống kê số lượng sách cụ thể như sau:STT Mã tài liệu Tên sách Tác giả năm SL
1 V2009-01

Đảm bảo xã hội trong nền kinh tế thị trường Nhật
Bản hiện nay

TS. Trần thị Nhung 2008 1
2 V2009-02
Phát triển nguồn nhân lực trong các công ty Nhật
Bản hiện nay
PGS.TS Nguyễn Duy Dũng
TS. Trần thị nhung
2005 1
6 V2009-06
Nghiên cứu so sánh tăng trưởng kinh tế của Trung
Quốc và Ấn Độ
TS.Phạm Quốc Thái 2008 1
7 V2009-07 Tăng trưởng kinh tế và phúc lợi xã hội ở Nhât Bản
từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến nay
TS.Trần thị Nhung 2002 1
8 V2009-08 Một số vấn đề về cơ sở khoa học của tổ chức trong
hệ thông chính trị
PGS.Lê Minh Thông
TS. Nguyễn Tài Đức
2008 1
9 V2009-09 Cơ sở lý luận về tổ chức và hoạt động của hệ thống
chính trị trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội
ở Việt Nam
PGS.Lê Minh Thông 2007 1
10 V2009-10 Những đậc trưng cơ bản của bộ máy quản lý đất
nước và hệ thống chính trị nước ta
GS.TSKH Vũ Minh Giang 2008 1
11 V2009-11 Quan điểm và nguyên tắc đổi mới hệ thống chính
trị ở Việt Nam giai đoạn 2005 - 2020
PGS.TS Trần đình Hoan 2008 1
12 V2009-12 Quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý TS. Đỗ Minh Cương 2009 1
13 V2009-13 Đánh giá quy hoạch luân chuyển cán bộ lãnh đạo
quản lý trong thời ký công nghiệp hóa, hiện đại hóa
đất nước
PGS.TS Trần đình Hoan 2008 1
14 V2009-14 Giáo trình quản trị sản xuất và tác nghiệp PGS.TS Trương đoàn Thể 2007 1
15 V2009-15 Giáo trình lý thuyết thống kê PGS.TS Trần Ngọc Phác
TS. Trần thị Kim Thu
2006 1
16 V2009-16 Giáo trình tài chính quốc tế PGS.TS Nguyễn VĂn Tiến 2009 1
17 V2009-17 Giáo trình ngân hàng thương mại PGS.TS Nguyễn VĂn Tiến 2009 1
18 V2009-18 Giáo trình kế toán quốc tế TS.Nguyễn Minh Phương
TS. Nguyễn Thị Đông 
2002 1
19 V2009-19 Giáo trình thanh toán quốc tế GS NSUT. Đinh Xuân Trình 2006 1
20 V2009-20 Giáo trình thanh toán quốc tế cập nhật UCP 600 PGS.TS.Nguyễn Văn Tiến   1
21 V2009-21+22 Quaản trị tài chúnh doanh nghiệp  PGS.TS Lưu thị Hương
PGS.TS Vũ Duy Đào
2006 2
22 V2009-23 Quản trị sản xuất và dịch vụ (lý thuyết và bài tập) GS.TS Đồng thi thanh Phương 2004 1
23 V2009-24 Kinh tế học Phát triển những vấn đề đương đại   2003 1
24 V2009-25 Quaản trị chiến lược trong toàn cầu hóa kinh tế PGS.TS Đào duy Huân 2007 1
25 V2009-26 Giáo trình thống kê kinh tế TS.Phan Công Nghĩa  2002 1
26 V2009-27 Giáo trình thanh toán quốc tế và tài trợ ngoại thương PGS.TS Nguyễn VĂn Tiến 2009 1
27 V2009-28+29 Giáo trình thanh toán quốc tế PGS.TS Nguyễn VĂn Tiến 2008 2
28 V2009-30 Giáo trình thanh toán quốc tế GS. NSUT Đinh Xuân Trình 2006 1
29 V2009-32 Quá trình quản trị doanh nghiệp PGS.TS Lê Văn Tâm
TS. Ngô Kim Thanh
2004 1
30 V2009-33+34 Kế toán tài chính ĐHQG Tp HCM 2006 2
31 V2009-35 Kế toán ngân hàng TS. Nguyễn thị Loan 2006 1
32 V2009-36 Giáo trình kế toán ngân hàng thương mại ThS.Nguyễn Văn Lộc 2007 1
33 V2009-37 Giáo trình kế toán ngân hàng  TS. Nguyễn thi thanh Hương
NSUT. Vũ Thiện Thập
2005 1
34 V2009-38 Marketing ngân hàng TS. Trịnh quốc Trung 2008 1
35 V2009-39 Ngân hàng thương mại PGS.TS Phan thị Thu Hà 2006 1
