Trang Nghiên cứu
 
Đề tài: Nghiên cứu công nghệ đào tạo tiên tiến trong lĩnh vực kinh tế: Kinh nghiệm quốc tế và ứng dụng cho Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN (PUF.08.04)Mã số: PUF.08.04

Người chủ trì: PGS.TS Trịnh Thị Hoa Mai

Người phối hợp:

1. TS. Khu Thị Tuyết Mai - Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

2. PGS.TS Hà Văn Hội - Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

3. PGS.TS Nguyễn Xuân Thiên - Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

4. TS. Vũ Anh Dũng - Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

5. TS. Nguyễn Thị Kim Anh - Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

6. PGS.TS  Phạm Thái Quốc - Viện Kinh tế và Chính trị thế giới

7. ThS. Vũ Thanh Hương - Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

8. Phạm Minh Tuấn - Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

9.Vĩnh Bảo Ngọc - Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

Đơn vị quản lý: Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

Thời gian thực hiện: Tháng 11/2008 đến Tháng 11/2010

1. Mục tiêu nghiên cứu:

+ Làm rõ các khái niệm về : Công nghệ đào tạo, Công nghệ đào tạo tiên tiến, Công nghệ đào tạo tiên tiến trong lĩnh vực kinh tế

+ Xác định được các tiêu chí đánh giá công nghệ đào tạo tiên tiến trong lĩnh vực kinh tế;

+ Các điều kiện đảm bảo hiệu quả của phát triển công nghệ đào tạo tiên tiến trong lĩnh vực kinh tế ;

+ Đề xuất xây dựng và demo mô hình công nghệ đào tạo tiên tiến chuyên ngành Kinh tế quốc tế tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

2. Những nội dung chính:

Chương 1 : Những vấn đề cơ bản về công nghệ đào tạo tiên tiến

Chương 2 : Công nghệ đào tạo tiên tiến trong lĩnh vực kinh tế

Chương 3 : Đề xuất mô hình công nghệ đào tạo tiên tiến phù hợp trong lĩnh vực kinh tế cho Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN.

3. Kết quả đạt được của đề tài:
3.1. Kết quả nghiên cứu:

- Góp phần làm rõ khái niệm, các tiêu chí cơ bản xác định công nghệ đào tạo tiên tiến và các điều kiện áp dụng công nghệ đào tạo tiên tiến trong lĩnh vực kinh tế.

- Khảo sát, nghiên cứu và đánh giá so sánh kinh nghiệm thế giới và Việt Nam về ứng dụng công nghệ đào tạo tiên tiến trong đào tạo đại học

- Đề xuất việc ứng dụng mô hình công nghệ đào tạo tiên tiến phù hợp tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

3.2 Các công bố có liên quan đến đề tài:

-  Hà Văn Hội, Báo cáo đề dẫn “Công nghệ đào tạo gắn với nhu cầu xã hội: Yêu cầu tất yếu trong bối cảnh toàn cầu hóa”, Hội thảo quốc tế tại Huế với chủ đề: “ Công nghệ đào tạo & Môi trường nghề nghiệp ở Việt Nam”, Tháng 3/2010

- Phạm Thái Quốc, Bài báo “Đổi mới mô hình đào tạo đại học và xây dựng các Trường đại học đẳng cấp quốc tế ở Trung Quốc”, Tạp chí nghiên cứu Trung Quốc, Số 03, năm 2010

- Hà Văn Hội, Bài báo “Công nghệ đào tạo tiên tiến - quan niệm và cấu trúc”, Tạp chí giáo dục, Bộ giáo dục và đào tạo, Số 247, Kỳ 1, Tháng 10 năm 2009

- Hà Văn Hội, Phạm Thu Phương, Bài báo “ Một số điểm nổi bật trong chính sách giáo dục đại học Mỹ”, Tạp chí Châu Mỹ ngày nay, Số 09, Tháng 09 năm 2010

- Hà Văn Hội, Bài báo “Các tiêu chí xác định công nghệ đào tạo tiên tiến”, Chuyên san Kinh tế và Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

3.3 Khả năng ứng dụng thực tế của các kết quả:

Ứng dụng cho việc xây dựng chương trình đào tạo đẳng cấp quốc tế, chất lượng cao tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

>> Xem chi tiết tại đây.