Trang Nghiên cứu
 
Danh mục giáo trình tiếng Anh phục vụ nhiệm vụ chiến lược

Hiện nay Trung tâm Thông tin - Thư viện, ĐHQGHN đã hoàn thành việc tiếp nhận và xử lý giáo trình tiếng Anh cho nhiệm vụ chiến lược (16+23) đợt 1 (gồm 56 tên giáo trình với số lượng 1.140 cuốn).


>> Xem thêm về Nhiệm vụ chiến lược tại đây

Các giáo trình đã được bàn giao về các đơn vị đào tạo có chương trình đào tạo 16+23 và các phòng Phục vụ bạn đọc (PVBĐ) để đưa vào phục vụ ngay trong dịp đầu năm học mới 2010 - 2011. Số lượng tài liệu được phân bổ cụ thể như sau:

  • Kho sách Phòng PVBĐ chung:
STT
Số ĐKCB

Tác giả và tên sách

Năm XB
Nơi XB
1
A-CL0/00001-19 

Vahid, Frank.. Embedded system design : a unified hardware 

2002
New York 
2
A-CL0/00020-38 

Palepu, Krishna G.,. Business analysis & valuation : using financial statements  

2008
Mason OH 
3
A-CL0/00039-57 

Cialdini, Robert B.. Influence : science and practice  

2009
Boston 
4
A-CL0/00058-76 

Balanis, Constantine A.,. Antenna theory : analysis and design  

2005
Hoboken NJ 
5
A-CL0/00077-95 

Barnes, A. James.. Law for business  

2009
Boston 
6
A-CL0/00096-114 

Bruce, Eugene N.. Biomedical signal processing and signal modeling  

2001
New York 
7
A-CL0/00115-33 

Razavi, Behzad.. Design of analog CMOS integrated circuits  

2001
Boston MA 
8
A-CL0/00134-52 

Pozar, David M.. Microwave engineering  

2005
Hoboken NJ 
9
A-CL0/00153-71 

Krugman, Paul R.. International economics : theory & policy  

2009
Boston San Francisco 
10
A-CL0/00172-90 

Kamen, Edward W.. Fundamentals of signals and systems using the web and MATLAB  

2007
New Jersey 
11
A-CL0/00191-209 

Dessler, Gary. Human Resource Management  

2011
Boston 
12
A-CL0/00210-28 

Proakis, John G.. Digital signal processing  

2007
Upper Saddle River NJ 
13
A-CL0/00229-47 

Hambley, Allan R.. Electrical engineering : principles and applications  

2011
Boston 
14
A-CL0/00248-66 

Bodie, Zvi. Essentials of investments  

2010
Boston Mass 
15
A-CL0/00267-85 

George, Jennifer M.. Understanding and managing organization behavior  

2008
Upper Saddle River NJ 
16
A-CL0/00286-304 

Kang, Sung-Mo,. CMOS digital integrated circuits : analysis and design  

2003
Boston 
17
A-CL0/00305-23 

Walker, Jearl,. Fundamentals of physics  

2008
Hoboken NJ 
18
A-CL0/00324-42 

Johnson, Curtis D.,. Process control instrumentation technology  

2006
Upper Saddle River NJ 
19
A-CL0/00343-61 

Garrison, Ray H.. Managerial accounting  

2010
Boston 
20
A-CL0/00362-80 

Berman, Barry. Retail management : a strategic approach  

2010
Upper Saddle River NJ 
21
A-CL0/00381-99 

Keller, Kevin Lane,. Strategic brand management : building, measuring, and managing brand equity  

2008
Upper Saddle River NJ 
22
A-CL0/00400-18 

Ross, Stephen A.. Fundamentals of corporate finance  

2010
Boston 
23
A-CL0/00419-37 

Proakis, John G.. Digital communications  

2008
New York London 
24
A-CL0/00438-56 

Rizzoni, Giorgio. Principles and applications of electrical engineering  

2007
Boston 
25
A-CL0/00457-75 

Render, Barry.. Quantitative analysis for management  

2009
Indianapolis Ind London 
26
A-CL0/00476-94 

Hill, Charles W. L.. International business : competing in the global marketplace  

