Trang Nghiên cứu
 
Danh sách nguồn học liệu tại Phòng Tư liệu Trường ĐHKT

Để cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường ĐHKT - ĐHQGHN và bạn đọc thuận lợi trong việc tra cứu, tìm tài liệu, chúng tôi xin cung cấp danh mục các tài liệu hiện có tại Phòng Tư liệu của nhà trường như sau: