Trang Nghiên cứu
 
Đề tài: Chính sách thương mại của Mỹ đối với Trung Quốc trong thập kỷ đầu của thế kỷ XXI (QK.09.06)Mã số: QK.09.06

Người chủ trì: TS. Nguyễn Thị Kim Chi

Người phối hợp:
1. Nguyễn Thanh Tùng - Sở Công thương Hà Nội
2. ThS. Nguyễn Xuân Trung - Viện nghiên cứu Châu Mỹ
3. Vĩnh Bảo Ngọc - Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

Đơn vị quản lý: Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

Thời gian thực hiện: Tháng 09/2009 đến Tháng 9/2011

Mục tiêu nghiên cứu:

- Phân tích và làm rõ các nhân tố ảnh hưởng cũng như những quan điểm, mục tiêu chiến lược của chính sách thương mại Mỹ đối với Trung Quốc. Phân tích thực tế quan hệ thương mại Mỹ - Trung Quốc thời gian qua (từ năm 2001), những vấn đề nổi bật cũng như ảnh hưởng của nó đến chính sách thương mại của Mỹ đối với Trung Quốc sau khi Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).

- Phân tích và đánh giá các công cụ, biện pháp trong chính sách thương mại của Mỹ đối với Trung Quốc từ năm 2001 đến nay và một số điều chỉnh so với thời kỳ trước. Đồng thời, đề tài cũng phân tích những phản ứng của Trung Quốc trước chính sách của Hoa Kỳ.

- Đánh giá về chính sách thương mại của Mỹ đối với Trung Quốc từ năm 2001 đến nay và đưa ra những dự báo về xu hướng chính sách thương mại của Mỹ đối với Trung Quốc trong thời gian tới dưới thời tổng thống B.Obama.

- Đưa ra những gợi ý về chính sách cho Việt Nam trong việc thiết lập chính sách thương mại cũng như thiết lập quan hệ thương mại với Hoa Kỳ và Trung Quốc.

2. Những nội dung chính:

Chương 1 : Quan điểm chiến lược và nhân tố ảnh hưởng của chính sách       thương mại Mỹ đối với Trung Quốc trong thập kỷ đầu thế    kỷ XXI

Chương 2 : Các công cụ, biện pháp trong chính sách thương mại của Mỹ                  đối với Trung Quốc

Chương 3 : Đánh giá chính sách thương mại của Mỹ đối với Trung Quốc

    Dự báo xu hướng chính sách và hàm ý cho Việt Nam

3. Kết quả đạt được của đề tài:

3.1. Kết quả nghiên cứu:

Đề tài đã phân tích và làm rõ được quan điểm, mục tiêu chiến lược, công cụ, biện pháp trong chính sách thương mại của Mỹ đối với Trung quốc thời gian gần đây, qua đó đưa ra được những gợi ý về chính sách cho Việt Nam trong việc hoạch định chính sách thương mại với 2 đối tác lớn này

3.2 Các công bố có liên quan đến đề tài:

- Nguyễn Thị Kim Chi, Bài báo “Một số vấn đề nổi bật trong quan hệ kinh tế Mỹ - Trung hiện nay và chính sách của Chính Phủ Mỹ”, Tạp chí Châu Mỹ ngày nay, Số 02 (143), năm 2010

- Nguyễn Thị Kim Chi, Nguyễn Xuân Trung, Bài báo “Chính sách thương mại của Mỹ đối với Trung Quốc trong thập kỷ đầu của thế kỷ XXI”, Tạp chí Châu Mỹ ngày nay, Số 07 (148), năm 2010

3.3.  Khả năng ứng dụng thực tế của các kết quả:

Ứng dụng làm tài liệu tham khảo cho sinh viên các trường kinh tế, các chuyên ngành kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế, kinh tế đối ngoại.

>> Xem chi tiết tại đây.
Các tin khác