2011
New York 
27
A-CL0/00495-513 

Haykin, Simon S.,. Signals and systems  

2005
New York 
28
A-CL0/00514-32 

Electronic commerce 2010 : a managerial perspective  

2010
Boston 
29
A-CL0/00533-51 

Franklin, Gene F.. Feedback control of dynamic systems  

2010
Upper Saddle River NJ 
30
A-CL0/00552-70 

Babbie, Earl. The practice of social research  

2010
Belmont Calif 
31
A-CL0/00571-89 

Deresky, Helen. International management : managing across borders and cultures  

2011
Boston 
32
A-CL0/00590-608 

Hames, Joanne Banker.. Introduction to law  

2010
Upper Saddle River NJ 
33
A-CL0/00609-27 

Peterson, Roger L.. Introduction to spread-spectrum communications  

1995
Englewood Cliffs NJ 
34
A-CL0/00628-46 

Ulaby, Fawwaz T.. Fundamentals of applied electromagnetics  

2010
Boston 
35
A-CL0/00647-65 

Gordon, Robert J.. Macroeconomics  

2009
Boston 
36
A-CL0/00666-84 

Wakerly, John F.. Digital design : principles and practices  

2006
Upper Saddle River NJ 
37
 
A-CL0/00685-703 

Churchill, Gilbert A.. Marketing research : methodological foundations  

2010
Australia Mason OH
38
A-CL0/00704-722
Engel, Thomas.. Physical chemistry
2010
New York
39
A-CL0/00723-741

Kaeslin, Hubert.. Digital integrated circuit design : from VLSI architectures to CMOS fabrication

2008
Cambridge
New York
  • Kho sách tự nhiên Phòng PVBĐ Thượng Đình:
STT
Số ĐKCB
Tác giả và tên sách
Năm XB
Nơi XB
1
A-CL1/00001-19
Essential cell biology
2009
New York
2
A-CL1/00020-38

Morison, Ian. Introduction to astronomy and cosmology

2008
Chichester UK
3
A-CL1/00039-57

Kittel, Charles. Introduction to solid state physics

2005
Hoboken NJ
4
A-CL1/00058-76

Freeman, Scott,. Biological science

2011
Boston
5
A-CL1/00077-95

Thieman, William J.. Introduction to biotechnology

2009
San Francisco
6
A-CL1/00096-114

Klein, Cornelis. The 23rd edition of the manual of mineral science : (after James D. Dana)

2007
Hoboken NJ
7
A-CL1/00115-33

King, M. G.. Fisheries biology, assessment and management

2007
Oxford Ames Iowa
8
A-CL1/00134-52

Kardong, Kenneth V.. Vertebrates : comparative anatomy, function, evolution

2009
Boston
9
A-CL1/00153-71

Benton, M. J.. Introduction to paleobiology and the fossil record

2009
Chichester UK Hoboken NJ
10
A-CL1/00191-209

Bidlack, James E.. Stern's Introductory plant biology

2011
New York
11
A-CL1/00210-28

Mader, Sylvia S.. Human biology

2010
Boston
12
A-CL1/00229-47
Genetics : from genes to genomes
2008
Boston
13
A-CL1/00248-66

Callister, William D.,. Materials science and engineering

2011
Hoboken NJ
14
A-CL1/00267-85

Molles, Manuel C.. Ecology : concepts and applications

2010
Boston
15
A-CL1/00172-190
Stacey, F. D.. Physics of the earth
2008
Cambridge
New York
 
  • Kho sách xã hội Phòng PVBĐ Thượng Đình:
1
A-CL2/00001-19

Odden, David Arnold.. Introducing phonology

2005
Cambridge UK
New York
2
A-CL2/00020
Riemer, Nick.. Introducing semantics
2010
Cambridge New York
 

UEB_net