Trang Nghiên cứu
 
Đề tài: Tham gia của hệ thống ngân hàng thương mại vào thị trường chứng khoán Việt Nam (QK.06.04)Mã số: QK.06.04

Thời gian thực hiện: 2006 - 2008

Cơ quan chủ trì đề tài: Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Thị Anh Đào

Tham gia thực hiện đề tài: ThS. Nguyễn Hồng Hà, ThS. Nguyễn Thị Thục Anh, ThS. Phùng Quang Hưng, ThS. Phạm Thị Nguyệt

Kết quả nghiệm thu:

Tóm tắt nội dung và kết quả nghiên cứu:

Đề tài được thiết kế làm ba chương, có phần mở đầu và kết luận.

Chương 1. Những vấn đề cơ bản về sự tham gia của ngân hàng thương mại vào thị trường chứng khoán.

Chương này nghiên cứu về vai trò chức năng của các ngân hàng thương mại và thị trường chứng khoán trong nền kinh tế. Làm rõ khái niệm, chức năng của TTCK, vai trò của TTCK với sự phát triển kinh tế, làm rõ khái niệm NHTM, và những hoạt động cơ bản của ngân hàng thương mại. Đồng thời cũng làm rõ những vấn đề cơ bản về sự tham gia của các NHTM vào TTCK như vai trò của NHTM trên TTCK và sự tham gia của NHTM vào TTCK với các vai trò là nhà đầu tư kinh doanh chứng khoán, là tổ chức cung cấp dịch vụ trung gian, dịch vụ hỗ trợ TTCK, là tổ chức phát hành và niêm yết chứng khoán trên TTCK… Tiếp đến là rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tham gia TTCK của các NHTM và các điều kiện để NHTM tham gia vào TTCK. Nghiên cứu một số mô hình ngân hàng tham gia TTCK trên thế giới và gợi ý với Việt Nam.

Chương 2. Thực trạng tham gia của các NHTM vào TTCK Việt Nam

Chương này nghiên cứu thực trạnh tham gia vào thị trường chứng khoán của các NHTM Việt Nam như: tham gia hoạt động kinh doanh chứng khoán, tham gia phát hành và niêm yết chứng khoán, tham gia đầu tư trên thị trường chứng khoán, tham gia các hoạt động khác trên TTCK.

Tham gia hoạt động kinh doanh chứng khoán: như hoạt động môi giới, hoạt động tự doanh, hoạt động tư vấn đầu tư và hoạt động tài chính khác, hoạt động quản lí danh mục đầu tư, hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán.

Hoạt động phát hành chứng khoán của các ngân hàng thương mại và hoạt động đầu tư, hoạt động khác như: ngân hàng thanh toán, ngân hàng lưu kí, góp vốn thành lập công ty quản lý quĩ đầu tư chứng khoán, ngân hàng giám sát quĩ đầu tư, cho vay đầu tư chứng khoán.

Phân tích những ưu thế và bất cập của hệ thống NHTM Việt Nam trên TTCK.

Chương 3: Một số giải pháp thúc đẩy sự tham gia của các NHTM vào TTCK Việt Nam.

Chương này trên cơ sở định hướng phát triển TTCKViệt Nam tới 2010 và định hướng phát triển của hệ thống ngân hàng Việt Nam trên TTCK đến năm 2010 định hướng hoạt động của NHTM trên TTCK, phân tích các điều kiện thúc đẩy sự tham gia của các NHTM vào TTCK Việt Nam đề xuất một số giải pháp thúc đẩy sự tham gia của các ngân hàng thương mại vào TTCK như tiếp tục cải cách kinh tế, tạo điều kiện phát triển và tham gia của NHTM vào TTCK trên mọi lĩnh vực, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho sự tham gia của NHTM vào TTCK, đặc biệt là cho hoạt động đầu tư, tham gia góp vốn vào các công ty chứng khoán, tham gia phát hành, niêm yết chứng khoán, thanh toán giao dịch chứng khoán, cho vay đầu tư chứng khoán. Tăng cường giám sát và thực thi pháp luật trong quản lý, điều hành TTCK. Nhóm giải pháp đối với hệ thống NHTM như tăng quy mô vốn cho các ngân hàng, hoàn thiện và nâng cấp cơ sở hạ tầng công nghệ kỹ thuật và đội ngũ nhân lực ngân hàng, tạo điều kiện cho các ngân hàng thương mại cổ phần phát hành cổ phiếu, trái phiếu và niêm yết trên thị trường, xúc tiến thành lập mới CTCK ngân hàng, mở rộng phạm vi hoạt động nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh CTCK ngân hàng hiện có, kiểm soát việc cho vay cầm cố, thế chấp, repo chứng khoán.

Kết quả về khoa học:

Đề tài được thực hiện nhằm đạt được các mục tiêu sau đây:

- Tìm hiểu các quy luật tham gia TTCK của các ngân hàng thương mại trên thế giới;

- Tìm hiểu thực trạng sự tham gia của các ngân hàng thương mại vào thị trường chứng khoán Việt Nam.

- Tìm hiểu thực trạng và hệ thống những vấn đề bất cập và nguyên nhân các ngân hàng thương mại Việt Nam chưa tham gia phát hành và niêm yết trên TTCK.

- Đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy sự tham gia của ngân hàng thương mại vào TTCK và đặc biệt là sự phát hành ra công chúng và niêm yết trên TTCK của các ngân hàng thương mại. (những đóng góp của đề tài, các công trỡnh khoa học cụng bố)

Kết quả phục vụ thực tế:

- Đề xuất một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện và phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam.

- Hàng năm hướng dẫn hàng chục sinh viên làm đề tài khóa luận về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

- Nâng cao trình độ cho cán bộ phục vụ công tác giảng dạy sinh viên.

Xem chi tiết tóm tắt đề tài tại đây.


Trường ĐHKT - ĐHQGHN


Các tin khác

<123>