Trang Nghiên cứu
 
Đề tài: Bản chất kinh tế của các hình thức đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam (QG.04.31)Mã số: QG.04.31
Thời gian thực hiện: 2004 - 2006
Cơ quan chủ trì: Đại học Quốc gia Hà Nội
Cơ quan thực hiện: Khoa Kinh tế
Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS Phùng Xuân Nhạ
Tham gia thực hiện: PGS.TS Nguyễn Thường Lạng, TS. Ngô Công Thành, TS. Nguyễn Kim Anh, CN. Phạm Thu Hương, CN. Cao Vũ Hoàng Châu, CN. Nguyễn Tuấn Anh
Kết quả đánh giá của hội đồng nghiệm thu: Tốt
Tóm tắt nội dung và kết quả nghiên cứu:
Đề tài đã làm rõ:
- Đưa ra cơ sở lý luận và thực tiễn các hình thức đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam;
- Các hình thức đầu tư trực tiếp nước ngoài theo luật đầu tư nước ngoài ở Việt Nam;
- Thực trạng các hình thức đầu tư nước ngoài ở Việt Nam;
- Các đề xuất, khuyến nghị chính sách.
Đề tài đã góp phần đào tạo: 1 thạc sĩ, 2 cử nhân.

Xem chi tiết tóm tắt đề tài tại đây.


Trường ĐHKT - ĐHQGHN