Trang Nghiên cứu
 
Đề tài: Một số vấn đề cơ bản về kinh tế tri thức - Cơ hội và thách thức cho Việt Nam (QGTĐ.01.05)Mã số: QGTĐ.01.05
Thời gian thực hiện: 2001 - 2003
Cơ quan chủ trì: Đại học Quốc gia Hà Nội
Cơ quan thực hiện: Khoa Kinh tế
Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS Phí Mạnh Hồng
Tham gia thực hiện: PGS.TS Trần Đình Thiên, PGS.TS Lê Danh Tốn, ThS. Vũ Thanh Sơn, ThS. Phùng Bình Lâm, ThS. Nguyễn Thị Vũ Hà
Kết quả đánh giá của hội đồng nghiệm thu: Khá
Tóm tắt nội dung và kết quả nghiên cứu:
Bằng các phương pháp truyền thống: phân tích, so sánh,... đề tài đã làm rõ:
- Khái quát các vấn đề lý luận liên quan đến kinh tế tri thức trên thế giới và rút ra một số hàm ý, khảo sát kinh nghiệm tiếp cận nền kinh tế tri thức ở 6 nước trên thế giới và đã rút ra một số bài học kinh nghiệm từ các nước này;
- Nghiên cứu kinh tế tri thức của Việt Nam sau hơn 20 năm đổi mới và làm rõ những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam;
- Đề xuất một số định hướng và giải pháp có tính chiến lược cho nền kinh tế tri thức ở Việt Nam trong giai đoạn sắp tới.
Đề tài đã góp phần đào tạo: 2 thạc sĩ.

Xem chi tiết tóm tắt đề tài tại đây.


Trường ĐHKT - ĐHQGHN