Trang Nghiên cứu
 
Đề tài: Trung Quốc thực hiện cam kết khi gia nhập WTO và những gợi ý chính sách đối với Việt Nam (QK.05.03)Mã số: QK.05.03

Thời gian thực hiện: 2005 - 2007

Cơ quan chủ trì đề tài: Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Chủ nhiệm đề tài: TS.Nguyễn Xuân Thiên

Kết quả nghiệm thu:

Tóm tắt nội dung và kết quả nghiên cứu:

Kể từ khi gia nhập WTO năm 2001, Trung Quốc đó phải thực hiện các cam kết của mình đối với tổ chức này. Bên cạnh việc cải cách chính phủ và các chức năng của chính phủ, Trung Quốc đó trực tiếp thực hiện các nội dung cam kết gia nhập WTO, như sửa đổi chỉnh lý hàng nghìn văn bản pháp luật và quy chế của các bộ ngành; thực hiện việc hạ thấp hàng rào thuế quan và phi thuế quan theo đúng lộ trình, và cũng đó thực hiện những cam kết về vấn đề sở hữu trí tuệ, về quyền kinh doanh, về quy chế xuất khẩu, trợ cấp, đầu tư, dịch vụ chứng khoán. Tuy cũng một số chậm trễ về cam kết trong lĩnh vự tài chính ngân hàng và sở hữu trí tuệ, nhưng về cơ bản Trung Quốc đó thực hiện một cách khá nghiêm túc các cam kết của mình, đồng thời tận dụng được những lợi thế, cơ hội khi gia nhập WTO, duy trì, phát triển nhanh nền kinh tế của mình.

Để đạt được các thành tựu trên bài học kinh nghiệm rút ra từ việc thực hiện cam kết gia nhập WTO của Trung Quốc là: Thứ nhất, Cam kết gia nhập WTO là cam kết của chính phủ với thế giới, do đó chính phủ phải thực hiện và tổ chức thực hiện những cam kết này. Thứ hai, cải cách thể chế đi liền với cải cách hệ thống luật pháp là một tất yếu đối với những nước chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường. Thứ ba, Cải cách chính phủ sau khi gia nhập WTO là điều cần thiết và theo hướng hoạt động của chính phủ phải tập trung vào các công việc then chôt, to lớn, có ý nghĩa quyết định với nền kinh tế và chuyển từ quản lý ở tầm vi mô sang tầm vĩ mô, quản lý thụng qua hệ thống luật pháp.Thứ tư, việc thực hiện các nội dung của cam kết gia nhập WTO phải linh hoạt, nhưng những lĩnh vực gỡ cú lợi cho nền kinh tế thỡ cú thể đẩy nhanh việc thực hiện cam kết hơn nữa so với lộ trình qui định.

Từ kinh nghiệm của Trung Quốc trong việc thực hiện cam kết gia nhập WTO và thực tế 1 năm sau khi gia nhập WTO, Việt Nam cần lưu ý một số vấn đề sau để thực hiện tốt cam kết, tận dụng được lợi thế gia nhập WTO nhằm phát triển kinh tế như sau: Nâng cao nhận thức và tăng cường học tập về WTO, đặc biệt tránh tư tưởng ỷ lại vào thời kỳ quá độ, phải có chiến lược tận dụng được cơ hội và hạn chế được thách thức khi gia nhập WTO; đẩy mạnh hoạt động đào tạo nhân sự phục vụ cho việc thực hiện các cam kết WTO; chú trọng sửa đổi luật và các văn bản pháp quy cho phù hợp với các quy định của WTO, tăng cường nghiên cứu hệ thống luật pháp ở nước ngoài để khai thác và bảo vệ lợi ích hợp pháp của đất nước; nhanh chóng điều chỉnh chính sách ngành nghề, nâng cao năng lực sản xuất và sức cạnh tranh của các ngành nghề, doanh nghiệp, v.v...

Xem chi tiết tóm tắt đề tài tại đây.


Trường ĐHKT - ĐHQGHN


Các tin khác