36 V2009-40 Giáo trình tín dụng ngấn hàng TS. Hố Diệu 2001 1
37 V2009-41 Marketing trong ngân hàng PGS.PTS Phạm Ngọc Phong 1996 1
38 V2009-42 Giáo trình Marketing ngân hàng NSUT.TS.Nguyễn Thị Minh Hiền 2003 1
39 V2009-43 Về nghiệp vụ bao thanh toán factoring và forfaiting TS. Đặng thị nhàn 2007 1
40 V2009-44+45 Tài chính doanh nghiệp( lý thuyết, bài tập và bài giải) TS.Nguyễn Minh Kiều 2006 2
41 V2009-46 Quaản trị tài chính doanh nghiệp Nguyễn Hải Sản 1996 1
42 V2009-47 Phân tích quản trị tài chính Nguyễn Tấn Bình 2002 1
43 V2009-48 Quaản trị tài chính doanh nghiệp hiện đại Dương Hữu Hạnh 2005 1
44 V2009-49 Nguyên lý kế toán TS. Phan Đức Dũng 2006 1
45 V2009-50 Nguyên lý kế toán TS.Trần Quí Liêm
ThS.Trần Văn Thuận
ThS.Phạm Thành Long
2007 1
46 V2009-51+52 Lịch sử các học thuyết kinh tế Nguyễn Văn Trình 2000 2
47 V2009-53+54 Bộ tập quán quốc tế về L/C   2007 2
48 V2009-55 Giáo trình lý luận chung về nhà nước và pháp luật PGS.TS Hoàng Thị Kim Quế 2007 1
49 V2009-56 Hỏi - Đáp môn triết học Mác - Lênin Trần VănPhòng 2008 1
50 V2009-57 Kỹ năng giao tiếp và thương lượng TS. Thái Trí Dũng 2007 1
51 V2009-58 Giao tiếp trong kinh doanh Và cuộc sống PGS.TS Đoàn Thị Hồng Vân 2006 1
52 V2009-59 Phỏng vấn không hề đáng sợ Marky Stein 2006 1
53 V2009-60 Giao tiếp trong quản lý để tránh những lỗi giao tiếp
hàng ngày
  2004 1
54 V2009-61 Kinh tế chính trị Mác - Lênin tập I Phạm Văn Dũng 2002 1
55 V2009-62 Kinh tế học vĩ mô   1999 1
56 V2009-63 Kinh tế học vi mô   2006 1
57 V2009-64 Hướng dẫn sử dụng Fact Accounting     1
58 V2009-65 Thuật lãnh đạo nhóm dẫn dắt nhóm đến thành công   2006 1
59 V2009-66 Bài giảng kinh tế lượng PGS.TS Nguyễn Quang Dong 2006 1
60 V2009-67 Kinh tế lượng PGS.TS Nguyễn Quang Dong 2007 1
61 V2009-68 Kinh tế học phát triển PTS.Phạm Văn Dũng 1997 1
62 V2009-69 Hướng dẫn thực hiện chế độ chứng từ, sổ kế toán
và các hình thức kế toán
TS. Nguyễn Phương Liên 2006 1
63 V2009-70 Hội nhập với các nguyên tắc kế toán   2005 1
64 V2009-71 Kế toán Mỹ TS. Nguyễn Văn Thơm
TS. Trần Văn Thảo
2003 1
65 V2009-72 Cẩm nang thị trường ngoại hối và các giao dịch kinh
doanh ngoại hối
TS. Nguyễn Văn Tiến 2004 1
66 V2009-73+74 Tài chính quốc tế hiện đại PGS.TS Nguyễn VĂn Tiến 2005 2
67 V2009-75+76 An ninh kinh tế thời kỳ hội nhập và gia nhập WTO GS.TS Nguyễn Xuân Yêm 2008 2
68 V2009-77 Nghiên cứu so sánh tăng trưởng kinh tế của Trung
Quốc và Ấn Độ
TS. Phạm Quốc Thái 2008 1
69 V2009-78+79+80 Tư tưởng Hồ Chí Minh   2008 3
70 V2009-81+82+83 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac - Lênin   2008 3
71 V2009-84+85+86 Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam   2008 3
72 V2009-87 Nghiệp vụ Ngân hàng trung ương Hoàng Xuân Quế 2005 1
73 V2009-88 Hướng dẫn thực hành kinh tế vĩ mô   2002 1
74 V2009-89 Hướng dẫn thực hành kinh tế học vi mô TS.Vũ Kim Dũng 2003 1
75 V2009-90 Bài tập kinh tế vi mô chọn lọc TS. Vũ Kim Dũng
TS.Phạm Văn Minh
TS. Cao Thúy Xiêm
2003 1
76 V2009-91 Hướng dẫn giải bài tập kinh tế vĩ mô Nguyễn Văn Ngọc 2001 1
77 V2009-92 Lý thuyết chung về thị trường tài chính, ngân hàng và
chính sách tiền tệ.
