Trang Nghiên cứu
 
Đề tài: Khu vực kinh tế phi chính thức: Thực trạng và những vấn đề đặt ra với công tác quản lý (QG.01.11)Mã số: QG.01.11
Thời gian thực hiện: 2001 - 2003
Cơ quan chủ trì: Đại học Quốc gia Hà Nội
Cơ quan thực hiện: Khoa Kinh tế
Chủ nhiệm đề tài: TS. Phạm Văn Dũng
Tham gia thực hiện: TS. Lê Danh Tốn, TS. Phan Huy Đường, ThS. Vũ Thị Dậu, ThS. Mai Thị Thanh Xuân, ThS. Lê Thị Huê, TS. Nguyễn Quý Thanh, CN. Trần Quang Tuyến, CN Tạ Đức Thanh
Kết quả đánh giá của hội đồng nghiệm thu: Tốt
Tóm tắt nội dung và kết quả nghiên cứu:
Bằng các phương pháp thống kê, so sánh, phân tích, tổng hợp đề tài đã làm rõ:
- Đư­a ra quan điểm về khu vực kinh tế phi chính thức
- Làm rõ vai trò, vị trí của khu vực kinh tế phi chính thức với phát triển kinh tế - xã hội ở nư­ớc ta trong những năm qua
- Đ­ưa ra các giải pháp nhằm phát huy mặt tích cực, hạn chế các tác động tiêu cực khu vực kinh tế này.
Các bài công bố:
1. Làng nghề Hà Nội trong cơ chế thị trường.
2. Làng nghề Hà Nội với giải quyết việc làm.
3. Một số vấn đề về di dân mùa vụ nông thôn - đô thị hiện nay ở nước ta.

Xem chi tiết tóm tắt đề tài tại đây.


Trường ĐHKT - ĐHQGHN