Trang Nghiên cứu
 
Đề tài: Hoàn thiện hệ thống kế toán Việt Nam trong quá trình hội nhập nền kinh tế thế giới (QK.07.01)Mã số: QK.07.01

Thời gian thực hiện: 6/ 2007 - 6/ 2009

Cơ quan chủ trì:   Đại học Quốc gia Hà Nội 

Cơ quan thực hiện: Trường Đại học Kinh tế

Chủ nhiệm đề tài:  TS. Nguyễn Thị Minh Tâm

Tham gia thực hiện:

Kết quả nghiệm thu: Khá

Tóm tắt nội dung và kết quả nghiên cứu

- Đánh giá tổng quát, toàn diện hệ thống kế toán doanh nghiệp của Việt Nam bao gồm 4 thành phần cơ bản của Kế toán là: chứng từ, tài khoản, sổ sách và báo cáo tài chính; phát hiện những bất cập lớn đang tồn tại cần phải tiếp tục hoàn thiện.

- Đưa ra một hệ thống giải pháp đồng bộ góp phần hoàn thiện hệ thống kế toán doanh nghiệp của Việt Nam trong quá trình hội nhập nền kinh tế thế giới. Các giải pháp đưa ra là tài liệu tham khảo tốt cho các cơ quan chức năng trong quá trình hoạch định các chính sách mang tính định hướng cho sự phát triển của hệ thống kế toán doanh nghiệp Việt Nam trong thời gian tới.

- Bổ sung cập nhật thông tin phục vụ cho giảng dạy chuyên ban Kế toán của Khoa Quản trị kinh doanh - Trường Đại học Kinh tế. Hệ thống hoá các thông tin, tài liệu để phục vụ tốt hơn cho công tác giảng dạy chuyên ngành Kế toán của Trường Đại học Kinh tế. Hình thành nội dung môn học “Những vấn đề về kế toán của Việt Nam”.

Các bài công bố:

1. So sánh hệ thống báo cáo tài chính của kế toán Việt Nam với quốc tế - Bài đăng Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 134 tháng 8/ 2008.

2. Kế toán kiểm toán với sự minh bạch thông tin tài chính trên thị trường - Bài đăng Tạp chí Kiểm toán, Số 4 (101) tháng 4/ 2009.

Xem chi tiết tóm tắt đề tài tại đây.


Trường ĐHKT - ĐHQGHN


Các tin khác