Trang Nghiên cứu
 
Đề tài: Chính sách tiền tệ của Việt Nam sau khi gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (QK.08.08)Mã số: QK.08.08

Chủ nhiệm đề tài: TS. Phạm Thị Thư
Người phối hợp:
1. TS. Vũ Thị Dậu;                  

2. ThS. Lê Thị Phương Thảo;

3. ThS. Đinh Thị Thanh Vân;       

4. TS. Nguyễn Thị Kim Thanh;

5. TS. Tô Kim Ngọc

Đơn vị quản lý: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

Thời gian thực hiện: 7/2008 - 7/2010

Mục tiêu và nội dung nghiên cứu của đề tài

Đề tài tập trung làm rõ tác động của quá trình gia nhập tổ chức Thương mại thế giới đối với phương thức điều hành chính sách tiền tệ ở Việt Nam ; Đánh giá những nội dung cơ bản của việc điều chỉnh chính sách tiền tệ sau khi gia nhập tổ chức Thương mại thế giới của Việt Nam; Phân tích các bài học kinh nghiệm của một số nước và nêu lên các đề xuất, gợi ý nhằm hoàn thiện cách thức điều hành & cải thiện hiệu quả của chính sách tiền tệ ở Việt Nam.

Kết quả nghiên cứu:
  • Chương 1. Đề tài tập trung phân tích một số lý luận chung về chính sách tiền tệ trong bối cảnh hội nhập WTO; Chính sách tiền tệ ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập WTO. Lựa chọn và phân tích một số bài học kinh nghiệm quốc tế để từ đó đưa ra một số gợi ý về giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của chính sách tiền tệ ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập WTO.
  • Chương 2. Trên cơ sở phân tích thực trạng của những điều chỉnh & thực thi CSTT Việt Nam sau khi gia nhập WTO, nhất là trong bối cảnh Việt Nam có lạm phát cao cùng lúc phải đối mặt với những tác động của cuộc khủng hoảng tài chính thế giới 2008, nhóm nghiên cứu đánh giá những tác động quan trong & chỉ ra những vấn đề hiện nay của CSTT
  • Chương 3. Căn cứ những kết quả phân tích từ chương 2 & những định hướng về CSTT của NHNN trong thời gian tới, nhóm nghiên cứu đã mạnh dạn gợi ý một số giải pháp cải thiện hơn nữa hiệu quả của CSTT.

Các công bố liên quan đến kết quả của đề tài:

-  Nguyễn Thị Kim Thanh (2006). Những thách thức đặt ra cho việc điều hành chính sách tiền tệ. Thông tin Tài chính, số 12 (tr.10-12).

-   Nguyễn Thị Kim Thanh (2008). Hoàn thiện cơ chế truyền tải chính sách tiền tệ của ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế.Luận án tiến sĩ.

-  TS Nguyễn Thị Kim Thanh (2010). Chính sách lãi suất: từ lý thuyết đến thực tế. Báo Diễn đàn doanh nghiệp, ngày 27 tháng 4.  

-  TS. Nguyễn Thị Kim Thanh, Nguyễn Thùy Linh (2010). Hệ thống ngân hàng Việt Nam vững vàng vượt qua thử thách. Tạp chí Khoa học Đào tạo ngân hàng, số 92+93, tháng 1+2.

-   Nguyễn Thị Thư (2010). Quan hệ giữa chính sách tài chính, chính sách tiền tệ ở Việt Nam trước & sau khi gia nhập WTO. Tạp chí Châu Phi & Trung Đông, số 7 (59) tháng 7.

Kết quả đào tạo của đề tài: 01 khóa luận tốt nghiệp của cử nhân & 01 luận văn cao học của thạc s:

  • Hoàng Thị Thúy An - QH 2006 E TCNH - Khóa luận tốt nghiệp «Lãi suất & tác động của lãi suất tới hoạt động kinh doanh của NHNo&PTNT Đồng Đăng»
  • Cao Văn Bình - K15 QTKD - Luận văn cao học "Kiểm soát lạm phát thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế".
>> Xem chi tiết tại đây.Các tin khác