Trang Nghiên cứu
 
Đề tài: Tác động của công nghiệp hoá đến việc làm ở khu vực nông thôn Việt Nam (QK.07.03)Mã số: QK.07.03

Chủ trì: ThS. Trần Quang Tuyến

Đơn vị: Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Thời gian: 6/2007- 6/2009

Mục tiêu nghiên cứu:

- Phân tích và hệ thống hoá các quan điểm về tác động của công nghiệp hoá tới việc làm cho lao động nông thôn

- Nghiên cứu kinh nghiệm ở một số nước và đề xuất gợi ý chính sách cho Việt Nam

- Nghiên cứu thực trạng tác động của công nghiệp hoá tới việc làm cho lao động nông thôn Việt Nam

- Xác định các nhân tố cản trở khả năng hấp thụ lao động nông thôn của khu vực công nghiệp

- Đề xuất một số gợi ý chính sách tạo việc làm ở các vùng nông thôn Việt Nam

Nội dung chính:

- Hơn hai mươi năm đổi mới, Việt Nam đã đạt được tiến bộ đáng kể trong việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế với sự gia tăng nhanh chóng tỷ trọng của công nghiệp và dịch vụ, và tỷ trọng nông nghiệp trong GDP giảm mạnh, tuy nhiên sự chuyển dịch cơ cấu lao động diễn ra rất chậm chạp và hệ quả là tuyệt đại đa số lao động của Việt Nam vẫn ở khu vực nông nghiệp. Đề tài đã phân tích nguyên nhân của tình trạng này thông qua phân tích các chính sách liên quan tới công nghiệp hóa như chính sách ưu tiên và bảo hộ doanh nghiệp nhà nước, ưu đãi đầu tư nước ngoài và chính sách phát triển kinh tế tư nhân. Qua đó, đề tài đã chỉ ra những tác động tiêu cực như tỷ lệ thất nghiệp cao, năng suất lao động thấp, đói nghèo tập trung ở các vùng nông thôn và sự gia tăng bất bình đẳng giữa thành thị và nông thôn của Việt Nam. Cuối cùng, đề tài đã đưa ra một số gợi ý chính sách tạo việc làm cho lao động nông thôn trong bối cảnh công nghiệp hoá, đô thị hóa ngày càng gia tăng ở Việt Nam.

Kết quả đạt được:

- Đề tài đã xây dựng được một khung lý thuyết để phân tích tác động của công nghiệp hoá tới việc làm phù hợp với hoàn cảnh của Việt Nam.

- Đề tài đã xác định rõ các nhân tố ảnh hưởng tới khả năng hấp thụ lao động nông thôn trong quá trình công nghiệp hoá ở Việt Nam.

- Đề tài đã đề xuất một số gợi ý chính sách phù hợp để gia tăng cơ hội việc làm cho lao động nông thôn Việt Nam.

Xem chi tiết tóm tắt đề tài tại đây.


Trường ĐHKT - ĐHQGHN


Các tin khác