Trang Nghiên cứu
 
Đề tài: Vai trò của văn hóa đối với phát triển kinh tế Nhật Bản và một số gợi ý chính sách đối với Việt Nam (QK.05.04)Mã số: QK.05.04

Thời gian thực hiện: 7/2005 - 7/2008

Người chủ trì: TS. Nguyễn Xuân Thiên

Người phối hợp: TS. Nguyễn Bích

Cơ quan chủ trì đề tài: Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Kết quả nghiệm thu:

Mục tiêu nghiên cứu:

-  Phân tích đánh giá vai trò của văn hóa đối với phát triển kinh tế Nhật Bản.

-  Đưa ra những gợi ý thiết thực đối với Việt Nam nhằm góp phần xây dựng một nền văn hóa mới tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; phát huy yếu tố văn hóa đối với phát triển kinh tế trong bối cảnh hội nhập.

- Góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Nhật Bản

Những nội dung chính:

Nội dung của đề tài đã tập trung phân tích làm rõ những điểm sau:

- Văn hóa Nhật Bản là một trong những nhân tố quan trọng nhất góp phần tạo nên sự thần kỳ về kinh tế của Nhật Bản, đặc biệt là những đặc điểm độc đáo của văn hóa Nhật Bản;

- Tác động của văn hóa Nhật Bản đối với phát triển kinh tế ở cả tầm vĩ mô và vi mô.

- Phân tích làm rõ những nét đặc trưng của văn hóa Việt Nam và những quan điểm cơ bản của Đảng về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam.

- Đưa ra bốn gợi ý quan trọng về mặt chính sách nhằm góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; phát huy yếu tố văn hóa đối với phát triển kinh tế trong bối cảnh hội nhập.

- Việc nghiên cứu đề tài trên không chỉ có ý nghĩa đối với Nhật Bản mà còn có ý nghĩa đối với Việt Nam.

Các kết quả đã đạt được:

- Công trình là tài liệu tham khảo bổ ích cho học viên cao học và sinh viên chuyên ngành Kinh tế quốc tế & Quốc tế học.

-Góp phần thúc đẩy và phát triển giao lưu văn hóa giữa Việt Nam với Nhật Bản, hướng tới Nhật Bản là “đối tác chiến lược”.

- Kết quả nghiên cứu của đề tài đã được công bố trên tạp chí Kinh tế châu Á- Thái Bình Dương số 223 - ngày 8/7/2008.

Xem chi tiết tóm tắt đề tài tại đây.


Trường ĐHKT - ĐHQGHN


Các tin khác

<123>