Nguyễn Văn Ngọc 2009 1
78 V2009-93 Giáo trình bảo hiểm trong kinh doanh GS,TS. Hoàng Văn Châu 2006 1
79 V2009-94 Vận tải và giao nhận trong thương mại PGS.TS.Nguyễn Hồng Đàm 2005 1
80 V2009-95+98 Giáo trình toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế PGS.TS Nguyễn Xuân Thắng 2009 4
81 V2009-99+102 Quaản trị chất lượng toàn diện Vũ Quốc Bình 2003 4
82 V2009-103+106 Giáo trình kế toán quốc tế Nguyễn thị Minh Tâm 2004 4
83 V2009-107+110 Giáo trình kế toán quản trị Nguyễn thị Minh Tâm 2008 4
84 V2009-111+114 Marketing quốc tế Nguyễn Phương Thảo 2005 4
85 V2009-115+118 Đầu tư tài chính Trần thị Thái Hà 2005 4
86 V2009-119+122 Giáo trình nguyên lý Marketing Vũ Phương Thảo 2005 4
87 V2009-123+126 Hướng dẫn thực hành kinh tế vĩ mô PGS.TS Nguyễn Văn Công 2004 4
88 V2009-127+129 Tóm tắt bài tập trắc nghiệm kinh tế vĩ mô TS. Nguyễn Như Ý 1999 3
89 V2009-130+132 Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh   2003 3
90 V2009-133+136 Các công ty xuyên quốc gia Phùng Xuân Nhạ 2007 4
91 V2009-137+140 Giáo trình kinh tế tài nguyên và môi trường Nguyễn thị kim Nga 2005 4
92 V2009-141+144 Lịch sử tư tưởng kinh tế Phạm Văn Chiến 2003 4
93 V2009-145+147 Lịch sử kinh tế Viêt Nam Phạm Văn Chiến 2 3
94 V2009-148+150 Giáo trình nguyên lý kế toán Nguyễn thị Minh Tâm 2003 3
95 V2009-151+153 Quản trị học  Trần Anh Tài 2007 3
96 V2009-154+156 Toán cao cấp tập I Trần Văn Cúc 2006 3
97 V2009-157+159 Kinh tế đối ngoại Việt Nam Phan Huy Đường 2007 3
98 V2009-160+162 toán cao cấp tập II Trần Văn Cúc 2007 3
99 V2009-163+164 Chủ nghĩa tư bản ngày nay PGS.TS Đỗ Lộc Diệp 2003 2
100 V2009-164+166 Vị trí vai trò và cơ cấu hoạt động của WTO trong hệ
thống thương mại đa phương
PGS.TS Nguyễn Như Bình
PGS.TS Phùng Xuân Nhạ
PGS.TS Trần Đình Thiên
2007 2
101 V2009-167 Giáo trình Kinh tế chính trị Mac - Lênin     1
102 V2009-168+170 Liên kết giữa trường Địa học và doanh nghiệp trong
hoạt động đào tạo và nghiên cứu
Trần Anh Tài,
Trần Văn Tùng
2009 3
103 V2009-171+172 Kinh tế chính trị Mác - Lênin PGS.TS Vũ Văn Phúc,
TS. Mai Thế Hởn
2004 2
104 V2009-173 Văn kiện Đảng tòan tập ( tập 13) Nguyễn Quý  2001 1
105 V2009-174+175 Kỷ yếu Hội nghị khoa học sinh viên ĐHKT - ĐHQGHà Nội 2007 80
106 V2009-176+177 Giáo trình kinh tế vi mô Phí Mạnh Hồng 2009 480
107 V2009-178 Marketing Trần Minh Đạo 2006 1
108 V2009-179 Toàn cầu hóa kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế đối
với tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt
Nam
Nguyễn Xuân Thắng 2007 1
109 V2009-180 Toàn cầu hóa kinh tế lối thoát của Trung Quốc là ở
đâu
Lưu Lực 2002 1
110 V2009-181 Giáo trình thương mại điện tử căn bản TS. Trần Văn Hòe 2007 1
111 V2009-182 Lý thuyết và chính sách thuế TS.Hoàng Văn Bằng 2009 1
112 V2009-183 Câu hỏi và bài tập môn thuế TS.Lê Xuân Trường
ThS.Vương Thị Thu Hiền
2007 1
113 V2009-184 Tài chính doanh Nghiệp căn bản TS.Nguyễn Minh Kiều 2009 1
114 V2009-185 26 chuẩn mực kế toán Việt Nam và toàn bộ thông tư
