Trang Nghiên cứu
 
Đề tài: Phát triển dịch vụ Logistics trong bối cảnh Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế (QK.09.08)Mã số: QK.09.08

Thời gian thực hiện:  6/2009 - 6/2011

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Hà Văn Hội

Người phối hợp:

1) TS. Trần Đức Thung, Trường ĐH Giao thông Vận tải HN

2) Ngọc Hoài Nam, Học viên cao học K14KTĐN

Đơn vị quản lý: Trường Đại học Kinh tế - ĐH Quốc gia Hà Nội

Nội dung chính của đề tài:

Phân tích các khái niệm khác nhau về Logistics và đưa ra một khái niệm chung nhất, bao trùm nhất, thể hiện được bản chất của hoạt động Logistics. Đồng thời, Đề tài cũng phân tích và làm rõ đặc điểm của Logistics, làm cơ sở cho việc hoạch định chiến lược phát triển của Logistics một cách phù hợp.

Đề tài đã đi sâu phân tích thực tiễn áp dụng logistics của một số nước trên thế giới như các nước ASEAN, Trung Quốc, Nhật Bản, để rút ra kinh nghiệm cho việc áp dụng và phát triển  dịch vụ này tại Việt Nam.

Trên cơ sở khảo sát thực tiễn hoạt động Logistics Việt Nam từ đầu những năm 2000 trở lại đây, Đề tài đã phân tích, đánh giá thực trạng áp dụng logistics trong lĩnh vực giao nhận, vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu tại Việt Nam. Nêu bật những đóng góp nhất định (tuy còn ít ỏi) của ngành Logistics đối với sự phát triển kinh tế Việt Nam

Trên cơ sở vận dụng phương pháp phân tích SWOT, đề tài đã xây dựng ma trận SWOT làm cơ sở cho việc xây dựng các giải pháp phát triển Logistic trong giao nhận, vận tải hàng hóa XNK tại Việt Nam trong thời gian tới.

Đề xuất các giải pháp phát triển Logistic trong giao nhận, vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu tại Việt Nam trong thời gian tới trên cơ sở kết hợp các yếu tố cơ hội, thách thức, điểm mạnh, điểm yếu trong bảng ma trận SWOT.

Kểt quả đạt được của đề tài :

Các công bố có liên quan đến kết quả của đề tài

(1) Hà Văn Hội, Logistics Việt Nam: Thực trạng và triển vọng sau khủng hoảng kinh tế toàn cầu, Chuyên san Kinh tế và Kinh doanh, số 1/2010.

(2) Hà Văn Hội, Nguồn nhân lực Logistics Việt Nam: Thực trạng và giải pháp - Tạp chí Thương mại tháng 6/2010.

Kểt quả đào tạo của đề tài

Theo hướng nghiên cứu của đề tài, kết quả đào tạo như sau:

- 1 luận văn cao học đã bảo vệ

Xem chi tiết tóm tắt đề tài tại đây.


Trường ĐHKT - ĐHQGHN


Các tin khác