Trang Nghiên cứu
 
Đề tài: Hoàn thiện các chính sách kinh tế vĩ mô trong thời kỳ đổi mới ở Việt Nam (QK.05.06)



Mã số: QK.05.06

Thời gian thực hiện: 2005- 2009

Cơ quan chủ trì đề tài: Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Chủ nhiệm đề tài: TS. Phạm Quang Vinh

Kết quả nghiệm thu:

Tóm tắt nội dung và kết quả nghiên cứu:

 Sau hơn 20 năm đổi mới, nền kinh tế Việt Nam đã có những bước tiến quan trọng. Tốc độ tăng trướng kinh tế không ngừng tăng lên, đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện, vị thế của Việt Nam trong nền kinh tế thế giới được nâng lên. Tuy nhiên, để phát triển nền kinh tế bền vững và tránh tụt hậu quá xa so với các nước công nghiệp thì vẫn còn nhiều vấn đề phải giải quyết cả về lý luận và thực tiễn. Trong quá trình chuyển từ cơ chế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường có sự điều tiết của nhà nước , nhất là trong điều kiện hội nhập vào nền kinh tế thế giới như hiện nay, việc nhận thức và vận dụng các chính sách kinh tế vĩ mô có ý nghĩa nền tảng cho quá trình phát triển.

Thời gian vừa qua đã có khá nhiều công trình nghiên cứu về chính sách kinh tế vĩ mô của Việt Nam. Tuy nhiên, những công trình này mới chỉ dừng lại ở chỗ phân tích từng chính sách và phối hợp các chính sách, chưa có công trình nào nghiên cứu các chính sách kinh tế vĩ mô như là một sự chuyển đổi tất yếu của Việt Nam trên con đường hội nhập. Vì vậy, chúng tôi nghiên cứu và làm rõ hơn các vấn đề lý thuyết về chính sách kinh tế vĩ mô, phân tích sự vận động của nền kinh tế Việt Nam trong quá trình chuyển đổi và hội nhập, phân tích các chính sách kinh tế vĩ mô trong tổng thể phát triển nền kinh tế Việt Nam. Trên cơ sở đó, chúng tôi đánh giá những thành công và hạn chế trong việc vận dụng các chính sách kinh tế vĩ mô và đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện các chính sách kinh tế vĩ mô ở Việt Nam.

Xem chi tiết tóm tắt đề tài tại đây.




Các tin khác

<123>