hướng dẫn các chuẩn mực
Bộ Tài Chính 2009 1
115 V2009-186 Thuế và kế toán thuế 2009 PGS.TS Võ Văn Nhị 2009 1
116 V2009-187 Thuế thực hành ( lý thuyết bài tập và bài giải ) ThS.Nguyễn thị Mỹ Linh 2008 1
117 V2009-188 Thuế và kế toán thuế trong doanh nghiệp PGS.TS Nghiêm Văn Lợi
ThS.Nguyễn Minh Đức
2008 1
118 V2009-189 Toàn cầu hóa tăng trưởng và nghèo đói. Ngân Hàng Thế Giới 2002 1
119 V2009-190 Phát triển nguồn nhân lực thông qua giáo dục và
đào tạo Kinh nghiệm Đông Á
Lê Thị Ái Lâm 2003 1
120 V2009-191 Triển vọng kinh tế thế giới 2020 PGS.TS Kim Ngọc 2005 1
121 V2009-192 Tài chính doanh Nghiệp căn bản TS.Nguyễn Minh Kiều 2009 1
122 V2009-193 Liên kết giữa trường Địa học và doanh nghiệp trong
hoạt động đào tạo và nghiên cứu
TS.Trần Anh Tài
PGS.TS Trần Văn Tùng
2009 1
123 V2009-194 Tiếp cận các học thuyết và chính sách tiền tệ trong
nền kinh tế thị trường
Trần Xuân Lệ 1993 1
124 V2009-195 Phác thảo Nền Kinh Tế Mỹ Christopher Conte, Albert.Karr 2003 1
125 V2009-196 Thị trường tài chính và thị trường chứng khoán PTS.Ngô Hướng 1995 1
126 V2009-197 Kinh tế Việt Nam năm 2004 Những vấn đề nổi bật GS.TS Nguyễn Văn Thường
GS.TS Nguyễn Kế Tuấn
2005 1
127 V2009-198 Tài chính doanh nghiệp hiện đại TS.Trần Ngọc Thơ 2003 1
128 V2009-199+200 Các mô hình công nghiệp hóa trên thế giới và bài
học kinh nghiệm cho Việt Nam
Ngô Đăng Thành
Trần Quang Tuyến
Mai Thị Thanh Xuân
2009 2
129 V2009-201 Kinh tế du lịch TS.Nguyễn Hồng Giáp 2002 1
130 V2009-202+203 Việt Nam hướng tới nền giáo dục hiện đại GS.TS Nguyễn Đình Hương 2009 18
131 V2009-204 Giáo trình Thương mại quốc tế PGS.TS Nguyễn Văn Tuấn
TS. Trần Hòe
2009 1
132 V2009-205 Giáo trình kinh tế phát triển TS. Phạm Ngọc Linh
TS. Nguyễn Thị Kim Dung
2008 1
133 V2009-206+208 Giáo trình kinh tế quốc tế TS.Khu Thị Tuyết Mai
TS.Vũ Anh Dũng
2009 480
134 V2009-209+210 Giáo trình các thị trường và định chế tài chính PGS.TS Trần Thị Thái Hà
ThS. Lê Thị Phương Thảo
2010 280
135 V2009-211+213 Quản lý nhà nước về kinh tế PGS.TS Phan Huy Đường 2010 180
136 V2009-214 Giáo trình phân tích báo caó tài chính PGS.TS Nguyễn Năng Phúc 2008 1
137 V2009-215 Phân tích báo cáo tài chính lý thuyết bài tập $ bài giải ThS.Nguyễn Công Bình
Đặng Kim Cương
2008 1
138 V2009-216 Chuyên khảo về báo cáo tài chính và lập, đọc, kiểm tra, phân tích báo cáo tài chính PGS.TS Nguyễn Văn Công 2005 1
139 V2009-217 Kế toán ngân hàng lý thuyêt và bài tập TS. Trương Thị Hồng 2006 1
140 V2009-218 Kỹ thuật kinh doanh xuất nhập khẩu GS.TS Võ Thanh Thu 2002 1
141 V2009-219 Báo cáo nghiên cứu công khai,minh bạch hóa ở
Việt Nam
Cơ quan phát triển Quốc tê Hoa Kỳ 2006 1
142 V2009-220+223 Lịch sử các học thuyết kinh tế Phạm Văn Chiến
Nguyễn Ngọc Thanh
2010 808
143 V2009-224+227 Điều chỉnh chính sách đầu tư trực tiếp nước ngoài ở
Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế.
Phùng Xuân Nhạ 2010 941
144 V2010-228+230 Marketing cơ sở lý luận và thực hành Nguyễn Mạnh Tuân 2010 417

Trường ĐHKT - ĐHQGHN