Trang Nghiên cứu
 
Đề tài: Quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển con người: Một số vấn đề đặt ra cho Việt Nam (QK.05.10)Mã số: QK.05.10

Thời gian thực hiện: 7/2005 - 7/2008

Cơ quan chủ trì đề tài: Khoa Kinh tế Chính trị, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Trần Đức Hiệp

Kết quả nghiệm thu: Khá

Mục đích nghiên cứu của đề tài:

  • Xác định bản chất mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển con người. Từ đó, tiếp tục đi sâu nghiên cứu chỉ ra một số nhân tố cơ bản chi phối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển con người, đặc biệt là các nhân tố có khả năng tăng cường sự chuyển hoá các thành tựu tăng trưởng kinh tế thành các tiến bộ về phát triển con người.
  • Phân tích làm rõ mối tương quan giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển con người ở Việt Nam trong thời gian qua, chỉ ra những vấn đề mà Việt Nam gặp phải trong quá trình tăng trưởng vì mục tiêu phát triển con người. Trên cơ sở đó, đề xuất các chính sách và giải pháp tăng trưởng kinh tế hướng tới mục tiêu phát triển con người ở Việt Nam trong thời gian tới.
Đóng góp mới của đề tài:
  • Bước đầu định hình các nhân tố chi phối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển con người.
  • Mô tả khái quát thực trạng quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển con người ở Việt Nam trong thời gian qua. Chỉ ra những vấn đề mà Việt Nam gặp phải trong tiến trình tăng trưởng kinh tế vì mục tiêu phát triển con người.
  • Đề xuất một số định hướng giải pháp tăng trưởng kinh tế hướng tới mục tiêu phát triển con người ở Việt Nam trong thời gian tới.

Xem chi tiết tóm tắt đề tài tại đây.


Trường ĐHKT - ĐHQGHN