Trang Nghiên cứu
 
Đề tài: Tự do hoá tài chính lý luận, kinh nghiệm quốc tế và những vấn đề đặt ra cho Việt Nam (QG.04.25)Mã số: QG.04.25
Thời gian thực hiện: 2004 - 2006
Cơ quan chủ trì: Đại học Quốc gia Hà Nội
Cơ quan thực hiện: Khoa Kinh tế
Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS Trần Thị Thái Hà
Tham gia thực hiện: Lê Xuân Nghĩa, Nguyễn Hữu Nghĩa
Kết quả đánh giá của hội đồng nghiệm thu: Khá
Tóm tắt nội dung và kết quả nghiên cứu:
Đề tài đã làm rõ:
- Hệ thống hoá các khía cạnh lý thuyết của tự do hoá tài chính. Đặc biệt, đề tài làm rõ những chi phí và lợi ích của tự do hoá tài chính, những vấn đề mang tính nguyên tắc để đảm bảo thành công và giảm thiểu rủi ro của quá trình tự do hoá tài chính
- Đề tài tổng kết kinh nghiệm của một số quốc gia về tự do hoá tài chính. Từ đó rút ra các bài học kinh nghiệm về sự phối hợp giữa chính sách tài chính và chính sách tiền tệ; vấn đề kiểm soát các luồng vốn vào, ra; vấn đề minh bạch tài chính
- Trên cơ sở những kết quả phân tích về kinh nghiệm quốc tế và thực trạng hệ thống tài chính của Việt Nam, đề tài đề xuất một số gợi ý chính sách và giải pháp cho quá trình tự do hoá tài chính ở Việt Nam.
Các bài công bố:
1. Tự do hoá tài khoản vốn - Một vài khía cạnh lý thuyết. Tạp chí Nghiên cứu kinh tế Việt Nam, tháng 11/2006.

Xem chi tiết tóm tắt đề tài tại đây.


Trường ĐHKT - ĐHQGHN